Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 1, br. 1, str. 69-84
Struktura motoričkih sposobnosti studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka
aUniverzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH
bOsnovna škola Kozice, Oštra Luka, Republika Srpska

e-adresadarko.paspalj@fbn.unibl.org
Sažetak
Na uzorku od 84 studenta Fakulteta bezbjednosnih nauka iz Banjaluke, primijenjen je sistem od 16 motoričkih varijabli s ciljem da se utvrdi struktura njihovih motoričkih sposobnosti. Primjenom faktorske analize po Kajzer-Gutmanovom kriterijumu utvrđeno je 6 latentnih motoričkih dimenzija. Prvi faktor definisan je kao faktor mehanizma za strukturiranje kretanja, jer je predstavljen varijablama za procjenu koordinacije i frekvencije pokreta. Drugi faktor definisan je kao faktor mehanizma za regulaciju trajanja ekscitacije, jer je predstavljen mjerama za procjenu repetitivne i statičke snage ruku, trupa i nogu. Treći faktor definisan je kao faktor mehanizma za regulaciju tonusa i sinergijsku regulaciju, jer je predstavljen varijablama za procjenu mjera fleksibilnosti. Četvrti faktor definisan je kao faktor mehanizma intenziteta ekscitacije, jer je predstavljen varijablom kojom se ispituje eksplozivna snaga kroz sposobnost brzine trčanja. Peti faktor je takođe definisan kao faktor sinergijske regulacije i regulacije tonusa, jer je prestavljen varijablom za procjenu ravnoteže, dok je šesti faktor definisan kao faktor intenziteta ekscitacije, jer je predstavljen sa tri varijable za procjenu eksplozivne snage i jednom varijablom za procjenu fleksibilnosti. Ovaj rad je pokušaj da se pokaže da je izdvojena hijerarhijska struktura motoričkih sposobnosti od izuzetne teorijske i praktične vrijednosti, pri čemu bi pomenuti faktori trebali predstavljati odrednicu za predikciju motoričkih sposobnosti i programiranje trenažnih operatora u nastavi Specijalnog fizičkog obrazovanja.
Reference
Anderson, G.S., Plecas, D., Segger, T. (2001) Police officer physical ability testing: Re-validating a selection criterion. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 24(1), 8-31
Blagojević, M. (1996) Uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika policajaca na efikasnost učenja džudo tehnika. Beograd: Policijska akademija
Blagojević, M., Dopsaj, M., Vučkovcić, G. (2006) Specijalno fizičko obrazovanje 1 za studente Policijske akademije. Beograd: Inpress
Blagojević, M., Ćirković, Z., Milošević, M., Stojčić, R., Jovanović, S., Arlov, D., Dopsaj, M. (1995) Uticaj nekih adaptacionih karakteristika pripravnika milicionara na efekte učenja motoričkih algoritama i programa u specijalnom fizičkom obrazovanju. u: Zbornik radova prvog savetovanja iz specijalnog fizičkog obrazovanja 11.11.1994, Beograd: Policijska akademija, str. 49-56
Božić, S., Milošević, M., Zulić, M. (1990) Uticaj nekih antropoloških karakteristika radnika na strukturiranje motoričkih algoritama u Specijalnom fizičkom obrazovanju. Beograd, 13. Maj, (2), 128 -135
Dopsaj, M., Vučković, G. (2006) Pokazatelji maksimalne sile pregibača leve i desne šake u funkciji selekcionog kriterijuma za potrebe policije. Sport Mont, 4(10-11), 148-154
Dopsaj, M., Blagojević, M., Vučković, G. (2007) Normativno-selekcioni kriterijum za procenu bazično motoričkog statusa kandidata za prijem na studije Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 166-183
Dopsaj, M., Milošević, M., Blagojević, M., Vučković, G. (2002) Evaluacija valjanosti testova za procenu kontraktilnog potencijala mišića ruku kod policajaca. Bezbednost, Beograd, vol. 44, br. 3, str. 434-444
Đorđević, D. (1989) Opšta antropomotorika. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet u Beogradu
Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A., Momirović, K. (1975) Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti, 1. rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procjenu latentnih dimenzija. Kineziologija, 5(1-2), 7-81
Janković, R., Dimitrijević, R. (2012) Stanje i mogućnosti unapređenja načina procene motoričkih sposobnosti u sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Kultura polisa, 9(1)
Kukolj, M. (1996) Opšta antropomotorika. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet u Beogradu
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje
Metikoš, D., Hofman, E., Prot, F., Pintar, Ž., Oreb, G. (1989) Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za Fizičku kulturu
Milošević, M., Gavrilović, P., Ivančević, B. (1988) Modeliranje i upravljanje sistemom samoodbrane. Beograd: Naučna Knjiga
Milošević, M., Mudrić, R., Jovanović, S., Amanović, Đ., Dopsaj, M. (2005) Konstituisanje sistema za upravljanje trenutnim i kumulativnim edukativnim i trenažnim efektima u SFO-u. u: Policija u funkciji bezbjednosti i zaštite u Srbiji na početku XXI veka, Beograd: VŠUP
Milošević, M. (1985) Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara. Beograd: VŠUP
Milošević, M., Zulić, M. (1988) Uticaj nekih dimenzija snage na efikasnost gađanja iz pištolja. 13. maj, 41(2), str. 89-92
Shakiri, K., Lolić, D., Ademi, A., Saiti, B., Kostovski, Ž. (2013) Struktura varijabli za procjenu bazično-motoričkih dimenzija kod mladih džudista. u: Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, peti međunarodni kongres, Zbornik radova, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci, Vol. (5), 144 -150
Strating, M., Bakker, R.H., Dijkstra, G.J., Lemmink, K.A.P.M., Groothoff, J.W. (2010) A job-related fitness test for the Dutch police. Occupational Medicine, 60(4), 255-260
Vučković, G. (2002) Uticaj motoričkih sposobnosti na efikasnost savladavanja situacionog pištoljskog poligona kod studenata Policijske akademije. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu, Magistarska teza
Vučković, G., Blagojević, M., Dopsaj, M. (2011) Specijalno fizičko obrazovanje 2. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Zaciorski (1975) Fizička svojstva sportiste. Beograd: Savez za fizičku kulturu Jugoslavije