Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2019, br. 15, str. 17-38
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 30/08/2019
doi: 10.5937/sinteze8-20552
Creative Commons License 4.0
Korektivno defektološki rad u kontekstu inkluzivnog obrazovanja (perspektiva davalaca usluga)
Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad

e-adresa: mscepanovic@gmail.com

Sažetak

Korektivni defektološki rad jedan je od značajnih prstupa u edukaciji i rehabilitaciji dece sa smetnjama i poremećajima u razvoju, bez obzira da li se ta deca vaspitavaju i obrazuju u posebnim ili opštim uslovima. Korektivni rad, dodatna podrška, obavezne vannastavne individualne aktivnosti ili korektivno stimulativne vežbe - individualan su defektološki rad zasnovan na specifičnim obrazovnim potrebama i sposobnostima svakog pojedinog deteta. Dobici i koristi od primene individualnog rada u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji su brojni; usmerenost na jednog učenika/korisnika, kakva je data samom prirodom ovog tipa nastave ili rada, nije samo prosta prostorna usmerenost višeg stepena već je to i nova vrsta relacije, komunikacije i interakcije koja stvara i novi kvalitet i pomak u razvoju, otkrivanju i doživljavanju sveta oko sebe kod ovih učenika/korisnika. Individualni rad, kao pristup postoji u delu obrazovnog sistema koji je namenjen obrazovanju učenika sa smetnjama u razvoju u izdvojenim školama već više od 15 godina, a gotovo da je zanemarena postojeća mogućnost njegove primene u čitavom obrazovnom sistemu tj. u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama u kojima ima dece i učenika sa smetnjama i teškoćama u razvoju i učenju u inkluzivnom kontekstu. Inkluzivno obrazovanje u Srbiji, koje se još suočava sa brojnim izazovima, treba da koristi sve raspoložive resurse na adekvatan način. Korektivni defektološki rad je nedovoljno iskorišćen inkluzivni resurs u našoj sredini i našem obrazovnom sistemu.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, 72
*** (013) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, 55
*** (2011) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, 52
*** (1993) Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja za učenike lako mentalno ometene u razvoju. Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasni, 19
*** (2018) Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, 17
*** (2018) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, 27
*** (2003) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, Br. 62/2003 i 64/2003
Adams, L., Beadle-Brown, J., Mansell, J. (2006) Individual planning: An exploration of the link between quality of plan and quality of life. British Journal of Learning Disabilities, 34(2), 68-76
Battles, H. (2011) Towards engagement: Exploring the prospects for an integrated anthropology of disability. Vis-à-vis: Explorations in Anthropology, 11(1), 107-124
Ćordić, A., Bojanin, S. (1997) Opšta defektološka dijagnostika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Fougeyrollas, P., Beauregard, L. (2001) Disability: An interactive person-environment social creation. u: Albrecht G.L., Seelman K., Bury M. [ur.] Handbook of Disability Studies, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 171-194
Ilić-Stošović, D., Nikolić, S., Maksić, J. (2014) Izrada individualnih obrazovnih planova - da li NAM je zakon razumljiv. u: Kovačević J., Maćešić-Petrović D. [ur.] Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, 8. Međunarodni naučni skup, Zbornik radova, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 277-282
Kasnitz, D., Shuttleworth, R. (2001) Introduction: Anthropology in disability studie. Disability Studies Quarterly, 21(3)
Klotz, J. (2003) The culture concept: Anthropology, disability studies and intellectual disability. u: Disability Studies and Research Institute Symposium, Disability at the Cutting Edge: A Colloquium to Examine the Impact on Theory, Research and Professional Practice, Sydney, Australia: University of Technology, http://www.transforming.cultures.uts.edu.au/pdfs/new_paths_klotz.pdf 2008 Jul 20
Lyle, O.C., o'Brien J., Mount, B. (1997) Person-centered planning has arrived … or has it. Mental Retardation, 35(6), 480-484
Nedović, G., Rapaić, D. (2012) Praktikum preventivno - korektivnog rada u osnovnoj školi. Beograd: Društvo defektologa Srbija
Nedović, G., Šćepanović, M. (2015) u: Međunarodni simpozijum 'Korektivni defektološki rad', Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 11-18
Nedović, G., Šćepanović, M., Jablan, B. (2011) Indikacija za primenu preventivno korektivne vežbe i igara u osnovnoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Beogradska defektološka škola, br. 2, str. 323-333
Romstein, K., Sekulić-Majurec, A. (2015) Obrnuta inkluzija - pedagoške vrijednosti i potencijali. Pedagogijska istraživanja, 12(1-2), 41-52, https://hrcak.srce.hr/178845
Scepanovic, M. (2016) Minimizing barriers to participation and learning of all students in school. u: Potić S., Golubović Š., Šćepanović M. [ur.] Inclusive theory and practice : International thematic collection of papers, Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 118-125
Scepanovic, M. (2018) What do practitioners say about inclusive education?. u: Transformation Towards Sustainable and Resilient Society for Persons with Disabilities, 5th International conference, Book of Papers, Skopje: Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and Rehabilitation
Stošljević, L.L., Rapaić, D.I., Stošljević, M.L., Nikolić, S.J. (1997) Somatopedija. Beograd: Naučna knjiga
Šćepanović, M. (2005) Obavezne vannastavne individualne aktivnosti - iskorak specijalnog školstva u Srbiji. u: 'Specijalna edukacija i rehabilitacijakoraci i iskoraci', međunarodna konferencija, Zbornik sažetaka, Univerzitet u Beogradu - Defektološki fakultet
Šćepanović, M., Slavković, S. (2014) Korektivni rad i njegov potencijal u inkluzivnom obrazovanju. u: Savremeni defektološki rad - rehabilitacija, prevencija isključenosti i inkluzija, Međunarodna Konferencija, Zbornik rezimea, Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 62-63
Šćepanović, M., Kalinić, T. (2018) Legislative conditions and teachers' competencies for work with gifted students in Serbia. Marinković L., Šćepanović M. [ur.]
Šćepanović, M., Nikolić, S. (2015) Postupci u korektivnom defektološkom radu. u: Kaljača S., Nikolić M. [ur.] 'Unapređenje kvalitete života djece i mladih', VI međunarodne naučno-stručne konferencije, 2015-06-19, Ohrid, Tematski zbornik radova, Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, 484-493
Vigotski, L. (1996) Osnovi defektologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Watkins, A., European Agency For Development In Special Needs Education (2007) Assesment in inclusive settings: Key issues for policy and practice. Odense, Denmark: European Agency for Development inn Special Needs Education, https://www.european-agency.org/sites/default/files/assessment-ininclusive-settings-key-issues-for-policy-and-practice_Assessment-EN.pdf