Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 2, str. 513-532
Pravni i ekonomski aspekti ugovora o osiguranju useva i plodova od suše
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresaveselinovic.janko@gmail.com, todor.markovic@polj.edu.rs, m.mijatovic@ef.uns
Ključne reči: osiguranje; suša; ugovor; pravni; ekonomski
Sažetak
Ugovor o osiguranje useva i plodova od suše zasniva se na riziku od manje količine padavina u odnosu na raniji merodavni period. Autori su sa pravnog i ekonomskog aspekta analizirali specifičnost predmeta rizika suše, ali i druge odredbe koje su karakteristične za ovaj ugovorni odnos. Analizira se i položaj ugovornih strana u ovom ugovornom odnosu, koji jednim delom proizlazi iz monopolskog položaja osiguravajuće organizacije. U tom delu je analizirana i sloboda ugovaranja, koja je ugrožena usled nejednakog položaja ugovornih strana. Posebna pažnja posvećena je izvorima prava i to naročito opštim i posebnim uslovima osiguravajućih organizacija, jer su oni osnovni izvor prava, u nedostatku zakonske regulative u ovoj oblasti. Analizirani su razlozi za nerazvijenosti ove vrste osiguranja kod nas i posledice takvog stanja na sigurnu poljoprivrednu proizvodnju. Analizirana je i uloga zakonodavca u pogledu regulisanja pojedinih elementata ovog ugovornog odnosa, ali i po pitanju državnih podsticaja koji bi doprineli većem procentu osiguranih poljoprivrednih površina. Time bi se smanjila neizvesnost i šteta koju poljoprivrednici trpe usled sve većih vremenskih kolebanja. Imajući u vidu neadekvatnu pravnu i ekonomsku tradiciju edukacija u ovoj oblasti bi predstavljala značajan doprinos za razvoj ove vrste osiguranja. Iako je za sigurnost poljoprivredne proizvodnje i izvesnost nadoknada usled smanjenja prinosa zbog suše pretpostavka za sigurnost poljoprivrednika, zbog niza razloga interes osiguravajućih organizacija i poljoprivrednika je nedovoljan. Autori analiziraju pravne i ekonomske razloge takvog stanja. Autori analiziraju razliku između ugovora o osiguranju plodova i useva od rizika suše i vremenskiog derivativnog ugovora, kojima se može trgovati na berzi.
Reference
*** (2016) Posebni uslovi Generali osiguranja Srbija (PU Generali). 05.05.2016, član 6. stav 2
*** (1938) Zakon o obaveznom obezbeđenju useva i plodova od grada od 10/II 1931 g. Uredba o obaveznom obezbeđenju useva i plodova od grada u Dunavskoj banovini sa izmenom od 18 avgusta 1938 god. broj M.P.V 56364/38 g. Pravilnik za izvršenje Uredbe o obaveznom o. Novi Sad
*** (2013) Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Službeni glasnik RS, br. 10/13, čl. 35
*** (2013-2016) Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Sl. glasnik RS, br. 48/16, 48/13
*** (2014) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 139/14, čl. 9
*** (1937) Građanski zakonik za Kraljevinu Srbiju (1844). Beograd: Geca Kon
*** (1978) Zakon o obligacionim od odnosima. Sl. list SRFJ, 29/78, sa izmenama (ZOO), čl 898, st. 1
Auer, J. (2003) Weather Derivatives Heading for Sunny Times. u: Frankfurt Voice: Deutsche Bank Research, Frankfurt am Main
Beljanski, N. (2016) Država da deluje preventivno, ne da nadoknađuje gubitke. 03.07.2016; http://www.ekapija.com/website/sr/plainPage.php?id=1170168&tb=p
Berg, E. (2002) Assessing the farm level impacts of yield and revenue insurance> and expected value-variance approach. u: Xth Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE), Varagoya, Proceedings, p. 111
Berg, E. (2001) Ertragsausfallversicherungen - ein geeingenetes Instrument zur Erlossicherung?. u: Tagungsband des Deutschen Bauuernverbands und der Andreas Hermes Akademie Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik - zwischen Weltmarkt und Verbraucherschutz, Bonn - Rottgen, S. 5
Breustedt, G. (2003) Subventionen für landwirtschaftliche einkommensversicherungen - nützlich und notwendig?. u: Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschaftsund Sozialwissenschaften des Landbaues, 29. September - 01. Oktober, Stuttgart: Universität Hoffenheim, Tagungsband 43
Generali osiguranje Srbija (OU Generali) (2016) Opšti uslovi za osiguranje useva i plodova. 05.05.2016, Posebne odredbe, čl. 13
Kočović, J., Šulejić, P. (2006) Osiguranje. Beograd: Ekonomski fakultet
Kočović, J., Šulejić, P. (2002) Osiguranje. Beograd: Ekonomski fakultet
Marković, T. (2009) Osiguranje useva i plodova - postojeći evropski modeli. u: Agroekonomika, Novi Sad, str. 39-40, 41-42
Marković, T. (2013) Vremenski derivati i upravljanje rizikom u poljoprivredi. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Marković, T., Jovanović, M. (2007) Razvoj osiguranja useva i plodova u Srbiji. Agroekonomika, br. 36, str. 100-110
Marović, B. (2001) Osiguranje i špedicija. str. 40
Miloradić, J. (2004) Ekonomski efekti osiguranja u poljoprivredi i prehrambenoj industriji AP Vojvodini. str. 108
Miloradović, J. (2004) Ekonomski efekti osiguranja u poljoprivredi i prehrambenoj industriji AP Vojvodine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Popov, D. (2014) Zaštita, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u republici Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 3, str. 67-80
Rejda, G.E. (2005) Principles of risk management and insurance. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Sič, M. (2013) Katastri, zemljišni registri i isprave o kupoprodaji u starom Rimu - elementi modernih zemljišnih knjiga. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 279-302
Vaghan, E., Vaugnan, T. (1995) Osnove osiguranja i upravljanja rizicima. str. 5
Veselinović, J. (2011) Privredno pravo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 209
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-11445
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0