Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 9 od 18  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2019, vol. 58, br. 84, str. 133-149
jezik rada: hrvatski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 21/02/2020
doi: 10.5937/zrpfn0-23249
Creative Commons License 4.0
Prolegomena o hrvatskom insolvencijskom pravu od ulaska u Europsku uniju
aSveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Republika Hrvatska
bVisoki trgovački sud Republike Hrtvatske, Republika Hrvatska

e-adresa: dbodul@pravri.hr, jelena.cuveljak@gmail.com, jakobnakic@yahoo.com

Projekat

Ovaj rad je izrađen u okviru znanstvenoga projekta: Ulaganje u istraživanje i razvoj i konkurentnost Republike Hrvatske i zemalja Zapadnoga Balkana, financiranoga od strane Ekonomskog fakulteta u Rijeci

Sažetak

Mišljenja smo kako je insolvencijska regulativa normativno solidna u pogledu pravne sistematike, pravne tehnike i dosljednosti u normiranju, čemu su svakako i doprinijeli sudovi kroz sudsku praksu i svoja postupanja, te intenzivno i konstantno razrađivanje zakonskih rješenja. Ipak, uvažavajući činjenicu kako je problematika stečajnog postupka i u zemljama sa dugom tržišnom tradicijom dinamično područje u kojem se traže nova rješenja koja će pratiti trend promjena u međunarodnoj ekonomiji, pitanje svrsishodnosti i potrebe implementacije izmjena i dopuna insolvencijske legislative, u kontekstu osuvremenjivanja de lege lata rješenja, je iznimno aktualno. Cilj je rada analizirati zadnjih šest godina implementacije europskih insolvencijskih normi i posljedične revizije insolvencijskih propisa, a sve kako bi se ustvrdilo je li se usavršio i poboljšao nacionalni režim stečajnog postupka, dakle materijalno stečajno pravo, te proceduralni mehanizam za olakšavanje učinkovitijeg rada na predmetima.

Ključne reči

hrvatsko insolvencijsko pravo; ulazak u EU; pravna kultura; pravci promjene

Reference

*** (2015/2018) Zakon o stečaju potrošača. Narodne novine RH, Br. 100 i 67
*** (2017) Zakon o osiguranju radničkih tražbina. Narodne novine RH, Br. 70
*** (2017) Zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo. Uradni list RS, Br. 23
*** (1997/2010) (Europska) konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 18, 6/99, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06, 2
*** (2017) Zakon o postupku izvanredne uprava u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku. Narodne novine RH, Br. 32
*** Preporuke Komisije o novom pristupu stečaju i insolventnosti. dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32014H0135 0, stranica posjećena 12. lipnja 2019
*** (2016) Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30. Strasbourg, Radni dokument Komisije, 22. 11. 2016. COM(22. 11. 2016. COM(2016) 723 final 2016/0359 (COD) 723 final 2016/0359 (COD)
*** (1996) Stečajni zakon. Narodne novine RH, br. 44
*** (2015/2017) Stečajni zakon. Narodne novine RH, Br. 71 i 104
*** (2015) Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti. OJ L, 141, 5. 6. 19-72
*** (2017) Uredba o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemskog značaja za BiH. Službene novine FBiH, Br. 83
*** (2015) Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku. Narodne novine RH, Br. 122
*** (2012-2015) Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Narodne novine RH, NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15
*** (2005-2018) Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske. Narodne novine, 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18
*** (2013-2016) Odluka kojom se definira popis trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za republiku Hrvatsku. Narodne novine RH, Br. 120/13, 74/15 i 44/16
Amdursky, R.S. (1990) The 1988 Municipal Bankruptcy Amendments: History, Purposes, and Effects. Urban Lawyer, 22(4). 2
Bodul, D., Vuković, A. (2015) Novela Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca - rješenja i dvojbe. Radno pravo, 10. 34-40
Čuveljak, J. Državne potpore. materijali dostupni na mrežnim stranicama VTS RH
Garašić, J. (2017) Izvanredna uprava države nad povezanim društvima. u: Zbornik 5. susreta pravnika, Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, Zagreb, 5-28
Lazić, M., Jovanović-Zattila, M. (2014) Međunarodna naučna konferencija 'Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije', Centar za publikacije Pravnog fakulteta, Niš. 1-142
Nakić, J. (2002) Sudska nagodba i ponavljanje postupka. Hrvatska pravna revija, 2(8). 105-107
Politeo, I. (1923) Vanstečajna prinudna nagoda. Zagreb: Hrvatsko štamparsko društvo
Radović, V. (2005) Stečajni isplatni redovi. u: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Budva, 173-192
Vlada RH (2017) Prijedlog Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku. Zagreb, 2. et seq