Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2014, vol. 60, br. 4, str. 189-196
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak

Perspektive razvoja lovnog turizma u opštini Vrbas
aInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
bEm Teh MMV, Belgrade

e-adresa: predrag_v@iep.bg.ac.rs, drago_c@iep.bg.ac.rs, cvija91@yahoo.com

Sažetak

Iako Srbija ima generalno velike potencijale za razvoj lovnog turizma, oni do danas nisu u potpunosti valorizovani na adekvatan način. Poslednjih godina se intenzivno razgovara o 'oživljavanju' nekih lovišta koja su ranije donosila značajne prihode opštinama u kojima su locirana. Međutim, kao jedan od ograničavajućih faktora razvoja lovstva se nameće nedostatak sredstava za opremanje lovišta adekvatnom lovnom infrastrukturom i revitalizacijom flore i faune. Optšina Vrbas je ranije svoje turističke potencijale valorizovala, pre svega, kroz lovni turizam, a potom i kroz ostale vidove turizma koji joj evidentno stoje na raspolaganju. Međutim, tokom devedesetih godina turizam se našao na marginama ukupnog privrednog razvoja, kako opštine, tako i čitavog društva. Danas je intencija da se turisti, a pre svega inostrani, ponovo animiraju i vrateu ovu značajnu turističku destinaciju AP Vojvodine. Važnu ulogu u tome će igrati marketing pristup sa svim sredstviima promocionog miksa. Cilj rada je da predstavi resurse razvoja lovnog turizma opštine Vrbas i ukaže na strateške pravce njegovog budućeg razvoja. PR Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 46006 - III: Sustainable agriculture and rural development in function realizing strategic goals of the Republic of Serbia in framework of Danube region.

Ključne reči