Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:72
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:70
članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
Strani pravni život
2019, br. 1, str. 103-113
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 09/07/2019
doi: 10.5937/spz63-20957
Creative Commons License 4.0
Pravni režim povrede na radu i profesionalnog oboljenja u domaćem i uporednom pravu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: mila.petrovic89@gmail.com

Sažetak

Šta se podrazumeva pod pojmom povreda na radu, odnosno profesionalna bolest može biti različito regulisano u zavisnosti od državne politike i njenog zakonodavstva. S druge strane, značaj definicije ova dva pojma nesporan je budući da se u ovim slučajevima može ustanoviti poseban tretman, u cilju diferencijacije doprinosa poslodavaca, odnosno pružanja povoljnijih beneficija žrtvama ovakvih povreda, tj. bolesti. Imajući to u vidu, posmatrali smo ove pojmove iz ugla domaćeg i uporednog zakonodavstva, uz isticanje određenih razlika, predloge za poboljšanje domaćih propisa u skladu sa pozitivnim uporednim primerima, kao i uz isticanje određenih nedoumica, odnosno teškoća do kojih može doći pri određivanju opsega koji ova dva pojma obuhvataju, uslovljenih činjenicom da je reč o dva živa pojma čija širina zavisi, između ostalog, i od svakodnevnih promena na tržištu rada.

Ključne reči

povreda na radu; profesionalna bolest; zdrava radna sredina; uzročnost povrede; kvalifikacija profesionalnih bolesti

Reference

*** (2011) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 57
*** (2003-2018) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 34/2003, 64/2004 -odluka USRS, 84/2004 -dr. zakon 85/2005, 101/2005 -dr. zakon, 63/2006 -odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 75/2014, 142/2014 i 73/2018
*** (2005-2016) Zakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 109/2005 -ispravka, 30/2010 -dr. zakon, 57/2011, 110/2012 -US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 -odluka US, 106/2015 i 10/2016 -dr. zakon
*** (1970) Uredba o ratifikaciji Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 121 o davanjima za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 27
*** (1997) Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti. Službeni glasnik SRJ, br. 16/1997, 19/1997
*** (2003) Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti. Službeni glasnik RS, br. 105
*** (2019) Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti. Službeni glasnik RS, br. 14
*** (1990) European code of social security: Revised. u: European Treaty Series No. 139, Council of Europe, 6 November
*** (2011) Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, broj Rev 2 1285/10, naknada štete iz radnog odnosa -adekvatna uzročnost. 19. 5. 2011
*** (2012) Odluka Ustavnog suda Republike Srbije, broj IUz-314/2011 o utvrđivanju nesaglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom čl. 33 St. 5 Zakona o zdravstvenom osiguranju, od 18. 10. 2012. Službeni glasnik RS, br. 110
*** Decent work is safe work. http://www.ilo.org/global/topic/safety-and-health-at-work/lang--en/ index.htm (8. 10. 2017)
*** Matter of Harris. https://www.leagle.com/decision/200480913ad3d7961155 (9. 5. 2018)
*** MISSOC comparative tables. https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/ (10. 10. 2018)
*** Safety and health at work. http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm (8. 10. 2017)
Deinert, O. (2013) Occupational health and safety in Germany: A dual system in change. u: Ales E. [ur.] Health and safety at work -European and comparative perspective, The Netherlands: Kluwer Law International, 127-149
Glynn, P.T. (2016) United States of America. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
ILO (2013) Restructuring the employment injury insurance system in Serbia: Further analysis of reform options. Belgrade
ILO (2014) Creating safe and healthy workplaces for all. u: G20 Labour and Employment Ministerial Meeting, Report, Melbourne: ILO
Inspektorat Za Rad (2018) Izveštaj o radu Inspektorata za rad za 2017. godinu. Beograd: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Jašarević, S. (2013) Seksualno uznemiravanje i zdrava radna sredina. Radno i socijalno pravo, 2, pp. 1-20
Jašarević, S. (2016) Serbia. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
Kovačević, Lj. (2007) Normiranje socijalne sigurnosti u međunarodnom pravu. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, Magistarska teza
Kremalis, K. (2015) Social security law in Greece. The Netherlands: Kluwer Law International
Kresal, B., Šoltes, K., Strban, G. (2016) Social security law in Slovenia. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law international
Laleta, S., Peček, S.D. (2017) Atipični rad - izazovi zaštite od psihosocijalnih rizika i stresa na radu i u vezi s radom. Sigurnost, 59(4), 315-330
Lubarda, B. (2013) Radno pravo - rasprava o dostojanstvu na radu i socijalnom dijalogu. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Pieters, D. (2006) Social security: An introduction to the basic principles. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, second edition - revised
Poplašen, D., Brumen, V. (2014) Profesionalne bolesti - 'tiha epidemija današnjice'. Sigurnost, 56(2), 123-128
Quinlan, M. (2015) The effects of non-standard forms of employment on worker health and safety. Geneva: ILO
Renga, S. (2009) Italy. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
Stranks, J. (2005) Stress at work: Management and prevention. Oxford: Elsevier Butterworth
Swiatkowski, M.A. (2014) Poland. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
Uprava Za Bezbednost I.Zdravlje Na Radu (2016) Izveštaj o radu za 2015. godinu. Beograd: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Uprava Za Bezbednost I.Zdravlje Na Radu (2017) Izveštaj o radu za 2016. godinu. Beograd: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
van Langendonck, J. (2008) Belgium. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International