Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 33, br. 3, str. 124-143
Predstave o detetu u čitankama za treći i četvrti razred osnovne škole
Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet, Užice

e-adresamarinailic@hotmail.rs
Ključne reči: predstava o detetu; detinjstvo; čitanke; prozni književni tekstovi
Sažetak
Predstave o detetu, kao inherentno ljudske tvorevine i kulturno-istorijski artefakti, označavaju višedimenzionalni fenomen kome treba pristupiti interdisciplinarno. U radu su prikazani rezultati istraživanja sprovedenog radi identifikovanja i tumačenja predstava o detetu u čitankama za treći i četvrti razred osnovne škole i njihove kompatibilnosti sa savremenim koncepcijama o detetu i detinjstvu. Predstava o detetu je induktivno kokonstruisana i operacionalizovana preko šest komponenti: a) priroda deteta; b) potrebe deteta; v) dečji način rešavanja problema; g) odnos sa vršnjacima; d) odnos odraslih prema detetu; đ) vaspitni postupci odraslog. Uzorkom istraživanja obuhvaćeno je osam čitanki za treći i četvrti razred, u okviru kojih su identifikovana trideset dva prozna književna teksta za analizu i tumačenje predstave o detetu. Primenom deskriptivne metode i tehnike analize sadržaja utvrđen je pluralitet predstava o detetu u pogledu svih razmatranih komponenti, kao i izvesna kompatibilnost sa savremenim koncepcijama o detetu i detinjstvu. Saglasno dobijenim rezultatima, pedagoške preporuke se smeštaju u kontekst kontinuiranog preispitivanja predstava o detetu, koje se nalaze na relaciji sistemskih rešenja i neposredne nastavne prakse, kao i usaglašavanja predstava o detetu iz vizure različitih aktera kako bi se smanjio diskontinuitet između porodičnog, školskog, društvenog i kulturnog okruženja.
Reference
Archard, D. (2015) Children: Rights and childhood. New York: Routledge
Arijes, F. (1989) Vekovi detinjstva. Beograd: Zavod za udžbenike
Boakye-Boaten, A. (2010) Changes in the concept of Childhood: Implications on Children in Ghana. Journal of International Social Research, 3 (10), 104-115
Cucić, S. (1951) Iz dečje književnosti. Novi Sad: Matica srpska
Hant, P. (2013) Uvod - izučavanje sveta književnosti za decu. u: Hant P. [ur.] Tumačenje književnosti za decu, Beograd: Učiteljski fakultet, 7-26
James, A., Prout, A. (1997) Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. London: Falmer Press
King, M.L. (2007) Concepts of childhood: What we know and where we might go. Renaissance Quarterly, 60(2): 371-407
Ljuštanović, J. (2009) Princeza luta zamkom - teorijska misao o književnosti za decu iz okrilja Zmajevih dečjih igara. Novi Sad: Zmajeve dečje igre
Marinković, S. (2004) Dečja prava i udžbenik. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marinković, S. (2013) Viđenje deteta i detinjstva iz ugla narodne pedagogije. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 15, str. 23-36
Marjanović, S. (1962) Moje dete i knjiga. Beograd: Narodna knjiga
Marković, Ž.S. (1973) Zapisi o književnosti za decu. Beograd: Interpres
Marković, Ž.S. (2003) Zapisi o književnosti za decu. Beograd: Beogradska knjiga, III
Milinković, M. (2012) Književnost za decu i mlade - poetika. Užice: Učiteljski fakultet
Milutinović, Lj. (2016) Književnost za djecu. Banja Luka: Filozofski fakultet
Morrow, V. (2011) Understanding Children and Childhood. Lismore: Southern Cross University-Centre for Children and Young People
Nikolić, M. (1992) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Oberstajn-Lesnik, K. (2013) Osnovi - šta je književnost za decu? Šta je detinjstvo. u: Hant P. [ur.] Tumačenje književnosti za decu, Beograd: Učiteljski fakultet, 27-46
Opačić, Z. (2015) Pretpostavljeni čitalac - kulturni i ideološki kontekst književnosti za decu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 4, str. 18-28
Opačić, Z.Z. (2017) Vidovi ideološkog diskursa u književnosti za decu i mlade. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 30, br. 3, str. 117-128
Petrović, T.B. (2016) Vaspitno-obrazovna i idejna funkcija književnosti za decu. Detinjstvo, 42(1): 120-128
Petrović, T. (2011) Uvod u književnost za decu. Novi Sad: Zmajeve dečje igre
Purić, D. (2016) Čitanka i mogućnosti tumačenja književnog teksta u nastavi. u: Pešikan A. [ur.] Nastava i učenje - udžbenik u funkciji nastave i učenja, naučni skup, 4. novembar, zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 75-90
Qvortrup, J. (1987) Introduction. International Journal of Sociology, 17(3): 3-37
Sarlend, Č. (2013) Nevinih nema - ideologija, politika i književnost za decu. u: Hant P. [ur.] Tumačenje književnosti za decu, Beograd: Učiteljski fakultet, 61-86
Stevanović, J., Dimitrijević, M. (2013) Podsticanje inicijative, saradnje i stvaralaštva u nastavi srpskog jezika i književnosti. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 45, br. 2, str. 381-403
Stojanović, B.D. (2013) Dete u književnosti za decu - most koji spaja. Detinjstvo, 39(1): 107-112
Stojanović, B., Zdravković, D. (2019) Književni junak i socijalno odgovorno ponašanje pojedinca u čitankama za mlađe razrede osnovne škole. Teme, vol. 43, br. 4, str. 1247-1264
Todorov, N., Cvetković, S., Plavšić, M. (2010) Trešnja u cvetu - čitanka za četvrti razred. Beograd: Eduka
Trebješanin, Ž., Jovanić, G. (2014) Promene u shvatanju deteta u srpskoj kulturi u poslednjih dvadeset pet godina. Primenjena psihologija, vol. 7, br. 4, str. 549-563
Trebješanin, Ž.M. (1991) Predstava o detetu u srpskoj kulturi. Beograd: Srpska književna zadruga
Votkins, T. (2013) Kontekst književnosti za decu - istorija i kultura. u: Hant P. [ur.] Tumačenje književnosti za decu, Beograd: Učiteljski fakultet, 47-60
Vranješević, D.J. (2008) Razvojne kompetencije kao osnova prava deteta na participaciju. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Vuković, N. (1996) Uvod u književnost za djecu i omladinu. Podgorica: Unireks
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2003124S
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2020.
Creative Commons License 4.0