Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2019, vol. 8, br. 16, str. 87-94
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 26/02/2020
doi: 10.5937/sinteze8-23676
Creative Commons License 4.0
Akciona istraživanja u funkciji refleksivne prakse vaspitača
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare-Sirmijum, Sremska Mitrovica

e-adresa: vs.marta.dedaj@gmail.com

Sažetak

U radu je razmatran značaj akcionih istraživanja za refleksivnu praksu vaspitača. Akciono istraživanje predstavlja specifični metodološko-epistemološki pristup koji polazi od pretpostavke da se stvarnost može saznati u procesu njenog menjanja u realnoj socijalnoj situaciji. Akciona istraživanja zasnovana su na posmatranju, planiranju, akciji i refleksiji. Vaspitač - refleksivni praktičar, stvara promene, posmatra efekte i novu dinamiku promena. Istraživačkim odnosom vaspitača prema praksi, vaspitač kritički preispituje svoje postupke, usmerava se ka refleksivnoj praksi i profesionalno se unapređuje i usavršava.

Ključne reči

Reference

*** (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Banđur, V., Maksimović, J. (2011) Nastanak i istorijski razvoj akcionih istraživanja. Pedagogija, vol. 66, br. 4, str. 579-588
Banđur, V., Maksimović, J. (2012) Uloga akcionih istraživanja u unapređivanju vaspitno-obrazovne prakse. Nastava i vaspitanje, vol. 61, br. 1, str. 22-32
Bilač, S. (2015) Refleksivna praksa - čimbenik utjecaja na profesionalni razvoj, mijenjanje odgojno-obrazovne prakse i kvalitetu nastave. Napredak, 156 (4); 447-460
Bjelanović-Dijanić, Ž. (2011) Akcijsko istraživanje -znanstveno utemeljeno uvođenje inovacija u nastavi matematike. u: Zbornik radova Sedmog stručno-metodičkog skupa Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi: Inovacije u nastavi matematike, 50-69; http://free-bj.htnet.hr/zbjelanovic/radovi/akcijsko_istrazivanje_Pula.pdf
Bognar, B. (2006) Akcijska istraživanja u školi. Odgojne znanosti, 8(1(11)), 209-228
Dedaj, M. (2016) Akciona istraživanja u funkciji profesionalnog razvoja vaspitača. Pedagoška stvarnost, vol. 62, br. 1, str. 38-46
Karanac, R., Papić, Ž., Jašić, S. (2010) Profesionalni razvoj nastavnika u funkciji unapređivanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa. Nova škola, 7, 88-97
Kundačina, M., Banđur, V. (2004) Akciono istraživanje u školi - nastavnici kao istraživači. Užice: Učiteljski fakultet
Larrivee, B. (2008) Development of a tool to assess teachers' level of reflective practice. Reflective Practice, 9(3): 341-360
Lewin, K. (1946) Action Research and Minority Problems. Journal of Social Issues, 2(4): 34-46
Maksimović, J. (2012) Akciona istraživanja u pedagoškoj teoriji i praksi. Niš: Filozofski fakultet
Maksimović, J. (2010) Elementi i postupati akcionih istraživalja u pedagogiji. Pale: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 12, knjiga 2, 189-198
Maksimović, J., Banđur, V. (2013) Obrazovanje nastavnika refleksivnog praktičara. Teme, vol. 37, br. 2, str. 595-610
Maksimović, J. (2012) Matrica planiranja akcionih istraživanja. Norma, vol. 17, br. 2, str. 231-246
Popović, D., I.Sar (2013) Profesionalni razvoj na nivou škole/vrtića. Podgorica: Zavod za školstvo - Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj, priručnik za škole/vrtiće
Radišić, J., Buđevac, N., Jošić, S., Baucal, A. (2015) Nastavnik kao refleksivni praktičar primeri dobre prakse. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republika Srbija
Schön, D. (1983) The reflective practitioner. New York: Basic Books