Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 6 od 22  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2019, vol. 58, br. 85, str. 119-134
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 06/03/2020
doi: 10.5937/zrpfn0-23687
Creative Commons License 4.0
Ekološko pravo između javnog i privatnog prava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: miradrenovak@hotmail.com

Sažetak

Ugroženost prava ili interesa pojedinca prouzrokovana lošim stanjem ili povećanim zagađenjem životne sredine nikada ne ostaje povreda naneta samo tražiocu zaštite. Novi pravni instituti koji bi omogućili efikasniju, ekonomičniju, blagovremenu i suštinsku zaštitu prava na životnu sredinu određenog kvaliteta treba da urede pitanja od značaja za zaštitu kada je povređen ili ugrožen interes pojedinca ili grupe, ali i dalje od toga, kada je reč o povredi prava na zdravu životnu sredinu kao posebnog javnog interesa. Vezivanje zaštite tog prava za javni interes, otvara pitanje značaja koji zaštita životne sredine ima u jednom društvu i načina na koji se vrši gradiranje javnih interesa među kojima je i interes zaštite životne sredine. U radu se, polazeći od navedene pretpostavke, ukazuje na načela ekološkog prava i dominantne karakteristike javnopravnog karaktera koje imaju uticaj na zaštitu prava na životnu sredinu određenog kvaliteta i u primeni privatnopravnih instituta pravne zaštite.

Ključne reči

interes zaštite životne sredine; javni interes; opštekorisna delatnost; zastupnici širih interesa javnosti; ekološka šteta.

Reference

*** (2016) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni glasnik RS, Br. 18/2016
*** (1972) Declaration of the United Nation sConference on the human environment. Stocholm
*** (2018-2019) Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti. Službeni glasnik RS, Br. 95/18; br. 10/19
*** (2014-2018) Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda. Službeni glasnik RS, Br. 128/2014 i 95/2018 - dr. zakon
*** (2009-2013) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, Br. 72/2009; 81/2009 - ispr.; 64/2010 - odluka US; 24/2011; 121/2012; 42/2013 - odluka US; 50/2013 - odluka US; 98/2013 - odluka US
*** (2009-2019) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, Br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon
*** (2004-2018) Zakon o zaštiti životne sredine. Sl. Glasnik RS, Br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon
*** (2004) Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage. Official Journal of the European Union (OJ), L 143; od 30. aprila 2004; 56-75
*** (2019) Predmet C-411/17, Inter.Environment Wallonie ASBL and Bond Neter Leefmilieu Vlaaderen ASBL v Conseil des ministres. od 29. jula 2019; ECLI:EU:C:2019:622
*** (2012) Presuda Privrednog suda u Užicu, br. 3. P.426/2011. od 7. maja 2012. god
*** (2018) Izdvojeno mišljenje Opšteg pravobranioca Kokott od 29. novembra 2018. God. u predmetu C-411/17, ECLI:EU:C:2018:972. Gordon, G.J., 2018: Environmental personhood. Colum. J. Envtl. L, 43, 49
Boström, M., Uggla, Y., Hansson, V. (2018) Environmental representatives: Whom, what, and how are they representing?. Journal of environmental policy & planning, 20(1), 114-127
Drenovak, I.M. (2017) Indemnity for non-material damage due to negative environmental impact of industrial and adjacent facitities: The Serbian case and ECtHR case Law. South Eastern Europe and the European Union - Legal Perspectives, Series of Papers, Volume 3; 71-83
Drenovak-Ivanović, M., Đorđević, S., Važić, S. (2015) Pravni instrumenti ekološke zaštite - građanskopravna i krivičnopravna zaštita. Beograd: OEBS / Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
European Commission (1993) Green paper on remedying environmental damage. COM(93); od 14. maja 1993. god
Haddock, D.D., Polsby, D.D. (2018) Toxic torts: Problems of damages and issues of liability. u: Meiners, R. [ur.] Cutting green tape: Pollutants, environmental regulation and the law, Routledge
Henriksen, L.F., Ponte, S. (2018) Public orchestration, social networks, and transnational environmental governance: Lessons from the aviation industry. Regulation & governance, 12(1); 23-45
Ivanović, D.M. (2017) Ekološko pravo Evropske unije - načela i karakteristike posebnih upravnih postupaka. Beograd
Kuril, J. (2018) Public administration for safe and secure environment: Case of Slovak Republic
Symes, C. (2018) Environmental protection orders and insolvency: It is onerous to disclaim, or to prioritise or to resolve the conflict of two public interests. Australian Resources and Energy Law Journal, 37(1); 29
UNEP (1992) Rio Declaration on Environment and Development. Rio de Janeiro
Vatn, A. (2018) Environmental governance: From public to private?. Ecological economics, 148; 170-177