Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2019, br. 15, str. 17-38
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/sinteze8-20552

Creative Commons License 4.0
Korektivno defektološki rad u kontekstu inkluzivnog obrazovanja (perspektiva davalaca usluga)
Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad

e-adresa: mscepanovic@gmail.com

Sažetak

Korektivni defektološki rad jedan je od značajnih prstupa u edukaciji i rehabilitaciji dece sa smetnjama i poremećajima u razvoju, bez obzira da li se ta deca vaspitavaju i obrazuju u posebnim ili opštim uslovima. Korektivni rad, dodatna podrška, obavezne vannastavne individualne aktivnosti ili korektivno stimulativne vežbe - individualan su defektološki rad zasnovan na specifičnim obrazovnim potrebama i sposobnostima svakog pojedinog deteta. Dobici i koristi od primene individualnog rada u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji su brojni; usmerenost na jednog učenika/korisnika, kakva je data samom prirodom ovog tipa nastave ili rada, nije samo prosta prostorna usmerenost višeg stepena već je to i nova vrsta relacije, komunikacije i interakcije koja stvara i novi kvalitet i pomak u razvoju, otkrivanju i doživljavanju sveta oko sebe kod ovih učenika/korisnika. Individualni rad, kao pristup postoji u delu obrazovnog sistema koji je namenjen obrazovanju učenika sa smetnjama u razvoju u izdvojenim školama već više od 15 godina, a gotovo da je zanemarena postojeća mogućnost njegove primene u čitavom obrazovnom sistemu tj. u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama u kojima ima dece i učenika sa smetnjama i teškoćama u razvoju i učenju u inkluzivnom kontekstu. Inkluzivno obrazovanje u Srbiji, koje se još suočava sa brojnim izazovima, treba da koristi sve raspoložive resurse na adekvatan način. Korektivni defektološki rad je nedovoljno iskorišćen inkluzivni resurs u našoj sredini i našem obrazovnom sistemu.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Vigotski, L. (1996). Osnovi defektologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, (2018). 27
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, (2013). 55
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, (2011). 52
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, (2009). 72/2009
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, (2003). 62/2003 i 64/2003
Nedović, G., & Rapaić, D. (2012). Praktikum preventivnokorektivnog rada u osnovnoj školi. Beograd: Društvo defektologa Srbije
Nedović, G., & Šćepanović, M. (2015). Međunarodni simpozijum "Korektivni defektološki rad". Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine.11-18
Nedović, G., Šćepanović, M., & Jablan, B. (2011). Indikacija za primenu preventivno korektivne vežbe i igara u osnovnoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Beogradska defektološka škola, 17(50), 323-333
Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja za učenike lako mentalno ometene u razvoju. Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasni, (1993). 19/1993
Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, (2018). 17/2018
Stošljević, L., Rapaić, D., Stošljević, M., & Nikolić, S. (1997). Somatopedija. Beograd: Naučna knjiga
Ćordić, A., & Bojanin, S. (1997). Opšta defektološka dijagnostika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Šćepanović, M. (2005). Obavezne vannastavne individualne aktivnosti - iskorak specijalnog školstva u Srbiji. U: Zbornik sažetaka međunarodne konferencije "Specijalna edukacija i rehabilitacijakoraci i iskoraci". Beograd: Univerzitet u Beogradu - Defektološki fakultet
Šćepanović, M., & Slavković, S. (2014). Korektivni rad i njegov potencijal u inkluzivnom obrazovanju. U: Zbornik rezimea Međunarodne Konferencije "Savremeni defektološki rad - rehabilitacija, prevencija isključenosti i inkluzija. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine.62-63
Adams, L., Beadle-Brown, J., & Mansell, J. (2006). Individual planning: an exploration of the link between quality of plan and quality of life. British Journal of Learning Disabilities, 34(2), 68-76. doi:10.1111/j.1468-3156.2005.00356.x
Battles, H. (2011). Towards Engagement: Exploring the Prospects for an Integrated Anthropology of Disability. Vis-à-vis: Explorations in Anthropology, 11(1), 107-124
Fougeyrollas, P., & Beauregard, L. (2001). Disability: An Interactive Person-Environment Social Creation. U G. L. AlbrechtK. Seelman & M. Bury (Ur.), Handbook of Disability Studies. (str. 171-194). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. doi:10.4135/9781412976251.n7
Ilić-Stošović, D., Nikolić, S., & Maksić, J. (2014). Izrada individualnih obrazovnih planova: da li nam je zakon razumljiv. U J. Kovačević & D. Maćešić-Petrović (Ur.), Zbornik radova 8. Međunarodnog naučnog skupa Specijalna edukacija i rehabilitacija danas. (str. 277-282). Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Kasnitz, D., & Shuttleworth, R. (2001). Introduction: Anthropology in Disability Studies. Disability Studies Quarterly, 21(3), doi:10.18061/dsq.v21i3.289
Klotz, J. (2003). The Culture Concept: Anthropology, Disability Studies and Intellectual Disability. U Paper presented to Disability Studies and Research Institute Symposium, "Disability at the Cutting Edge: A Colloquium to Examine the Impact on Theory, Research and Professional Practice. Sydney, Australia: University of Technology. Preuzeto sa http://www.transforming.cultures.uts.edu.au/pdfs/new_paths_klotz.pdf 2008 Jul 20
Lyle, O.C., O'Brien, J., & Mount, B. (1997). Person-Centered Planning Has Arrived … or Has It. Mental Retardation, 35(6), 480-484. doi:10.1352/0047-6765(1997)035<0480:pphaoh>2.0.co;2
Romstein, K., & Sekulić-Majurec, A. (2015). Obrnuta inkluzija - pedagoške vrijednosti i potencijali. Pedagogijska istraživanja, 12(1-2), 41-52. Preuzeto sa https://hrcak.srce.hr/178845
Scepanovic, M. (2016). Minimizing Barriers to Participation and Learning of All Students in School. U: S. Potić, Š. Golubović, & M. Šćepanović (Ur.), Inclusive theory and practice : International thematic collection of papers. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine.118-125
Scepanovic, M. (2018). What Do Practitioners Say About Inclusive Education?. U: Book of Papers from the 5th International conference Transformation Towards Sustainable and Resilient Society for Persons With Disabilities. Skopje: Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and Rehabilitation
Scepanovic, M., & Kalinic, T. (2018). Legislative Conditions and Teachers' Competencies For Work With Gifted Students In Serbia. U: L. Marinković & M. Šćepanović (Ur.), Giftedness, Education and Development : International thematic collection of papers. Novi Sad: Mensa Srbije.35-47
Šćepanović, M., & Nikolić, S. (2015). Postupci u korektivnom defektološkom radu. U: S. Kaljača & M. Nikolić (Ur.), Tematski zbornik radova VI međunarodne naučno-stručne konferencije "Unapređenje kvalitete života djece i mladih", 2015-06-19, Ohrid. Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih.484-493
Watkins, A., & & European Agency for Development in Special Needs Education, (2007). Assesment in Inclusive Settings: Key Issues for Policy and Practice. Odense, Denmark: European Agency for Development inn Special Needs Education. Preuzeto sa https://www.european-agency.org/sites/default/files/assessment-ininclusive-settings-key-issues-for-policy-and-practice_Assessment-EN.pdf