Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 10 od 20  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 2, str. 155-174
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/07/2019
doi: 10.5937/ZRFFP49-20654
Creative Commons License 4.0
Zakonopravilo Svetog Save (Svetosavski Nomokanon) i Zakonik Stefana Dušana (Dušanov Zakonik) kao izvori srpskog prava u srednjovekovnoj Srbiji
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresa: branko.miletic@pr.ac.rs

Sažetak

Predmet ovog rada su izvori srednjovekovnog srpskog prava: Zakonopravilo (Nomokanon) Svetog Save iz 1219. godine i Zakonik Stefana Dušana, cara srpskog iz 1349. i 1354. godine. Zakonik cara Stefana Dušana doprineo je napretku tadašnjeg srpskog društva kao jedinstveni zakon cele države, ne samo u starim već i u novoosvojenim oblastima, a urađen je na osnovama Zakonopravila, na koje upućuju pojedine odredbe Zakonika. Rad ima za cilj da ukaže na višestruki značaj Zakonopravila i Dušanovog zakonika za srpsku crkvu, državu i narod, a pogotovo u odnosu na period kada je ono nastalo. Srbija je u tadašnjem poznatom svetu i tadašnjoj Evropi uz Vizantiju mogla jednim ovakvim zbornikom da se pohvali. Navedeni propisi ukazuju na kontinuitet srpske crkve i državnosti. Shodno navedenom, proističe obaveza da ne dozvolimo zapostavljanje naših najvažnijih pravnih spomenika, već da ih u meri u kojoj je to moguće sačuvamo, tumačimo i sa ponosom ističemo kao najvrednije srpsko narodno blago.

Ključne reči

Reference

Blagojević, M. (1989) Srbija u doba Nemanjića. Beograd: Vajat
Bogdanović, D. (1979) Krmčija Svetoga Save. u: Međunarodni naučni skup Sava Nemanjić - Sveti Sava, istorija i i predanje, decembar 1976, SANU, Beograd, 91-99
Bubalo, Đ. (2013) Ogled iz istorije Dušanovog zakonika (rukopisno okruženje). Zbornik radova Vizantološkog instituta, 50: 725-740
Bubalo, Đ. (2015) Vreme Dušanovog zakonika. Slověne, 4 (2), 119-146
Domentijan (1243) Žitije Svetog Save. Novi Sad: Matica srpska
Dučić, N. (1877) Krmčija moračka. Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd, VIII, 64-66
Florinskij, T. (1888) Pamâtniki zakonodatl'noj d'âtel'nosti Dušana Carâ Serbov' i Grekov'. Kiev': Tipografiâ imperatorskoga universiteta sv. Vladimira
Ivić, A. (1922) Građa za istorijsku geografiju crkve. Glasnik geografskog društva, 7(8): 208-208
Janković, D. (1957) Istorija države i prava feudalne Srbije (XII-XV vek). Beograd: Naučna knjiga
Krkljuš, Lj. (2002) Pravna istorija srpskog naroda. Novi Sad: Prometej
Margetić, L. (2000) Liber Methodius i pitanje vrela devete glave Ljetopisa popa Dukljanina. Croatica christiana periodica, XXIV (46), 1-9
Marković, B. (2007) Justinijanov zakon - srednjovekovna vizantijsko-srpska pravna kompilacija. Beograd: SANU
Milaš, N. (1926) Pravoslavno crkveno pravo. Beograd: Geca Kon
Milaš, N. (1884) Zbornik pravila svetih apostola, vasionskih i pomjesnih sabora i svetih otaca, koja je primljena pravoslavnom crkvom. Zadar: Štamparija a. Pajevića
Milin, Ž. (2000) Iz drevnih odnosa srpsko-rumunskih. Temišvar
Mirković, Z., Đurđević, M. (2011) Pravila o poklonu u srpskom srednjovekovnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 63-90
Mošin, V.A., Troicki, S. (1952/1953) Kako treba izdati Svetosavsku krmčiju (Nomokanon sa tumačenjima). u: Spomenik, Beograd: SANU-Odeljenje društvenih nauka, CII, Nova serija 4, 1952. Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 2/ 1953, 57-67
Novaković, S. (1907) Matije Vlastara Sintagmat - azbučni zbornik vizantijskih crkvenih i državnih zakona i pravila. Beograd: Državna štamparija, slovenski prevod vremena Dušanova
Novaković, S. (1870) Zakonik Stefana Dušana, cara srpskog, 1349 i 1354. Beograd: Državna štamparija
Novaković, S. (1898) Zakonik Stefana Dušana, cara srpskog, 1349 i 1354. Beograd: Državna štamparija
Panaitescu, P.P. (1959) Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei RPR. Bucurecti: Editura Academiei Republici populare romine, vol. I
Perić, D. (2006) Crkveno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Petković, S. (1995) Akatist Svetom Savi. Hilandar
Petrović, M. (1993) Istorijsko-pravni značaj Zakonopravila svetoga Save. Glasnik prava Pravnog fakultet u Kragujevcu, br. 2, str. 20
Petrović, M. (2004) Zakonopravilo Svetog Save. Kraljevo: Žiča
Polojac, M. (2017) Junac koji bode u Zakonopravilu Svetoga Save. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 2, str. 43-69
Popović, M. (1999) Pravda i Dušanovo zakonodavstvo. Law and Politics, 1(3): 293-323
Popović, R. (2012) Vaseljenski sabori - prvi, drugi, treći i četvrti. Beograd: Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju, Odabrana dokumenta, knj.1
Radojčić, N. (1953) Dušanov zakonik. Beograd: Srpska akademija nauka
Scott, S.P. (1932) The civil Law. Cincinnati: Central Trust Company
Solovjev, A. (1932) Svetosavski nomokanon i njegovi prepisi. Beograd: Narodna štamparija
Solovjev, A.V. (1928) Zakonodavstvo Stefana Dušana, cara Srba i Grka. Beograd: Štamparija 'Sveti Sava', doktorska disertacija
Stojanović, N. (2014) O nasleđivanju u Zakonopravilu Svetoga Save. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 25-43
Šarkić, S. (2015) Uticaj vizantijskog prava na srednjovekovno srpsko pravo. Slověne, 2, 106-118
Šarkić, S. (2004) The concept of marriage in Roman, Byzantine and Serbian mediaeval law. Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 41, str. 99-103
Taranovski, T. (1926) Dušanov zakonik i Dušanovo carstvo. Novi Sad: Matica srpska
Taranovski, T. (1931-1935) Istorija srpskog prava u nemanjićkoj državi. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, I, II, III, IV
Troicki, S. (1929) Sveti Sava i slovenstvo. Novi Sad: Jovanović i Bogdanov
Troicki, S. (1949) Ko je preveo Krmčiju sa tumačenjima?. Glas Srpske Akademije Nauka, Beograd, 193, str. 119-142
Troicki, S. (2011) Crkveno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Troicki, S.V. (1952) Kako treba izdati Svetosavsku krmčiju (Nomokanon sa tumačenjima). u: Spomenik, Beograd: SANU-Odeljenje drušvenih nauka, CII
Vlastar, M. (2013) Sintagma. Beograd: SANU
Zigel', T. (1870) Zakonik' Stefana Dušana. S. Peterburg': Tipografiâ tovariŝestva Obŝestvennaâ pol'za
Zorić, P. (2016) Zakonopravilo svetoga Save i pravni transplanti. www.alanwat son.org