Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 14  
Back povratak na rezultate
Journal on Processing and Energy in Agriculture
2011, vol. 15, br. 2, str. 67-70
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 15/06/2011
Modeliranje protoka kalibrisanog svežeg i duboko zamrznutog voća na rotacionim diskosnim kalibratorima
aUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča

e-adresa: dmarkovic@mas.bg.ac.rs

Projekat

Istraživanje i razvoj opreme i sistema za industrijsku proizvodnju, skladištenje i preradu povrća i voća (MPNTR - 35043)

Sažetak

Princip rada rotirajućih diskosnih kalibratora zasniva se na odvajanju plodova različitih geometrijskih karakteristika kroz zazore odgovarajućih dimenzija karakterističnih za svaku zadatu klasu posebno. Klase su raspoređene od najmanje do najveće u smeru rotacije diska, a lučna kalibraciona pregrada može biti dvojake izvedbe, sa konstantno opadajućom širinom zazora i sa kaskadnom širinom. U ovom radu se razmatra kretanje plodova sa aspekta njihove brzine, i analizira model za određivanje kapaciteta rotacionih diskosnih kalibratora za različite vrste svežeg voća kao i za duboko zamrznutu malinu. Maseni protoci odnosno kapaciteti kalibratora za ispitane vrste voća u radu su približni onim koji su dobijeni nekim drugim poznatim metodama. Maseni protok kalibriranog voća srazmeran je masi i obrnuto srazmeran prečniku plodova za tretirano voće.

Ključne reči

Reference

Đević, M., Dimitrijević, A. (2005) Tipovi sortera u kontroli kvaliteta biljnih prerađevina. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 3-4, str. 98-101
Gladon, R. (2006) Postharvest technology of fruits and vegetables in USA. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 10, br. 1-2, str. 1-5
Jarimopas, B., Toomsaengtong, S., Inprasit, C. (2007) Design and testing of a mangosteen fruit sizing machine. Journal of Food Engineering, 79(3): 745-751
Kheiralipour, K., Tabatabaeefar, A., Mobli, H., Rafiee, S., Sharifi, M., Jafari, A., Rajabipour, A. (2008) Some physical and hydrodynamic properties of two varieties of apple (Malus domestica Borkh L). International Agrophysics, 22, 225-229
Mirzaee, E., Rafiee, S., Keyhani, A., Djom, E.Z. (2009) Physical properties of apricot to characterize best post harvesting options. Australian Journal of Crop Science, 3(2), 95-100
Moreda, G.P., Ortiz-Cañavate, J., García-Ramos, F.J., Ruiz-Altisent, M. (2008) Non-destructive technologies for fruit and vegetable size determination: A review. Journal of Food Engineering, 92(2), 119-136
Naderiboldaji, M., Khub, K.A., Tabatabaeefar, A., Varnamkhasti, G.M., Zamani, Z. (2008) Some physical properties of sweet cherry (Prunus avium L) fruit. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, 3(4), 513-520
Sahraroo, A., Khadivi, K.A., Yavari, A.R., Khanali, M. (2008) Physical properties of tangerine. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, 3(2), 216-220
Sharifi, M., Rafiee, S., Keyhani, A., Jafari, A., Mobli, H., Rajabipour, A., Akram, A. (2007) Some physical properties of orange. International Agrophysics, 21, 391-397
Treeamnuk, K., Pathaveerat, S., Terdwongworakul, A., Bupata, C. (2010) Design of machine to size java apple fruit with minimal damage. Biosystems Engineering, 107(2): 140-148
Veljić, M., Marić, D. (2000) Efikasnost sistema za sortiranje i kalibriranje jabučastog voća. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 26, br. 3-4, str. 91-99
Veljić, M., Mladenović, N., Marković, D., Čebela, Ž. (2010) Optimizacija parametara vibracionog sistema za sortiranje i kalibriranje duboko zamrznutog jagodičastog voća. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 2, str. 93-97
Zhivondov, A. (2010) Filina - nova rana sorta breskve. Voćarstvo, vol. 44, br. 171-172, str. 83-86