Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 14  
Back povratak na rezultate
Zamor kod pacijenata sa autoimunskim bolestima štitaste žlezde
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka + Klinički centar Kragujevac, Klinika za neurologiju
Projekat:
Molekulske determinante urođene imunosti u autoimunskim bolestima i kancerogenezi (MPNTR - 175069)
Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (MPNTR - 41010)

Ključne reči: antitela; depresija; zamor; bolesti štitaste žlezde; tireoidna funkcija
Sažetak
Zamor je simptom koji prati mnoge hronične inflamatorne i autoimunske bolesti, međutim, učestalost zamora kod osoba sa autoimunskim bolestima štitaste žlezde (engl. autoimmune thyroid disease, AITD) do sada nije ispitivana. Cilj ovog rada je da se ispita postojanje zamora kod osoba sa AITD i da se analizira da li je težina zamora povezana sa serumskim koncentracijama anti-tireoidnih antitela, tireoidnom funkcijom i/ ili depresijom. Kod svih ispitanika izmerene su serumske koncentracije anti-tireoidnih autoantitela, slobodnog tiroksina i tireostimulišućeg hormona. U eksperimentalnu grupu su uključena 62 pacijenta sa AITD i povećanom koncentracijom autoantitela specifičnih za tireoidnu peroksidazu (engl. thyroperoxidase antibodies, TPOAbs), a u kontrolnu grupu 52 eutireoidna ispitanika bez povećanih koncentracija TPOAbs. Za procenu stepena zamora korišćena je Skala težine zamora, a nivo depresije meren je primenom Beck-ove skale depresivnosti. Kod osam (12,9%) pacijenata sa AITD utvrđeno je evidentno postojanje zamora, 7 (11,3%) pacijenata sa AITD imalo je granične vrednosti, dok kod 47 (75,8%) pacijenata sa AITD nije utvrđeno postojanje zamora. Zamor je skoro tri puta učestaliji kod pacijenata sa AITD u odnosu na kontrolnu grupu, u kojoj je zamor utvrđen kod 2 (3,8%) ispitanika. Kod većine pacijenata sa zamorom tireoidna funkcija je bila normalna, a samo jedan pacijent (1,6%) imao je tešku hipotireozu. Kod sedam (11.3%) pacijenata sa AITD zamor je bio udružen sa depresijom, a samo jedan (1,6%) pacijent imao je zamor bez depresije. Korelacija između stepena zamora i koncentracije anti-tireoidnih antitela nije pokazana, dok statistički značajna korelacija između zamora i depresije kod pacijenata sa AITD postoji.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.1515/SJECR-2016-0028
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka