Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 14, br. 45, str. 37-60
Reprezentacija nasilja prema ženama u srpskoj štampi
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresaneda_necic994@hotmail.com
Sažetak
Da bismo utvrdili kako štampani mediji izveštavaju o oblicima nasilja prema ženama, sprovedeno je istraživanje na korpusu od pet izdanja dnevnih novina: Kurir, Blic, Danas, Večernje novosti i Politika. Istraživanje urađeno metodom kvantitivno-kvalitativne analize sadržaja, kao komparativna analiza dva vremenska perioda. Prvi istraživački period je bio na dan 25. 11. 2017. godine, kada je Svetski dan borbe protiv nasilja prema ženama, a drugi je obuhvatao uzorak iz perioda od 19. 3. 2018. do 25. 3. 2018. godine. Utvrdili smo da novinarke/novinari ne posvećuju dovoljno pažnje problemu nasilja prema ženama, kao i to da se prilikom izveštavanja ne pridržavaju normi koje su propisane Kodeksom novinara Srbije. Takođe, utvrdili smo da je medijska reprezentacija nasilja prema ženama strukturisana kroz prepoznatljive matrice izveštavanja koje su zasnovane na stereotipima i senzacionalističkom pristupu. Rezultati istraživanja u prvom periodu, na Svetski dan borbe protiv nasilja prema ženama, ukazuju na činjenicu da je borba protiv problema nasilja prema ženama samo deklarativna, jer čak i na dan koji je tome posvećen novinarke i novinari nisu dovoljno zainteresovani da pišu o tome, a u slučaju kada se piše, onda to nije prilagođeno ni adekvatno izveštavanje. Rezultati istraživanja u drugom, nasumično izabranom istraživačkom periodu, približno su isti rezultatima iz prvog perioda istraživanja.
Reference
Barker, C. (2003) Cultural studies. London: Sage
Blagojević, M. (2013) Muški identiteti i nasilje na Balkanu. Zeničke sveske. Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku, 17: 98-110
Hardt, H. (1996) The end of journalism: Media and newswork in the United States. Javnost - The Public, 3(3): 21-41
Ignjatović, T. (2016) Nasilje u porodici - vodič za novinar(k)e. Beograd: Autonomni ženski centar
Janković, B. (2015) Tabloidno izveštavanje o nasilju u porodici. https://www.cenzolovka.rs/misljenja/tabloidno-izvestavanje-o-nasilju-u-porodici/, posećeno: 24.9.2018
Kleut, J., Mišljenović, U. (2016) Zaštita privatnosti i pretpostavka nevinosti u medijima. Beograd: Partneri za demokratke promene Srbija
Komitet za eliminisanje diskriminacije žena Opšta preporuka br. 35 o rodno-zasnovanom nasilju nad ženama - ažuriranje Opšte preporuke br. 19. http://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/dokument_file/preporuka_35_sedow_srb.pdf, posećeno: 10.11 2019
Krippendorf, K. (1980) Content analysis: An introduction to its metodology. Berverly Hills: Sage
Lacmanović, V., Milanović, V. (2017) Kako vas žene čitaju? - medijsko izveštavanje štampanih medija o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskim odnosima iz perpektive žena koje su preživele nasilje. Beograd: Autonomni ženski centar
Littlejohn, S.W. (1992) Theories of human communication. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 4th ed
Macanović, V., ur. (2015) Deklaracija o eliminaciji nasilja prema ženama, 20.12.1993 - Rezolucija Generalne skupštine UN 48/104. u: Međunarodni dokumenti u oblasti zaštite žena od svih oblika rodno zasnovanog nasilja, Beograd: Autonomni ženski centar, str. 29, https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2015/Medjunarodni_dokumenti.pdf, posećeno: 26.09.2019
Malešević, K. (2018) (Ne)odgovornost novinara u izveštavanju o osetljivim društvenim grupama u štampanim medijima. CM: Communication and Media, vol. 13, br. 42, str. 27-56
Milivojević, S. (2004) Žene i mediji - strategije isključivanja. Genero časopis za feminističku teoriju, a, 11-24, posebno izdanje
Neuendorf, K. (2002) The content analysis guidebook. London: Sage
Petrović, S. (2017) I mediji zlostavljaju žene. https://www.slobodnaevropa.org/a/i-mediji-zlostavljaju-zene/28907806.html, posećeno: 24.9.2018
Savet Evrope (2015) Preporuka Rec(2002)5 Komiteta ministara državama članicama o zaštiti žena od nasilja i Memorandum sa objašnjenjima, 30.04.2002. u: Macanović V. [ur.] Međunarodni dokumenti u oblasti zaštite žena od svih oblika rodno zasnovanog nasilja, Beograd: Autonomni ženski centar, str. 151, https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2015/Medjunarodni_dokumenti.pdf, posećeno: 26.09.2019, prevod: Autonomni ženski centar
Savet Evrope u Istanbulu (2011) Konvencija SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici na srpskom jeziku. 11.05, https://www.womenngo.org.rs/images/pdf/Convention_Serbian.pdf.pdf, posećeno: 26.09.2019
Stepanov, B. (2014) Nasilje nad ženama - najčešći oblik kršenja ženskih prava. https://euinfo.rs/nasilje-nad-zenama-najcesci-oblik-krsenja-zenskih-prava-2/, posećeno: 24.9.2018
Višnjić, J. (2012) 'Killing me softly' - izveštavanje štampanih medija o ženama žrtvama nasilja. Genero, br. 16, str. 141-156
Weber, R.P. (1990) Basic content analysis. Newbury Park, CA: Sage, 2nd edition
Wisniewski, R., Kunst, H., ur. (1988) Handbuch für frauenfrage: Zur Stellung der Frau in der Gegenwart: Informationen - analysen - anregungen. Stuttgart: Verlag Bonn Aktuell GmbH
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/comman14-21060
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci