Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 5 od 20  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 2, str. 61-84
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZRFFP49-21405

Creative Commons License 4.0
Tvorbeno-semantička analiza novih slivenica u srpskom jeziku
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresa: gorica.tomic@filum.kg.ac.rs

Projekat

Dinamika struktura savremenog srpskog jezika (MPNTR - 178014)

Sažetak

U radu se kvalitativno i kvantitativno analiziraju strukturni i semantički aspekti 250 novih slivenica u srpskom jeziku prikupljenih iz različitih izvora s ciljem da se ispitaju: a) najčešće kombinacije vrsta ulaznih reči i najčešća vrsta reči kojoj slivenice pripadaju; b) mehanizmi slivanja i njihova učestalost u korpusu; v) semantička centričnost u slivenicama i g) semantička polja kojima slivenice pripadaju. Rezultati analize pokazuju da su u procesu slivanja u srpskom jeziku moguće različite kombinacije vrsta reči, kao i da je među njima dominantna ona u kojoj se kombinuju imenica + imenica, zbog čega i najveći broj slivenica u korpusu pripada upravo imenicama. U korpusu je dalje utvrđeno sedam mehanizama slivanja od kojih se kao najproduktivniji izdvojio onaj u kojem su slivene cela prva i drugi deo druge reči, uz moguće (grafo-)fonološko preklapanje. Semantička analiza pokazuje da je najveći broj slivenica endocentričan i da u semantičkom smislu većinom upravlja desno pozicionirana reč. Semantičko polje hrane i pića se, među više iznađenih, pokazalo kao najplodotvornije za tvorbu slivenica.

Ključne reči

tvorba reči; slivenice; srpski jezik; tvorbeno-semantička analiza

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Algeo, J. (1977). Blends, a Structural and Systemic View. American Speech, 52 (1/2), 47. doi:10.2307/454719
Arndt-Lappe, S. & Plag, I. (2013). The role of prosodic structure in the formation of English blends. English Language and Linguistics, 17 (03), 537-563. doi:10.1017/s1360674313000154
Aronoff, M. & Fudeman, K. A. (2011). What is Morphology?. Chichester: Wiley-Blackwell
Bat-El, O. (2006). Blend. Encyclopedia of Language & Linguistics, 66-70. doi:10.1016/b0-08-044854-2/00109-7
Böhmerová, A. (2010). Blending As Lexical Amalgamation and Its Onomatological and Lexicographical Status in English and in Slovak. Bratislava: ŠEVT
Booij, G. (2010). The Grammar of Words: An Introduction to Morphology. Oxford: Oxford University Press
Borgwaldt, S. R., Kulish, T., Bose, A. (2012). Ukrainian Blends: Elicitation paradigm and structural analysis. In: V. Renner, F. Maniez, P. J. Arnaud. (Eds.), Cross-Disciplinary Perspectives on Lexical Blending (75-92). Berlin: De Gruyter Mouton
Bugarski, R. (2013). Sarmagedon u Mesopotamaniji. Beograd: Biblioteka XX vek
Bugarski, R. (2014). Putopis po sećanju. Beograd: Biblioteka XX vek
Callies, M. (2016). Of soundscapes, talkathons and shopaholics: On the status of a new type of formative in English (and beyond). STUF - Language Typology and Universals, 69 (4), 495-516. doi:10.1515/stuf-2016-0021
Cook, P. (2012). Using social media to find English lexical blends. In: R. V. Fjeld, & J. M. Torjusen (Eds.), Proceedings of the 15 th EURALEX International Congress (846-854). Oslo: University of Oslo
Danilović Jeremić, J. & Josijević, J. Creative morphology in brand names of baby products: an analysis of compounds and blends (u štampi)
Delahunty, G. P. & Garvey, J. J. (2010). The English Language: From Sound to Sense. Fort Collins, CO: Parlor Press and the WAC Clearinghouse
Gries, S. T. (2004). Shouldn't it be breakfunch? A quantitative analysis of blend structure in English. Linguistics, 42 (3), 639-667. doi:10.1515/ ling.2004.021
Halupka-Rešetar, S. & Lalić-Krstin, G. (2009). New blends in Serbian: Typological and headedness-related issues. Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu XXXIV (1), 115-124
Jesenská, P. (2015). Stylistic value of English elements in the Slovak language. Journal of Language and Cultural Education, 3 (1), 223-237
Katamba, F. (2013). English Words: Structure, History, Usage. London: Routledge
Kemmer, S. (2003). Schemas and lexical blends. Motivation in Language Current Issues in Linguistic Theory, 69-97. doi:10.1075/cilt.243.08kem
Kovačević, J. (2016). Engleski tvorbeni elementi u japanskom jeziku: Kompoziti tvoreni anglicizmima (neobjavljena doktorska disertacija). Filološki fakultet, Beograd. Preuzeto sa: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15024/bdef: Asset/view
Lalić-Krstin, G. (2014). Upotreba slivenica u srpskom političkom diskursu. U: S. Gudurić i M. Stefanović (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru IV (2) (355-366). Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Lalić-Krstin, G. (2016). Morfemizacija krnjih leksičkih osnova u savremenom engleskom jeziku: Leksikološki i leksikografski aspekti (neobjavljena doktorska disertacija). Filozofski fakultet, Novi Sad. Preuzeto sa: http://nardus.mpn.gov.rs/ bitstream/handle/123456789/8193/Disertacija9408.pdf?sequence=1&isAllo wed=y
Lalić-Krstin, G. & Silaški, N. (2018). From Brexit to Bregret. English Today, 34 (2), 3-8. doi:10.1017/s0266078417000530
Lehrer, A. (2007). Blendalicious. In: J. Munat (ed.), Studies in Functional and Structural Linguistics Lexical Creativity, Texts and Contexts (115-133). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company
Lieber, R. (2009). Introducing Morphology. Cambridge: Cambridge University Press
Lieber, R. & Štekauer, P. (2014). The Oxford Handbook of Derivational Morphology. Oxford: Oxford University Press
Mattiello, E. (2013). Extra-grammatical Morphology in English Abbreviations, Blends, Reduplicatives, and Related Phenomena. Berlin: De Gruyter Mouton
Mattiello, E. (2017). Analogy in Word-formation: A Study of English Neologisms and Occasionalisms. Berlin: De Gruyter Mouton
Miller, D. G. (2014). English Lexicogenesis. Oxford: Oxford Univ. Press
Pinker, S. (2007). The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature. London: Penguin Books
Pound, L. (1914). Blends: Their Relation to English Word Formation. Heidelberg: C. Winter
Prćić, T. (2014). Objedinjena kontaktno-kontrastivna lingvistika: Principi i primene. U: S. Gudurić i M. Stefanović (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru IV (2) (31-45). Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Prćić, T. (2018). Ka savremenim srpskim rečnicima. Novi Sad: Filozofski fakultet. Preuzeto sa: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-454-2
Prodanović Stankić, D. (2016). Verbalni humor u engleskom i srpskom jeziku (objavljena doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet. Preuzeto sa: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2016/978-86-6065-353-8
Quirk, R. & Greenbaum, S. (1973). A Concise Grammar of Contemporary English. New York: Harcourt Brace Jovanovich
Renner, V. (2019). French and English lexical blends in contrast. Languages in Contrast Languages in Contrast. International Journal for Contrastive Linguistics, 19, (1), 27-47. doi:10.1075/lic.16020.ren
Silaški, N. (2012). Naslovi u sportskoj štampi kroz prizmu teorije pojmovne integracije. U: M. Kovačević (ur.), Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova sa VI međunarodnog naučnog skupa (201-210). Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet
Sims, A. D. & Haspelmath, M. (2016). Understanding Morphology. London: Routledge
Bugarski, R. (2001). Dve reči u jednoj: Leksičke skrivalice. Jezik danas: glasilo Matice srpske za kulturu usmene i pisane reči, 5 (13), 1-5
Dragićević, R. (2009). Inovacije u tvorbi reči u slovenskim jezicima. Južnoslovenski filolog, 69, 461-468
Klajn, I. (2002). Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku. Deo 1, Slaganje i prefiksacija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lalić-Krstin, G. i Halupka-Rešetar, S. (2007). Nešto novo o novim slivenicama u srpskom jeziku. Svet reči: srednjoškolski časopis za srpski jezik i književnost, 11 (23/24), 26-30
Nikolić, E. (2007). Slivenice u kompjuterskoj terminologiji i onlajn komunikaciji. Beležnica: list Narodne biblioteke Bor, 9 (17), 95-97
Piper, P. i Klajn. I. (2014). Normativna gramatika srpskog jezika, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje. Novi Sad: Matica srpska
Ranković, N. (2009). Brend i mogućnosti brendiranja u šumarstvu Srbije. Šumarstvo, 61 (3/4), 101-110
Rasulić, K. (2008). Srpsko-engleske tvorenice u svetlu teorije pojmovne integracije. U: M. Radovanović i P. Piper (ur.), Semantička proučavanja srpskog jezika (269-289). Beograd: SANU
Stanojčić, Ž. S. (2010). Gramatika srpskog književnog jezika. Beograd: Kreativni centar
Tomić, G. i Bacić, M. (2018). Mehanizmi tvorbe engleskih slivenica koje se odnose na izlazak Velike Britanije iz EU i predsedničke izbore u SAD-u. U: M. Kovačević (ur.), Savremena proučavanja jezika i književnosti (83-93). Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet
Ćorić, B. (2008). Tvorba imenica u srpskom jeziku: (odabrane teme). Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
Halupka-Rešetar, S. i Lalić-Krstin, G. (2012). Razumevanje slivenica u srpskom jeziku. Nasleđe: časopis za književnost, umetnost i kulturu, 9 (22), 101-109