Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:85
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:76
članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
Trendovi u poslovanju
2019, vol. 7, br. 2, str. 87-94
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 29/01/2020
doi: 10.5937/trendpos1902087Q
Creative Commons License 4.0
Značaj opšte teorije sistema za savremeni svet
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd

e-adresa: aleksandar@mef.edu.rs, darjan.karabasevic@mef.edu.rs, dusan@mef.edu.rs

Sažetak

Rad obrađuje opštu teoriju sistema i sistemsku metodologiju. Na samom početku se ukazuje na istorijski razvoj misli o celovitosti gde se oslikavaju filozofske postavke koje su ukazivale na važnost celine u odnosu na delove. Rad objašnjava kako je difuznost i raščlanjenost među naučnim disciplinama kreirala potrebe unutar nauke koje su dalje motivisale akciju za stvaranjem metateorije koja bi razrešila ovo rasparčavanje i atomizaciju jedinstvenim - kišobran pristupom. Zatim se daje uvid u kontekst stvaranja opšte teorije sistema, nakon čega se izlažu njene osnovne postavke i karakteristike. Na to se nadovezuje deo rada koji se bavi specifičnom metodologijom opšte teorije sistema - sistemskim pristupom - čiji su delovi sistemsko mišljenje i analiza. Ambicija sistemske teorije da oformi jedinstvenu novu naučnu paradigmu se istražuje u poglavlju o njenom doprinosu savremenoj nauci. U samom zaključku se izlaže značaj opšte teorije sistema, njeno revolucionisanje na više polja i njena moguća ograničenja, ali i otvorene mogućnosti za dalja istraživanja.

Ključne reči

Reference

Adamović, Ž. (2003) Teorija sistema. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Boulding, K.E. (1956) General Systems Theory: The Skeleton of Science. Management Science, 2(3): 197-208
Carnap, R. (1938/1955) Logical Foundations of the Unity of Science. u: O. Neurath, R. Camap, C. Morris [ur.] International Encyclopedia of Unified Science, Chicago: University of Chicago Press, Reprinted, Volume I, pp. 42-62
Caws, P. (2015) General Systems Theory: Its Past and Potential. Systems Research and Behavioral Science, 32(5): 514-521
Fröhlich, T. (2019) General system theory (GST) and a non-reductionist concept of elements: Suggesting a corresponding discussion based on Tramonti (2019). Systems Research and Behavioral Science, 36(3): 342-345
Guberman, Sh. (2002) Reflections on Ludwig von Bertalanfy's 'General System Theory: Foundations, Development, Applications'. Los Altos, CA, USA
Lozina, D. (1994) Teorija sustava kao instrument društvene analize. Društvena istraživanja, Zagreb, 14/ god. 3 (1994), br. 6, str. 671-684
Luhmann, N. (1981) Teorija sistema - svrhovitost i racionalnost. Zagreb: Globus
Marković, D.S. (2012) Uvod u teoriju sistema. Beograd: Univerzitet Singidunum
Rapoport, A. (1986) General System Theory: Essential Concepts and Applications. Tunbridge Wells, Kent, UK: Abacus Press
Roth, S. (2019) The open theory and its enemy: Implicit moralisation as epistemological obstacle for general systems theory. Systems Research and Behavioral Science, 36(3): 281-288
Rousseau, D., Billingham, J., Wilby, J., Blachfellner, S. (2016) The synergy between general systems theory and the general systems worldview. Systema: connecting matter, life, culture and technology, 4(1): 61-75
Scott, P. (2019) Theory and the Use of Process Mining to Improve Care Pathways. u: Applied Interdisciplinary Theory in Health Informatics: A Knowledge Base for Practitioners, 263: 11-11
Tramonti, F., Giorgi, F., Fanali, A. (2019) General system theory as a framework for biopsychosocial research and practice in mental health. Systems Research and Behavioral Science, 36(3): 332-341
von Bertalanffy, L. (1972) The History and Status of General Systems Theory. Academy of Management Journal, december, 407-426
von Bertalanffy, L. (1969) General system theory: Foundations, development, applications. New York: George Braziller