Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[5]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 8, br. 1, str. 63-83
Uloga timskog menadžmenta u savremenim uslovima poslovanja
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci, Srbija
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
cSequester Employment, Beograd
dUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, Srbija

e-adresas.adzic@famns.edu.rs, kostic.radan1976@gmail.com, milunovic@famns.edu.rs, savic@famns.edu.rs, office@sequesteremployment.com, slobodan.stanojevic@mef.edu.rs
Sažetak
Timski rad zahteva kvalitetno dvosmerno komuniciranje u timu, formalno i neformalno, koje se može ostvariti samo pojačanim angažovanjem pošiljaoca i primaoca informacija u procesu komuniciranja. Kvalitetnim komuniciranjem uklanjaju se, ili svode na najmanju meru, psihološke, semantičke, fizičke i tehničke smetnje procesa komuniciranja. Uspešno funkcionisanje tima zahteva stalnu razmenu informacija između članova tima, stvaranje povoljne organizacijske klime (timske atmosfere), motivaciju članova tima, podsticanje članova tima na stvaralački rad i inicijativu i suptilno vođenje članova tima ka cilju.
Reference
Avakumović, J., Avakumović, J., Milošević, D., Popović, D. (2021) Zadovoljstvo zaposlenog nastavnog osoblja kroz prizmu AMO modela - primer Republika Srbija. Akcionarstvo, 27(1), 107-120
Avakumović, J., Tešić, R., Karić, D. (2021) Menadžment tranzicionim procesima u funkciji održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 3, br. 1, str. 7-16
Avakumović, J., Obradović, L., Božić, G. (2021) Menadžment i organizacija timskog rada u funkciji održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 3, br. 2, str. 69-80
Berber, N., Slavić, A., Miletić, S., Simonović, Z., Aleksić, M. (2019) A survey on relationship between leadership styles and leadership outcomes in the banking sector in Serbia. Acta Polytechnica Hungarica, 16(7): 167-184
Cvjetković, M., Cvjetković, M., Jovanović, Z., Kalinić, M. (2021) Aktivnosti i karakteristike menadžera u funkciji unapređenja strategijskog delovanja preduzeća. Oditor, vol. 7, br. 1, str. 7-35
Dabke, D. (2016) Impact of leader's emotional intelligence and transformational behavior on perceived leadership effectiveness: A multiple source view. Business Perspectives and Research, 4(1): 27-40
Dakić, P., Lojaničić, D., Issa, H.R., Bogavac, M. (2021) Izbor, stvaranje i razvoj menadžera. Oditor, vol. 7, br. 3, str. 105-134
Fapohunda, T.M. (2013) Towards effective team building in the workplace. International Journal of Education and Research, 1(4), 1-12
Hair, J.F., Risher, J.J., Sarstedt, M., Ringle, C.M. (2019) When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24
Ivanova, B., Ristić, S. (2020) Akumulacija i koncentracija kapitala. Akcionarstvo, 26(1), 26-34
Janovac, T.D., Virijević-Jovanović, S.R. (2020) Istraživanje satisfakcije poslodavca kvalitetom visokog obrazovanja. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 33, br. 4, str. 120-135
Kuka, M., Talevski, J., Gulevska, V. (2018) Strukturalne promene obrazovanja u funkciji definisanja znanja, umenja, stavova i vrednosti. Komunikacije, mediji, kultura, vol. 10, br. 10, str. 321-330
Mayer, J.D., Caruso, D.R., Salovey, P. (2016) The ability model of emotional intelligence: Principles and updates. Emotion Review, 8(4): 290-300
Mićović, S., Miletić, J. (2019) Poslovni subjekt kao osnova održivosti razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 1, str. 43-51
Nabih, Y., Metwally, A.H., Nawar, Y.S. (2016) Emotional intelligence as a predictor of leadership effectiveness. Business & Management Review, 7(5): 133-142
Panić, S., Andrejić, M., Milenkov, M., Andrejić, S., Mirčevski, M. (2018) Inovacija menadžmenta u funkciji razvoja. Vojno delo, vol. 70, br. 2, str. 394-413
Radovanović, T., Mali, S., Bošković, B. (2021) Profil eksperta održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 3, br. 2, str. 23-39
Stanković, M., Milenković, N. (2018) Obučavanje i usavršavanje zaposlenih putem elektronskog učenja. Akcionarstvo, 24(1), 15-30
Tešić, R., Mihajlović, M., Ilić, Đ. (2021) Strategija diverzifikacije kao nužnost opstanka, rasta i razvoja proizvodnih preduzeća. Akcionarstvo, 27(1), 27-40
Vukotić, S., Brzaković, M., Mirčetić, V. (2019) Korporativna pripadnost zaposlenih - formula uspeha organizacije. Vojno delo, vol. 71, br. 7, str. 404-418
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Oditor2201062A
primljen: 21.12.2021.
prihvaćen: 03.02.2022.
objavljen u SCIndeksu: 29.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka