Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2018, vol. 47, br. 4, str. 16-24
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/ZZ1804016K


Sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom i arhitektonske barijere
aVisoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
cVisoka medicinska škola strukovnih studija, Ćuprija

e-adresa: draganakljajic76@gmail.com

Sažetak

Uvod: Realizacija sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom zahteva pre svega pristupačnost sportskih objekata i sportskih terena. Arhitektonske barijere su prostorne prepreke unutar izgrađenog okruženja koje korisnicima invalidskih kolica ograničavaju ili u potpunosti onemogućavaju njihovu samo stalnu upotrebu. Cilj istraživanja je bio da se ispita na koje arhitektonske barijere nailaze osobe sa povredom kičmene moždine - para plegijom koje se rekreativno ili profesionalno bave sportom. Metodologija rada: Uzorak ispitanika je činilo 26 osoba sa povredom kičmene moždine - paraplegijom, oba pola, koji se aktivno bave sportom, treniraju minimum 2‒3 puta nedeljno. Istraživanje je realizovano u Beogradu, i to u Domu za odrasla invalidna lica, Udruženju paraplegičara i kvadriplegičara 'Dunav', Atletskom klubu 'Pogledi', Klubu košarkaša u kolicima 'Dunav', Stonoteniskom klubu osoba sa invaliditetom Beograda 'STIB' i Sportsko­rekreativnom udruženju 'Sve je moguće'. Za potrebe istraživanja konstruisan je upitnik koji je obuhvatio opšte socio-demografske karakteristike i arhitektonske barijere na koje nailaze baveći se sportom. Zaključak: Najčešće arhitektonske barijere na koje nailaze sportisti sa povredom kičmene moždine - paraplegijom su neprilagođene rampe (73,1%) i parking mesta (69,2%).

Ključne reči

sport osoba sa invaliditetom; osobe sa povredom kičmene moždine; arhitektonske barijere

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Otašević J., Kljajić D. Osobe sa invaliditetom i njihova prava u sportu. Pravni život, tematski broj 'Pravo i dostojanstvo', Beograd, 2013; 1(9): 633‒645.
Eminović F., Kljajić D. Effects of applied physical exercise on the motor abilities of people with spinal cord injury. In: F. Eminović, M. Dopsaj (Ed.). Physical activity effects on the anthropological status of children, youth and adults. NewYork: Nova Publishers, 2016: 129‒161.
Kljajić D., Eminović F., Dopsaj M., Pavlović D., Arsić S., Otašević J. The impact of sports activities on quality of life of persons with a spinal cord injury. Zdravstveno Varstvo, 2016; 55 (2): 94‒101.
Kasum G., Mijić Z. Značaj školskog fizičkog vaspitanja u animiranju i selektiranju sportista sa invaliditetom. Međunarodna naučna konferencija 'Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista, Beograd, Zbornik radova, 2008; 219‒225.
Disability Monitor Initiative South East Europe. Slobodno kretanje osoba sa invaliditetom u jugoistočnoj Evropi: Nepristupačno pravo? Beograd, Hendicap International za jugoistočnu Evropu, 2006.
Fejzić E., Fejzić I. Humaniziranje izgrađene okoline - prostorne barijere. Sarajevo, Arhitektonski fakultet, 2016.
Pristup za sve - UEFA i CAFE vodič sa preporukama za pravljenje pristupačnog stadiona i omogućavanje ravnopravnog doživljaja utakmice za sve. Nion, Unija evropskih fudbalskih saveza (UEFA) UEFA, SPORTSFILE, PA Archive, 2011.
Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom - primeri dobre prakse. Beograd, Zaštitnik građana, 2011.
Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Sl. glasnik RS 33/2006.
Zakon o javnim putevima. Sl. glasnik RS 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012.
Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti. Sl. glasnik RS 46/2013.
Kljajić D., Trajkov M., Popović J. Osobe sa invaliditetom i arhitektonske barijere. V stručnOnaučni skup sa međunarodnim učešćem 'Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju'. Valjevo, Zbornik rezimea, 2017; 77.
Froehlich K., Nary DE, White GW. Identifying barriers to participation in physical activity for women with disabilities. SCI Psychosocial Process, 2002; 15(1): 21-29.
Levins SM, Redenbach DM, Dyck I. Individual and societal influences on participation in physical activity following spinal cord injury: a qualitative study. Physical Therapy, 2004; 84(6): 496-509.
Rimmer JH, Riley B., Wang E., Rauworth A., Jurkowski J. Physical activity participation among persons with disabilities: barriers and facilitators. American Journal of Preventive Medicine, 2004; 26(5): 419-425.
Jaarsma EA, Dijkstra PU, Geertzen JHB, Dekker R. Barriers to and facilitators of sports participation for people with physical disabilities A systematic review, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2014; 24: 871-881.
Mulligan HF, Hale LA, Whitehead L., Baxter GD. Barriers to physical activity for people with longterm neurological conditions: A review study, Adapted Physical Activity Quarterly, 2012; 29: 243‒265.
Van der Ploeg HP, van der Beek AJ, van der Woude LHV, van Mechelen W. Physical activity for people with a disability: a conceptual model. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 2004; 34(10): 639-649.
Nadgledaj svoja prava: monitoring prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji: holistički izveštaj. Novi Sad, Centar za orijentaciju društva COD, 2013.
Kinne S., Patrick DL, Maher EJ. Correlates of exercise maintenance among people with mobility impairments. Disability and Rehabilitation, 1999; 21(1): 15-22.