Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 34  
Back povratak na rezultate
Kinetički modeli za razgradnju organske frakcije komunalnog krutog otpada sa različitim dodacima
Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet, Federacija BiH

e-adresaedisa.avdihodzic@untz.ba
Ključne reči: kinetički model; kinetički parametri; aerobno kompostiranje; komunalni kruti otpad; nelinearna regresija
Sažetak
Cilj rada je bio da se predlože kinetički modeli koji su zasnovani na promjeni sadržaja organskih tvari za proces aerobnog kompostiranja komunalnog krutog otpada sa različitim dodacima. Primjenom metoda nelinearne regresije, određeni su kinetički parametri na osnovu eksperimentalnih podataka. Na osnovu različitih statističkih pokazatelja (faktor korelacije (R2), podešeni faktor korelacije (R2 adj), srednja kvadratna standardna devijacija (Rmsd), varijansa i 95% interval pouzdanosti), dobijeni rezultati su upoređeni sa rezultatima iz predloženih kinetičkih modela. Kontinuirano su mjerene temperatura supstrata, koncentracije O2 i CO2 (u vol % s.b.). Svakodnevno su vršene i ostale analize (sadržaj vlage i ukupnih suvih tvari, sadržaj organskih tvari i pepela, pH vrijednost i električna vodljivost). Predložena su tri nova kinetička modela, od kojih model 3 daje najbolje rezultate i najbolje vrijednosti statističkih pokazatelja i ima sljedeći oblik: kT = O2 (ˡˉͣ)×b(T-23) ×pH ͨ ×(Mc / T) ͩ , gdje su: kT konstanta brzine reakcije (g OT/g OT dan-1); T je temperatura procesa (°C); Mc dnevni sadržaj vlage u materijalu (% m.b.); O2 dnevna koncentracija kisika (u vol % s.b.) i a, b, c, d su konstante. Poređenje rezultata numeričkih simulacija sa eksperimentalnim podacima pokazalo je jako dobro slaganje.
Reference
American Public Health Association (1995) Standard methods for the examination of water and wastewater. Washington, DC
Avdihodžić-Avdić, E. (2011) Laboratorijska i numerička simulacija procesa kompostiranja komunalnog krutog otpada sa prisilnom aeracijom u reaktoru. Tuzla: Tehnološki fakultet
Baptista, M., Antunes, F., Gonçalves, M.S., Morvan, B., Silveira, A. (2010) Composting kinetics in full-scale mechanical-biological treatment plants. Waste Management, 30(10): 1908-1921
Bari, Q.H., Koenig, A. (2000) Waste Manage. Res, 18: 313
Ekinci, K., Keener, H.M., Michael, F.C., Elwell, D.L. (2001) Effects of temperature and initial moisture content on the composting rate of short paper fiber and broiler litter. u: ASAE Annual Meeting, California
Elly, M. (2004) Polymath, educational version 6. O. The CACHE Corporation USA
Hamoda, M.F., Abu, Q.H.A., Newham, J. (1998) Evaluation of municipal solid waste composting kinetics. Resources, Conservation and Recycling, 23(4): 209-223
Haug, R.T. (1993) The practical handbook of compost engineering. Boca Ratan: Lewis Publishers
Kulcu, R., Yaldiz, O. (2004) Determination of aeration rate and kinetics of composting some agricultural wastes. Bioresource technology, 93(1): 49-57
Press, W.H., Flannery, B.P., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T. (1986/1992) Numerical recipes in C: The art of scientific computing. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP, 2nd ed
Tosun, I., Gönüllü, M.T., Arslankaya, E., Günay, A. (2008) Co-composting kinetics of rose processing waste with OFMSW. Bioresource technology, 99(14): 6143-9
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.12.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka