Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2019, vol. 8, br. 16, str. 13-36
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 26/02/2020
doi: 10.5937/sinteze8-24176
Creative Commons License 4.0
Pripema dece sa teškoćama u razvoju za polazak u školu iz ugla vaspitača
aEvropska akademija nauka u Beogradu
bVisoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi
cOsnovna škola 'Jovan Popović', Kikinda

e-adresa: kojicki@live.com, zagorka.markov@gmail.com, kojicmb@gmail.com

Sažetak

U ovom radu priprema dece sa smetnjama u razvoju za polazak u školu razmatra se kao višedimenzionalni i kompleksan proces koji traje mnogo duže od formalne pripreme koja prema zakonskim propisima traje jednu školu godinu. Ovaj proces zahteva personalizovani pristup detetu sa smetnjama u razvoju gde se polazi od trenutnog nivoa razvoja i postignuća deteta, a ne razvojne norme za određeni kalendarski uzrast. Polazi se od trenutnih sposobnosti deteta i proširivanjem i nadograđivanjem njegovih znanja, veštine i navika. Cilj ovog rada je utvrdi specifičnosti pripreme dece sa smetnjama u razvoju za polazak u školu u redovnom vrtiću iz ugla opažanja vaspitača. Za potrebe istraživanja konstruisan je upitnik kojim se procenjuju opažanja vaspitača o pripremi dece sa smetnjama u razvoju za polazak u školu. Rezultati istraživanja pokazuju da je iz ugla vaspitača priprema dece sa razvojnim smetnjama za polazaku školu nosi niz specifičnosti koji zahtevaju temeljani plan i program aktivnosti. Ovaj plan se zasniva na (a)personalizovanom pristupu detetu, individualizaciji ili primeni IOP-a, (b) timskom radu u predškolskoj ustanovi i(v)dodatnoj podršci deci, roditeljima i vaspitačima, a koju u skladu sa zakonom realizuju defektolozi i logopedi. Značajnu ulogu u identifikovanim faktorima za pripremu dece sa razvojnim smetnjama za polazak u školu imaju i vršnjaci tipičnog razvoja.

Ključne reči

priprema dece za polazak u školu; deca sa smetnjama u razvoju; IOP; dodatna podrška; timski rad

Reference

*** (2018) Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 16
*** (2018) Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje. Službeni glasnik RS, br. 27
*** (2018) Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku. Službeni glasnik RS, br. 80
*** (2012) Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove. Službeni glasnik RS, br. 68
*** (2017) Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Službeni glasnik RS, br. 81
*** (2012) Stručno uputstvo o načinu pružanja dodatne podrške u obrazovanju. dostupno na: http://www.svetisava.edu.rs/index.php/15-vesti/224strucno-uputstvo-o-nacinu-pruzanja-dodatne-podrske-u-obrazovanju.pdf; očitano: 25.marta 2018.g
Andrejević, D. (2005) Rana intervencija u Evropi. Beograd: Zadužbina Andrejević
Bernheimer, L.P., Gallimore, R., Weisner, T.S. (1990) Ecocultural theory as a context for the individual family service plan. Journal of Early Intervention, 14(3): 219-233
Bronfenbrenner, U. (1997) Ekologija ljudskog razvoja - prirodni i dizajnirani eksperimenti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Carlson, E., Daley, T., Bitterman, A., Heinzen, H., Keller, B., Markowitz, J., Riley, J. (2009) Early school transitions and the social behavior of children with disabilities: Selected findings from the pre-elementary education longitudinal study. u: Wave 3 Overview Report from the Pre-Elementary Education Longitudinal Study (PEELS), National Center for Special Education Research, NCSER 2009-3016; https://ies.ed.gov/ncser/pdf/20093016.pdf
Churchill, S.L. (2003) Goodness-of-fit in early childhood settings. Early Childhood Education Journal, 31(2): 113-118
Cvijetić, M. (2016) Specifiĉnosti procesa tranzicije u školu dece sa teškoćama u razvoju. Zbornik radova Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 9 (1), 53-65
Cvijetić, M. (2016) Značaj rane intervencije u tretmanu teškoća u intelektualnom razvoju. Beogradska defektološka škola, vol. 22, br. 2, str. 61-78
Cvijetić, N. (2015) Profesionalne uloge i saradnja vaspitaĉa i defektologa u inkluzivnom sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja. u: Grujić T. [ur.] Tematski zbornik: Kompetencije vaspitača za društvo znanja, Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, str. 179-186
Cvjetićanin, S., Anđić, B. (2017) Teacher's opinion about the implementation of inclusive education in teachin. Teme, vol. 41, br. 4, str. 999-1016
Daley, T.C., Munk, T., Carlson, E. (2011) A national study of kindergarten transition practices for children with disabilities. Early Childhood Research Quarterly, 26(4), 409-419
Daniels, E., Stafford, K. (2001) Integracija dece sa posebnim potrebama. Beograd: Centar za interaktivnu pedagogiju
Dockett, S., Perry, B. (2004) Starting school: Perspectives of australian children, parents and educators. Journal of Early Childhood Research, 171-189
Eisenberg, N., Fabes, R.A., Spinrad, T.L. (2006) Prosocial behavior. u: Eisenberg N.; Damon W.; Lerner R. M. [ur.] Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development, New York: Wiley, pp. 646-718
Glumbić, N., Brojčin, B., Đorđević, M. (2013) Rana intervencija kod dece s poremećajima autističkog spektra. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 12, br. 1, str. 103-118
Hrnjica, S., Marković, S., Lazor, M., Gačić-Bradič, D., Došen, L. (2010) Škola na kvadrat - model povezivanja specijalnih i redovnih škola. Beograd: Britanska ambasada u Beogradu / Save the Children
Hundert, J., Mahoney, W.J., Hopkins, B. (1993) The relationship between the peer interaction of children with disabilities in integrated preschools and resource and classroom teacher behaviors. Topics in Early Childhood Special Education, 13(3), 328-343
Hunt, P., Soto, G., Maier, J., Liboiron, N., Bae, S. (2004) Collaborative teaming to support preschoolers with severe disabilities who are placed in general education early childhood programs. Topics in Early Childhood Special Education, 24(3), 123-142
Ilić, I., Ćetković, D. (2016) Vrtić kao konstrukt inkluzije - mogućnosti muzičkih aktivnosti. Norma, vol. 21, br. 2, str. 325-333
Illeneuve, M., Chatenoud, C., Minnes, P., Perry, A., Hutchinson, N., Frankel, E.B., Loh, A., Dionne, C., Weiss, J., Versnel, J., Issacs, B. (2013) The experience of parents as their children with developmental disabilities transition from early intervention to kindergarten. Canadian Journal of Education, 36 (1), 443
Janus, M., Lefort, J., Cameron, R., Kopechanski, L. (2007) Starting kindergarten: transition issues for children with special needs. Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l'éducation, 30(3)
Jelić, M., Ĉolić, G. (2016) Students' characteristics and their social competence. u: Nikolić S.; Nikić R.; Ilanković V. [ur.] Early Intervention in Special Education and Rehabilitation, Beograd: University of Belgrade - Faculty of Special Education and Rehabilitation, 615-636
Jelić, M., Stojković, I., Markov, Z. (2018) Saradnja predškolske ustanove i roditelja iz ugla vaspitača. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 17, br. 2, str. 165-187
Kemp, C., Carter, M. (2005) Identifying skills for promoting successful inclusion in kindergarten. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 30(1), 31-44
Klemenović, J. (2009) Saradnja predškolske ustanove sa porodicom u pripremi dece za polazak u školu. Pedagoška stvarnost, vol. 55, br. 3-4, str. 398-411
Kojić, M., Markov, Z., Samardžić, B. (2012) Kompetencije vaspitača sa gledišta individualnog obrazovnog plana u kontekstu inkluzije. Zbornik radova Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitaĉa, 7 (2), 28-42
Krstić, K.D., Zuković, S.N. (2017) Tranzicija u školu - značaj partnerstva porodice i vaspitno-obrazovnih institucija. Nastava i vaspitanje, vol. 66, br. 1, str. 143-156
Larocque, M., Kleiman, I., Darling, S.M. (2011) Parental involvement: The missing link in school achievement. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 55(3): 115-122
Lazor, M., Marković, S., Nikolić, S. (2008) Priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Novi Sad: Novosadski humanitarni centar
Locasale-Crouch, J., Mashburn, A.J., Downer, J.T., Pianta, R.C. (2008) Pre-kindergarten teachers' use of transition practices and children's adjustment to kindergarten. Early Childhood Research Quarterly, 23(1): 124-139
Majstorović, V. (2015) Priprema dece sa tešoćama u razvoju za polazak u školu. Zbornik radova Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 10 (2), 85-99
Majstorović, V., Markov, Z. (2016) Vršnjačka podrška djetetu s intelektualnom ometenošću na aktivnostima likovnog vaspitanja u redovnom vrtiću. Vaspitanje i obrazovanje : časopis za pedagošku teoriju i praksu, 41(4), 95-110
Margetts, K. (1999) Transition to school: Looking forward. u: Proceedings of the Australian Early Childhood Association Biennial Conference. Darwin, 14-17 07. 1999, Retrieved December 2, 2018 from the World Wide Web https://extranet.education.unimelb.edu.au/LED/tec/pdf/margetts1.pdf
Markov, Z., Stepanov, M., Jelić, M. (2016) Percepcija vaspitaĉa o saradnji i partnerstvu sa porodicama dece sa razvojnim smetnjama. Zbornik radova Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 11 (2), 124-140
Markov, Z., Jelić, M. (2017) Mišljenja i iskustva vaspitača o primeni inkluzivnog vaspitno-obrazovnog rada u praksi. u: Radosavljević S [ur.] Zbornik - Istraživački pristup vaspitnoj praksi, Smederevo: Newpres, str.8-14
McIntyre, L.L., Eckert, T.L., Fiese, B.H., Digennaro, R.F.D., Wildenger, L.K. (2010) Family concerns surrounding kindergarten transition: A comparison of students in special and general education. Early Childhood Education Journal, 38(4), 259-263
Milivojević, M., Sretenović, I. (2014) Individualizovan način rada s učenicima sa smetnjama u učenju. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 2, str. 275-286
Odović,, Milanović, D. (2019) Tranziciono planiranje za uĉenike sa smetnjama u razvoju. u: Žunić Pavlović V.;Grbović A.; Radovanović V. [ur.] Zbornik radova 10. međunarodni naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, Beograd, 25 - 26. oktobar 2019. godine, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, str.65-71
Quintero, N., McIntyre, L.L. (2011) Kindergarten transition preparation: A comparison of teacher and parent practices for children with autism and other developmental disabilities. Early Childhood Education Journal, 38(6), 411-420
Rajić, M., Mihić, I. (2017) Doživljaj kompetentnosti i motivacija vaspitača za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 2, str. 339-359
Rajović, R. (2010) NTC sistem učenja - metodički priručnik za vaspitače. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 'Mihailo Palov
Ramey, C.T., Ramey, S.L. (1998) Early intervention and early experience. American psychologist, 53(2): 109-20
Rous, B.S., Hallam, R.A. (2012) Transition services for young children with disabilities research and future directions. Topics in Early Childhood Special Education, 31(4): 232-240
Rous, B., Teeters, M.C., Buras, S.S. (2007) Strategies for supporting transitions of young children with special needs and their families. Journal of Early Intervention, 30(1): 1-18
Rous, B., Hallam, R., Harbin, G., McCormick, K., Jung, L.A. (2007) The transition process for young children with disabilities. Infants & Young Children, 20(2): 135-148
Sakač, M., Marić, M. (2016) Dimenzije kvaliteta inkluzivnog rada vaspitača. Beogradska defektološka škola, vol. 22, br. 2, str. 93-109
Schulting, A.B., Malone, P.S., Dodge, K.A. (2005) The effect of school-based kindergarten transition policies and practices on child academic outcomes. Developmental Psychology, 41(6): 860-871
Sheridan, S.M., Edwards, C.P., Marvin, C.A., Knoche, L.L. (2009) Professional development in early childhood programs: Process issues and research needs. Early Education & Development, 20(3): 377-401
Spasenović, V., Matović, N. (2016) Kako nastavnici procenjuju vlastitu pripremljenost za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. u: Pavlović Babić, D.; Jovanović, O. [ur.] Dijalozi u obrazovanju - zbornik radova, Beograd: Društvo istraživaĉa u obrazovanju u Srbiji, str. 69-76
Sretenov, D. (2008) Kreiranje inkluzivnog vrtića - deca ometena u razvoju u redovnoj predškolskoj ustanovi. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Stančić, M., Stanisavljević-Petrović, Z. (2013) Mišljenje vaspitača o koristima od inkluzije i načinima njenog ostvarivanja. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 12, br. 3, str. 353-369
Stanisavljević-Petrović, Z., Stančić, M. (2010) Stavovi i iskustva vaspitača o radu sa decom sa posebnim potrebama. Pedagogija, vol. 65, br. 3, str. 451-461
Stojković, I., Markov, Z., Jelić, M. (2017) Korelati opažanja saradnje između roditelja i vaspitača u predškolskim ustanovama. u: Stančić M.; Tadić A.; Nikolić-Maksić T. [ur.] Zbornik radova sa nacionalnog naučnog skupa Susreti pedagoga - 'Vaspitanje danas', Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Odeljenje za pedagogiju i andragogiju, str. 127-133, 29-30. septembar
Tzvetkova-Arsova, M. (2011) Development of an individualized educational plan (IEP) for visually impaired multiply disabled students in Bulgaria and the basic areas covered in it. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 10, br. 1, str. 51-75
Vujačić, M., Lazarević, E., Đević, R. (2015) Inkluzivno obrazovanje - od zakonske regulative do praktične realizacije. Teme, vol. 39, br. 1, str. 231-247
Zuković, S.N., Milošević, T.M. (2019) Značaj osnaživanja i aktivnog uključivanja porodice tokom tranzicije deteta u školu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 32, br. 1, str. 53-63