Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:42
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18
članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2019, vol. 73, br. 1, str. 23-39
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/fizkul1901023K

Creative Commons License 4.0
Sport osoba sa invaliditetom - koraci ka smanjenju isključenosti i novoj vrednosnoj paradigmi srpskog društva
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: goran.kasum@fsfv.bg.ac.rs

Projekat

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak

Sport osoba sa invaliditetom (SOI) u Srbiji tokom poslednje decenije doživljava razvoj, koji se ogleda ne samo u postizanjuznačajnih sportskih rezultata na međunarodnoj sceni, već, i pre svega, kroz stvaranje povoljnog ambijenta za veće uključivanje osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti. Promene koje traju odvijaju se i kao organizaciona prekompozicija sistema paraolimpijskog sporta koga, danas, odslikava preciznije uređen sistem, organizacionog tehnološko povezivanja svih činilaca samog pokreta i društva, kao i efikasnije funkcionisanja klubova i sportskih udruženja. Za unapređenje i razvoj sporta osoba sa invaliditetom posebno je značajno to što je finansiranje dolaska do vrhunskih rezutata preuzela centralna država. Sa druge strane, uslove za masovno i rekreativno bavljenje sportom osobama sa invaliditetom treba da obezbede jedinice lokalne samouprave.Oporavak i ozdravljenje sporta u Srbiji, samim time i sporta osoba sa invaliditetom, poklapa se sa usvajanjem Ustava (2006), donošenjem zakona o sportu (2009 i 2016), kao i realizacijom dva ciklusa nacionalne strategije razvoja sporta (2009-2013 i 2014-2018). Opredeljenje da se strategija razvoja sporta radi za period od 4 godine, stvorilo je mogućnosti da promene ne budu suviše invazivne, da se obezbedi kosenzus svih činilaca bitnih za njenu realizaciju, kao i da se kontinuirano prate njeni efekti sa meramaza korekciju svega što je u realnoj primeni naišlo na probleme.Na osnovu praćenja indikatora sprovođenja Strategije, moguće je konstatovati da se ona u prostoru sporta osoba sa invaliditetom efikasno realizuje, te da je većina aktivnosti predviđenih akcionim planom uspešno sprovedena.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bačanac, Lj., Milićević-Marinković, B., Kasum, G., Marinković, M. (2014). Competitive Anxiety, Self-Confidence and Psychological Skills in Top Athletes With and W ithout Disabilities: A Pilot Study. Facta Universitatis, 12(2), 59 -70
Vlada Republike Srbije (2014). Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji 2014-2018. [Strategy of Sport Development in the Republic of Serbia 2014-2018. In Serbian] Službeni glasnik RS br. 1/2015
Valliant, P. M., Bezzubyk, I., &Daley, L. (1990). Psychological adaptation to amputation: The role of sociodemographic variables, disability-related, factors and coping strategies. Int J Rehabil Res, 22, 21-31
Dausen, V. (1997). Body image of nonclinical and clinical populations of men: A literature revienj. Occup Ther Ment Health, 13, 37-55
Drench, M. E. (1994). Changes in body imagie-secondary to disese and injury. Rehabil Nurs, 19, 31-36
Generalna skupština UN (2006). Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. [UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.]. Dostupno (13.12.2019) na: https://www.osobesainvaliditetom.rs/attachments/004_Microsoft%20 Word%20 %20UN_Medjunarodna%20konvencija%20o%20pravima%20osoba%20sa%20invaliditetom.pdf
Howe, P.D. (2011). Sociology. In Vanlandewijck, C.Y & Thompson, R.W Ed: The Paralympic Athlete. IOC Publication, Chapter VI, pp 102-116. West Sussex: Weily-Blackwell
Jevtić, B. (2011) Refleksija menadžmenta olimpijskih programa na sistem sporta Srbije. [Reflection of the management of the Olympic programs on the Serbian sports system]. SportLogia 7 (2) 129-140, doi 105550/sgia110702se129J
Đurđević, N. (2015). Priručnik za izradu programa razvoja sporta u jedinicama lokalne samouprave. [Manual of sports development programs in local community units. In Serbian]. Beograd. Ministarstvo omladine i sporta
Đurđević, N., Đukić, I. (2016). Priručnik za finansiranje programa u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave. [Manual for financing programs in the field of sports in local cpmmunity units]. Beograd: Stalna konferencija gradova i opština, Savez gradova opština Srbije
Narodna skupština Serpublike Srbije (2016) Zakon o sportu. [Law on Sports. In Serbian]. Službeni glasnik RS br. 10/16
Kasum, G. & Radović, M. (2007). Analiza potreba za sportom osoba sa invaliditetom. [Analysis of needs for sports of persons with disabilities. In Serbian] U Zborniku radova sa Međunarodne naučne konferencije: " Analitika i dijagnostika fizičke aktivnosti (str. 88-97). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i Olimpijski komitet Srbije
Kasum, G., & Mijić, Z. (2009). Significance of school sports education in animation and selection of disable athletes. U International Scientific Conference "Theoretical, methodology and methodical aspects of physical education1 -Conference proceedings (215-221). Belgrade: University of Belgrade -Faculty of Sports and Physical Education
Kasum, G. Gligorov, S. & Nastasić-Stošković, T. (2011). Borilački sportovi za osobe sa invaliditetom. [Combat sports for persons with disabilities]. Fizička kultura 65(1), 60-69
Kasum, G. (2015). Sport osoba sa invaliditetom. [Sports disabled people. In Serbian] Beograd, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Kasum, G. & Mladenović, M. (2017). Samo-percepcija sportista sa invaliditetom. [The self-perception of athletes with disability]. Fizička kultura 71(1), 43-54
Kljajić, D., Dopsaj, M., Eminović, F. & Kasum, G. (2013). Sport u rehebilitaciji osoba sa invaliditetom. [Sport in people with disabilities rehabilitation]. Zdravstvena zaštita 42(3), 58-66
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (2013). Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova. [Rulebook on national categorization of sports. In Serbian]. Službeni glasnik Republike Srbije. 25/2013
Mitić, D. (2018). Prilog za godišnji izveštaj o sprovođenju Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji.[Annex to the annual report on the implementation of the Strategy for the Development of Sport in the Republic of Serbia. In Serbian] Beograd, Dokument, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Mićović, Z. (2014). Paraolimpijski komitet Srbije. [Paralympic Committee of Serbia. In Serbian]. Dostupno (30.9.2017) na http://www.paralympic.rs/organizacija/predsednik
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (2008). Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji 2009-2013. [Strategy of Sport Development in the Republic of Serbia 2009-2013. In Serbian]. Službeni glasnik Republike Srbije 110/2008
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (2009). Akcioni plan za sprovođenje Strateg ie razvoja sporta u Republici Srbiji 2009-2013 godine. [Action Plan for Implementation of the Strategy for the Development of Sport in the Republic of Serbia 2009-2013. In Serbian]. Beograd: Ministarstvo omladine i sporta
Nacionalni sportski savez slepih i slabovidih (2018). O Nama. [About us. In Serbian]. Dostupno (4.2.2018) na http://nssss.co.rs/o-nama.php
Orlić, A., Pejčić, B., Lazarević, D., & Milanović, I. (2016). Prediktori stava studenata prema inkluziji dece sa razvojnim smetnjama u nastavu fizičkog vaspitanja. [The predictors of students' attitude towards inclusion of children with disabilities in physical education classes]. Fizička kultura 70(2),126-134
World Taekwondo Europe Solidarity and Parataekwondo Committee (2013). Results. Dostupno (5.3.2019) na http://worldtaekwondoeurope.com/results
Sportski savez Srbije. Publikacije. Dostupno (4.2.2018.) na http://www.serbiansport.com/publikacije
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu (2008). Sport osoba sa invaliditetom. Strategija razvoja sporta u AP Vojvodina (103-112). [Sports disabled people. Sport Development Strategy in AP Vojvodina. In Serbian]. Novi Sad. Dostupno (11.9.2017.) na http://njnjnj.sio.vojvodina.gov. rs/indedž.php/sport/sport-za-sve/8-sport/225strategija-razvoja-sporta-u-ap-vojvodini
Službeni glasnik Republike Srbije (2006, 2007 i 2009). Uredba o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta. [Regulation on national recognitions and awards for a special contribution to the development and affirmation of sports. In Serbian]. Službeni glasnik Republike Srbije 65/06, 6/07, 24/09 i 88/09
Sportski savez gluvih Srbije (2015). Strategija razvoja sporta gluvih u periodu 2015-2018 godina. [Strategy for the development of deaf sports in the period 2015-2018. In Serbian]. Dostupno (15.9.2017.) na http://njnjnj.ssgs.rs/Strategija%20 razvoja%20sporta%20gluvih% 20u%20periodu%202015%20%202018.%20godine.pdf
International Table Tennis Federation, Para Table Tennis. Tournaments (2012-2016). Dostupno (11.2.2018.) na http://stats.ipttc.org/tournaments
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (2016.). Pravilnik o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u sportskim granama i oblastima sporta. [Rulebook on sports branches and areas of sports in the Republic of Serbia and sports disciplines in sports branches and sports fields. In Serbian]. Službeni glasnik RS 51/16. Beograd
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (2016). Pravilnik o sportskim granama od posebnog značaja za Republiki Srbiji. [Rulebook on sports branches of special importance for the Republic of Serbia. In Serbian]. Službeni glasnik Republike Srbije 95/16
Šiljak, V., Stefanović, Đ., Plakona, E., Kasum, G. & Avdibašić-Vukadinović, N. (2010). Fenomen Letnjih paraolimpijskih igara. [Summer Paralympic games phenomenon]. Fizička kultura 64(2), 68-75
Winnick, J. R. (1995). Adapted Physical Education And Sport. USA, State University of Nenj York College at Brockport: Human Kinetics