Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 9, br. 2, str. 129-154
Tržišni rizik i VaR model kod investiranja sredstava osiguravajućih kompanija
aKompanija Dunav osiguranje a.d.o.
bUniverzitet Singidunum, Beograd

e-adresamiro.sokic@dunav.com, ljjeremic@singidunum.ac.rs, djankovic1@dunav.com
Ključne reči: tržišni rizik; VaR model; Marginalni; Komponentni i Inkrementalni VaR; portfolio investiranje; kvantitativna i kvalitativna analiza
Sažetak
Rast realnog bruto domaćeg proizvoda i ekonomski oporavak naše zemlje, tako usporen, predstavlja neminovnost u godinama koje dolaze. Isti će se pozitivno odraziti na jačanje Sektora osiguranja u Republici Srbiji čija je vrednost nastavila pozitivan trend, i u 2014. godini iznosi 574 miliona evra. Porašće naravno i prosečna premija u neživotnom, a pogotovo u sferi životnog osiguranja. Prostora za investicionu aktivnost biće daleko više, a koliko osiguravajuće kuće budu uspešne u procesu optimizacije deponovanja i ulaganja slobodnih finansijskih sredstava na finansijskom tržištu, u mnogome će zavisiti i njihova pozicioniranost i opstanak u budućnosti. Kada sa nađu na finansijskom tržištu, osiguravači sa susreću pre svega sa tržišnim rizikom. Jedan od najboljih alata za upravljanje istim jeste primena VaR (Value-at-Risk) modela ili modela rizične vrednosti. Upravljanje tržišnim rizikom putem VaR modela vrši se kod portfolio investiranja i predstavlja prikaz maksimalnog mogućeg gubitka koji neće biti premašen u određenom vremenskom periodu i sa određenim nivoom poverenja. VaR model biće afirmisan kroz praktičan primer izračunavanja Marginalnog, Inkrementalnog i Komponentnog VaR-a, a njegova prednost se ogleda u činjenici da omogućava poređenje rizičnosti različitih finansijskih instrumenata i portfolia. Akcenat će biti stavljen na kvantitativnu metodu kod donošenja upravljačkih odluka vezanih za investiranje sredstava osiguravajućih kompanija, ali i neophodnost uvažavanja rezultata kvalitativne analize.
Reference
Barjaktarović, L., Ječmenica, D. (2010) Upravljanje rizikom u srpskim osiguravajućim kompanijama. Singidunum revija, 7(2): 19-27
Bogojević-Arsić, V. (1999) Primena savremene portfolio teorije na donošenje investicionih odluka. Beograd: Sumopis
Božić, R. (2003) Investiranje u hartije od vrednosti i perspektive razvoja finansijskog tržišta u tranzicionim ekonomijama. Acta Economica, Beograd
Center for Investments and Finance (2009) Annual report. Centar za investicije i finansije, godišnji izveštaj, str. 52
Cvetković, N. (1998) Alternativne strategije portfolio investiranja. Finansije, vol. 53, br. 9-10, str. 729-737
Dowd, K. (1998) Beyond value at risk: The new science of risk management. New York, itd: Wiley
Elton, E., Gruber, M. (2001) Modern portfolio Theogu and investment analysis / Moderna portfolio teorija i investiciona analiza. United States of America: John Wiley & Sons Inc, str. 59
Ilić, J. (2007) Investicione odluke 'malih investitora'. Poslovna politika, vol. 36, br. 4, str. 60-64
Janković, D. (2010) Upravljanje troškovima osiguravajućih kompanija u uslovima nelojalne konkurencije. u: Međunarodni simpozijum UOS i Instituta za osiguranje i aktuarstvo, Zlatibor
Jeremić, L., Paunović, M. (2011) Komparativna analiza tržišta osiguranja u Evropskoj uniji, Srbiji i državama u regionu. Singidunum revija, vol. 8, br. 1, str. 17-26
Jeremić, Z. (2004) Problemi dugoročnog plasmana sredstava osiguravajućih kompanija i penzionih fondova u Srbiji. u: Drugi međunarodni simpozijum Osiguranje na prekretnici, Ekonomski fakultet u Beogradu i Udruženje aktuara Srbije
Panić, P. (2011) Upravljanje rizikom investicionog portfolija osiguravajućih kompanija, Nadzor i kontrola poslovanja osiguravajućih kompanija. u: IX Međunarodni naučni simpozium, Ekonomski fakultet u Beogradu i Udruženje aktuara Srbre
Phillipe, J. (2001) Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk. Mc Graw-Hill, str. 263
Urošević, B. (2008) Value at Risk. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PosEko1502129S
objavljen u SCIndeksu: 06.02.2016.