Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2018, vol. 47, br. 4, str. 16-24
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/ZZ1804016K


Sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom i arhitektonske barijere
aVisoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
cVisoka medicinska škola strukovnih studija, Ćuprija

e-adresa: draganakljajic76@gmail.com

Sažetak

Uvod: Realizacija sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom zahteva pre svega pristupačnost sportskih objekata i sportskih terena. Arhitektonske barijere su prostorne prepreke unutar izgrađenog okruženja koje korisnicima invalidskih kolica ograničavaju ili u potpunosti onemogućavaju njihovu samo stalnu upotrebu. Cilj istraživanja je bio da se ispita na koje arhitektonske barijere nailaze osobe sa povredom kičmene moždine - para plegijom koje se rekreativno ili profesionalno bave sportom. Metodologija rada: Uzorak ispitanika je činilo 26 osoba sa povredom kičmene moždine - paraplegijom, oba pola, koji se aktivno bave sportom, treniraju minimum 2‒3 puta nedeljno. Istraživanje je realizovano u Beogradu, i to u Domu za odrasla invalidna lica, Udruženju paraplegičara i kvadriplegičara 'Dunav', Atletskom klubu 'Pogledi', Klubu košarkaša u kolicima 'Dunav', Stonoteniskom klubu osoba sa invaliditetom Beograda 'STIB' i Sportsko­rekreativnom udruženju 'Sve je moguće'. Za potrebe istraživanja konstruisan je upitnik koji je obuhvatio opšte socio-demografske karakteristike i arhitektonske barijere na koje nailaze baveći se sportom. Zaključak: Najčešće arhitektonske barijere na koje nailaze sportisti sa povredom kičmene moždine - paraplegijom su neprilagođene rampe (73,1%) i parking mesta (69,2%).

Ključne reči

sport osoba sa invaliditetom; osobe sa povredom kičmene moždine; arhitektonske barijere

Reference

*** (2005/2012) Zakon o javnim putevima. Službeni glasnik RS, br. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012
*** (2013) Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti. Službeni glasnik RS, br. 46
*** (2011) Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom - primeri dobre prakse. Beograd: Zaštitnik građana
*** (2006) Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Službeni glasnik RS, br. 33
*** (2013) Nadgledaj svoja prava: monitoring prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji: holistički izveštaj. Novi Sad: Centar za orijentaciju društva COD
*** (2006) Disability Monitor Initiative South East Europe. Slobodno kretanje osoba sa invaliditetom u jugoistočnoj Evropi: Nepristupačno pravo?. Beograd: Hendicap International za jugoistočnu Evropu
*** (2011) Pristup za sve - UEFA i CAFE vodič sa preporukama za pravljenje pristupačnog stadiona i omogućavanje ravnopravnog doživljaja utakmice za sve. UEFA, SPORTSFILE, PA Archive
Eminović, F., Kljajić, D. (2016) Effects of applied physical exercise on the motor abilities of people with spinal cord injury. u: [ur.] Physical activity effects on the anthropological status of children, youth and adults, NewYork: Nova Publishers
Fejzić, E., Fejzić, I. (2016) Humaniziranje izgrađene okoline - prostorne barijere. Sarajevo: Arhitektonski fakultet
Froehlich, K., Nary, D.E., White, G.W. (2002) Identifying barriers to participation in physical activity for women with disabilities. SCI Psychosocial Process, 15(1); 21-29
Jaarsma, E.A., Dijkstra, P.U., Geertzen, J.H.B., Dekker, R. (2014) Barriers to and facilitators of sports participation for people with physical disabilities A systematic review. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 24: 871-881
Kasum, G., Mijić, Z. (2008) Značaj školskog fizičkog vaspitanja u animiranju i selektiranju sportista sa invaliditetom. u: Međunarodna naučna konferencija 'Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista, Beograd, Zbornik radova, 219‒225
Kinne, S., Patrick, DL., Maher, E.J. (1999) Correlates of exercise maintenance among people with mobility impairments. Disability and Rehabilitation, 21(1); 15-22
Kljajić, D., Eminović, F., Dopsaj, M., Pavlović, D., Arsić, S., Otašević, J. (2016) The impact of sports activities on quality of life of persons with a spinal cord injury. Zdravstveno Varstvo, 55 (2); 94-101
Kljajić, D., Trajkov, M., Popović, J. (2017) Osobe sa invaliditetom i arhitektonske barijere. u: V stručnOnaučni skup sa međunarodnim učešćem 'Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju'. Valjevo, Zbornik rezimea, 77
Levins, S.M., Redenbach, D.M., Dyck, I. (2004) Individual and societal influences on participation in physical activity following spinal cord injury: a qualitative study. Physical Therapy, 84(6); 496-509
Mulligan, H.F., Hale, L.A., Whitehead, L., Baxter, G.D. (2012) Barriers to physical activity for people with longterm neurological conditions: A review study. Adapted Physical Activity Quarterly, 29: 243‒265
Otašević, J., Kljajić, D. (2013) Osobe sa invaliditetom i njihova prava u sportu. Pravni život, 1(9): 633‒645
Rimmer, J.H., Riley, B., Wang, E., Rauworth, A., Jurkowski, J. (2004) Physical activity participation among persons with disabilities: barriers and facilitators. American Journal of Preventive Medicine, 26(5); 419-425
van der Ploeg, H.P., van der Beek, A.J., van der Woude, L.H.V., van Mechelen, W. (2004) Physical activity for people with a disability: a conceptual model. Sports Medicine (Auckland, N. Z.), 34(10); 639-649