Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 70, br. 5-6, str. 150-154
Procena telesnog sastava i mišićne snage kod različitih sportova
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za fiziologiju
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet + Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurohirurgiju, Novi Sad
cUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za histologiju i embriologiju
dKlinički centar Vojvodine, Centar za laboratorijsku medicinu, Novi Sad

e-adresaaleksandra.rakovac@mf.uns.ac.rs
Sažetak
Uvod. Određivanje telesnog sastava i merenje dinamometrijskih parametara su veoma pouzdani pokazatelji uspešnosti i napredovanja trenažnog procesa. Cilj rada bio je procena telesnog sastava i mišićne snage kao i utvrđivanje postojanja njihove povezanosti kod različitih sportova. Materijal i metode. Ispitivanje je sprovedeno na Zavodu za fiziologiju u Laboratoriji za funkcionalnu dijagnostiku Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Studija je obuhvatila 45 osoba muškog pola: 15 rukometaša, 15 fudbalera i 15 sprintera. Izmereni su: telesna težina, telesna visina, indeks telesne mase, debljina kožnih nabora i dinamometrijski parametri ekstenzora potkolenice i fleksora podlaktice. Rezultati. Uočene su statistički značajno više vrednosti indeksa telesne mase kod rukometaša u odnosu na fudbalere i sprintere (p < 0,05). Statistički značajna razlika (p < 0,05) postoji u pogledu vrednosti debljine kožnih nabora između posmatranih grupa. U vrednostima dinamometrijskih parametara ekstenzora potkolenice: prosečna (Aen) i maksimalna (MAXen) vrednost savladanog opterećenja ekstenzora potkolenice, snaga mišićne kontrakcije ekstenzora potkolenice (Pen) između posmatranih grupa sportista nisu nađene statistički značajne razlike (p > 0,05). U poređenju sa fudbalerima i sprinterima, rukometaši imaju značajno više vrednosti dinamometrijskih parametara fleksora podlaktice: prosečna (Afr) i maksimalna (MAXfr) vrednost savladanog opterećenja fleksora podlaktice, snaga mišićne kontrakcije fleksora podlaktice (Pfr). Zaključak. U grupi rukometaša postoji pozitivna korelacija između procenta telesne masti i snage obe ispitivane mišićne grupe, dok kod fudbalera i sprintera korelacija postoji između telesnog sastava i snage ekstenzora potkolenice.
Reference
Devries, H.A., Čolak-Antić, B., Zarić, M. (1976) Fiziologija fizičkih napora u sportu i fizičkom vaspitanju. Beograd: Zajednica fizičke kulture SR Srbije
Drapšin, M. (2003) Fiziološki odgovor organizma sportista i nesportista na programiranu fizičku aktivnost. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet, magistarska teza
International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) (2001) International standards for anthropometric assessment. Underdale, The International Society for the Advancement of Kinanthropometry
Jones, D.A., Rutherford, O.M. (1987) Human muscle strength training: the effects of three different regimens and the nature of the resultant changes. Journal of Physiology, 391(1): 1-11
Karaba-Jakovljević, D., Jovanović, G., Erić, M., Klašnja, A., Slavić, D., Lukač, D. (2016) Anthropometric characteristics and functional capacity of elite rowers and handball players. Medicinski pregled, vol. 69, br. 9-10, str. 267-273
Obradović, D., Milutinović, B., Ulić, D., Božić-Krstić, V. (2002) Kineziologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Popadić-Gaćeša, J. (2003) Komparativna analiza razvoja snage kod osoba različitih sportskih specijalnosti. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet, magistarska teza
Radu, L., Popovici, I., Puni, A. (2015) Comparison of Anthropometric Characteristics Between Athletes and Non-athletes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191: 495-499
Rajkumar, R. V. (2015) Endomorphy dominance among non-athlete population in all the ranges of body mass index. International Journal of Physiotherapy and Research, 3(3): 1068-1074
Simić, S., Vasić, G., Jakonić, D. (2010) Telesna visina, telesna masa i uhranjenost studenata Univerziteta u Novom Sadu. Medicina danas, vol. 9, br. 4-6, str. 141-146
Snijder, M.B., Kuyf, B.E., Deurenberg, P. (1999) Effect of body build on the validity of predicted body fat from body mass index and bioelectrical impedance. Ann Nutr Metab, 43(5): 277-85
Srdić, B., Stokić, E.J., Polzović, A. (2003) Odnos parametara koji definišu veličinu i raspored masnog tkiva. Medicinski pregled, vol. 56, br. 5-6, str. 232-236
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/MPNS1706150K
objavljen u SCIndeksu: 15.12.2017.

Povezani članci