članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Tržište, novac, kapital
2008, vol. 41, br. 3, str. 97-110
jezik rada: srpski
izvorni naučni članak
Inovacije u bankarstvu Srbije - usvajanje savremenog evropskog načina poslovanja
`Autopromet` a.d., Niš

Sažetak

U radu se tretira problematika vezana za ulogu i značaj globalizacije, koja je na početku 21. veka duboko uticala na bankarstvo, političkim, ekonomskim, tehnološkim i demografskim promenama. Bankarstvo, danas, u ekonomski razvijenim zemljama i zemljama u tranziciji razvija nove proizvode i usluge uz pomoć računarskih mreža, čime su pomerene vremenske i prostorne granice tradicionalnog bankarstva, i čime se bitno utiče na olakšanje i ubrzanje transfera novčanih sredstava. Cilj rada je da ukaže da tehnologizacija i automatizacija bankarskog sektora dovodi do revolucionarnih bankarskih inovacija, odnosno, širokog asortimana novih proizvoda i usluga koji su direktno dostupni klijentima. Implementacija najnovijih dostignuća informatičko-kompjuterske i telekomunikacione tehnologije u informacione bankarske sisteme uslovila je aplikaciju savremenih i modernih sistema plaćanja, poput: samouslužnog bankarstva (bankomati, telefon, on-line, off-line, samouslužni šalteri, transakcije u trgovini, domaće i knjigovodstveno bankarstvo), Interneta i mobilne telefonije. Revolucionarni i globalni informatičko-tehnološki i telekomunikacioni razvoj direktno je inovirao poslovanje banaka. To je uticalo na aktuelne promene u bankarstvu, a koje se, pre svega, odnose na različite poslovne filozofije, na kojima se zasnivaju savremene strategijske filozofije ponude novih bankarskih proizvoda i usluga, koje se nazivaju samouslužno bankarstvo. U radu su date ocene sadašnjeg stanja bankarskog sektora i prognoze razvoja samouslužnog bankarstva u Republici Srbiji. I na kraju, u ovom radu, na osnovu empirijskih istraživanja, u globalu su date usluge samouslužnog bankarstva koje nude banke u Srbiji. Dakle, u fokusu interesovanja savremenih banaka je klijent, njegove želje i potrebe, ali i sve veća konkurencija i globalizacija poslovanja.

Ključne reči

globalizacija; samouslužno bankarstvo; razvoj novih proizvoda i usluga; distribucija; nova filozofija

Reference

Gurau, C. (2002) Online banking in transition economies: The implementation and development of online banking systems in Romania. International Journal of Bank Marketing
Nielsen, J.F. (2002) Internet technology and customer linking in Nordic banking. International Journal of Service Industry Management
Obradović, M. (2007) Banke zaradile 296 miliona evra. Biznis
Reidenbach, R.E., Wiloson, T.C., McClung, G.W., Goeke, R.W. (1995) The value driven bank. New York: Irwin, Professional Publishing
Republički zavod za statistiku (2007) Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. Beograd