Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 5 od 20  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 2, str. 61-84
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/07/2019
doi: 10.5937/ZRFFP49-21405
Creative Commons License 4.0
Tvorbeno-semantička analiza novih slivenica u srpskom jeziku
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresa: gorica.tomic@filum.kg.ac.rs

Projekat

Dinamika struktura savremenog srpskog jezika (MPNTR - 178014)

Sažetak

U radu se kvalitativno i kvantitativno analiziraju strukturni i semantički aspekti 250 novih slivenica u srpskom jeziku prikupljenih iz različitih izvora s ciljem da se ispitaju: a) najčešće kombinacije vrsta ulaznih reči i najčešća vrsta reči kojoj slivenice pripadaju; b) mehanizmi slivanja i njihova učestalost u korpusu; v) semantička centričnost u slivenicama i g) semantička polja kojima slivenice pripadaju. Rezultati analize pokazuju da su u procesu slivanja u srpskom jeziku moguće različite kombinacije vrsta reči, kao i da je među njima dominantna ona u kojoj se kombinuju imenica + imenica, zbog čega i najveći broj slivenica u korpusu pripada upravo imenicama. U korpusu je dalje utvrđeno sedam mehanizama slivanja od kojih se kao najproduktivniji izdvojio onaj u kojem su slivene cela prva i drugi deo druge reči, uz moguće (grafo-)fonološko preklapanje. Semantička analiza pokazuje da je najveći broj slivenica endocentričan i da u semantičkom smislu većinom upravlja desno pozicionirana reč. Semantičko polje hrane i pića se, među više iznađenih, pokazalo kao najplodotvornije za tvorbu slivenica.

Ključne reči

tvorba reči; slivenice; srpski jezik; tvorbeno-semantička analiza

Reference

Algeo, J. (1977) Blends, a Structural and Systemic View. American Speech, 52 (1/2), 47
Arndt-Lappe, S., Plag, I. (2013) The role of prosodic structure in the formation of English blends. English Language and Linguistics, 17 (03), 537-563
Aronoff, M., Fudeman, K.A. (2011) What is Morphology?. Chichester: Wiley-Blackwell
Bat-El, O. (2006) Blend. u: Encyclopedia of Language & Linguistics, Elsevier, 66-70
Böhmerová, A. (2010) Blending as Lexical Amalgamation and Its Onomatological and Lexicographical Status in English and in Slovak. Bratislava: ŠEVT
Booij, G. (2010) The Grammar of Words: An Introduction to Morphology. Oxford: Oxford University Press
Borgwaldt, S.R., Kulish, T., Bose, A. (2012) Ukrainian Blends: Elicitation paradigm and structural analysis. u: V. Renner, F. Maniez, P. J. Arnaud [ur.] Cross-Disciplinary Perspectives on Lexical Blending, Berlin: De Gruyter Mouton, 75-92
Bugarski, R. (2013) Sarmagedon u Mesopotamaniji. Beograd: Biblioteka XX vek
Bugarski, R. (2014) Putopis po sećanju. Beograd: Biblioteka XX vek
Bugarski, R. (2001) Dve reči u jednoj - leksičke skrivalice. Jezik danas: glasilo Matice srpske za kulturu usmene i pisane reči, 5 (13), 1-5
Callies, M. (2016) Of soundscapes, talkathons and shopaholics: On the status of a new type of formative in English (and beyond). STUF - Language Typology and Universals, 69 (4), 495-516
Cook, P. (2012) Using social media to find English lexical blends. u: R. V. Fjeld, J. M. Torjusen [ur.] The 15th EURALEX International Congress, Oslo: University of Oslo, Proceedings of, 846-854
Ćorić, B. (2008) Tvorba imenica u srpskom jeziku (odabrane teme). Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
Danilović-Jeremić, J., Josijević, J. (u štampi) Creative morphology in brand names of baby products: An analysis of compounds and blends
Delahunty, G.P., Garvey, J.J. (2010) The English Language: From Sound to Sense. Fort Collins, CO: Parlor Press
Dragićević, R. (2009) Inovacije u tvorbi reči u slovenskim jezicima, 11. zasedanje Komisije za tvorbu reči Međunarodnog slavističkog komiteta Moskva, 24-26. marta 2009. Južnoslovenski filolog, br. 65, str. 461-468
Gries, S.T. (2004) Shouldnt it be breakfunch? a quantitative analysis of blend structure in English. Linguistics, 42(3): 639-667
Halupka-Rešetar, S., Lalić-Krstin, G. (2009) New blends in Serbian: Typological and headedness-related issues. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, vol. 34, br. 1, str. 115-124
Jesenská, P. (2015) Stylistic value of English elements in the Slovak language. Journal of Language and Cultural Education, 3(1): 223-237
Katamba, F. (2013) English Words: Structure, History, Usage. London: Routledge
Kemmer, S. (2003) Schemas and lexical blends. u: Motivation in Language (Current Issues in Linguistic Theory), 69-97
Klajn, I. (2002) Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku - slaganje i prefiksacija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Deo 1
Kovačević, J. (2016) Engleski tvorbeni elementi u japanskom jeziku - kompoziti tvoreni anglicizmima. Beograd: Filološki fakultet, neobjavljena doktorska disertacija, Preuzeto sa: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15024/bdef: Asset/view
Lalić-Krstin, G. (2014) Upotreba slivenica u srpskom političkom diskursu. u: S. Gudurić, M. Stefanović [ur.] Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, IV (2) (355-366)
Lalić-Krstin, G. (2016) Morfemizacija krnjih leksičkih osnova u savremenom engleskom jeziku - leksikološki i leksikografski aspekti. Novi Sad: Filozofski fakultet, (neobjavljena doktorska disertacija). Preuzeto sa: http://nardus.mpn.gov.rs/ bitstream/handle/123456789/8193/Disertacija9408.pdf?sequence=1&isAllo wed=y
Lalić-Krstin, G., Silaški, N. (2018) From Brexit to Bregret. English Today, 34 (2), 3-8
Lalić-Krstin, G., Halupka-Rešetar, S. (2007) Nešto novo o novim slivenicama u srpskom jeziku. Svet reči: srednjoškolski časopis za srpski jezik i književnost, 11(23-24): 26-30
Lehrer, A. (2007) Blendalicious. u: J. Munat [ur.] Studies in Functional and Structural Linguistics: Lexical Creativity, Texts and Contexts, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 115-133
Lieber, R. (2009) Introducing Morphology. Cambridge: Cambridge University Press
Lieber, R., Štekauer, P. (2014) The Oxford Handbook of Derivational Morphology. Oxford: Oxford University Press
Mattiello, E. (2017) Analogy in Word-formation: A Study of English Neologisms and Occasionalisms. Berlin: De Gruyter Mouton
Mattiello, E. (2013) Extra-grammatical Morphology in English: Abbreviations, Blends, Reduplicatives, and Related Phenomena. Berlin: De Gruyter Mouton
Miller, D.G. (2014) English Lexicogenesis. Oxford: Oxford University Press
Nikolić, E. (2007) Slivenice u kompjuterskoj terminologiji i onlajn komunikaciji. Beležnica: list Narodne biblioteke Bor, 9: 95-97
Pinker, S. (2007) The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature. London: Penguin Books
Piper, P., Klajn, I. (2014) Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje
Pound, L. (1914) Blends: Their Relation to English Word Formation. Heidelberg: C. Winter
Prćić, T. (2014) Objedinjena kontaktno-kontrastivna lingvistika - principi i primene. u: S. Gudurić, M. Stefanović [ur.] Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, IV (2) (31-45)
Prćić, T. (2018) Ka savremenim srpskim rečnicima. Novi Sad: Filozofski fakultet, Preuzeto sa: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-454-2
Quirk, R., Greenbaum, S. (1973) A Concise Grammar of Contemporary English. New York: Harcourt Brace Jovanovich
Ranković, N. (2009) Brend i mogućnosti brendiranja u šumarstvu Srbije. Šumarstvo, vol. 61, br. 3-4, str. 101-110
Rasulić, K. (2008) Srpsko-engleske tvorenice u svetlu teorije pojmovne integracije. u: M. Radovanović, P. Piper [ur.] Semantička proučavanja srpskog jezika, Beograd: SANU, str. 269-289
Renner, V. (2019) French and English lexical blends in contrast. Languages in Contrast Languages in Contrast. International Journal for Contrastive Linguistics, 19, (1), 27-47
Silaški, N. (2012) Naslovi u sportskoj štampi kroz prizmu teorije pojmovne integracije. u: M. Kovačević [ur.] Srpski jezik, književnost, umetnost - zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa, Kragujevac, Filološko-umetnički fakultet, 201-210
Sims, A.D., Haspelmath, M. (2016) Understanding Morphology. London: Routledge
Stankić, P.D. (2016) Verbalni humor u engleskom i srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet, (objavljena doktorska disertacija). Preuzeto sa: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2016/978-86-6065-353-8
Stanojčić, Ž.S. (2010) Gramatika srpskog književnog jezika. Beograd: Kreativni centar
Tomić, G., Bacić, M. (2018) Mehanizmi tvorbe engleskih slivenica koje se odnose na izlazak Velike Britanije iz EU i predsedničke izbore u SAD-u. u: M. Kovačević [ur.] Savremena proučavanja jezika i književnosti, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 83-93