Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 22  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2019, vol. 20, br. 1, str. 47-51
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 12/05/2019
doi: 10.1515/SJECR-2017-0021
Prediktivni parametri funkcionisanja arteriovenske fistule za hemodijalizu kod starijih osoba
aKlinički centar Kragujevac, Klinika za internu medicinu
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za medicinsku statistiku i informatiku
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet
dKlinički centar Kragujevac, Klinika za urologiju, nefrologiju i dijalizu
eUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet

e-adresa: radojica.stolic@med.pr.ac.rs

Projekat

Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (MPNTR - 41010)

Sažetak

Stariji bolesnici sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom predstavljaju izazov za hirurge koji kreiraju vaskularne pristupe. Cilj rada bio je da se utvrde prediktivni parametri funkcionalnosti arteriovenske fistule za hemodijalizu kod starijih osoba. Istraživanje je organizovano kao retrospektivna studija u Centru za dijalizu Klinike za urologiju i nefrologiju, Kliničkog centra Kragujevac. Analizirani su bolesnici stariji od 65 godine, sa trombozom arteriovenskom fistulom, u periodu od četiri godine, kod kojih postoji podatak o dužini funkcionisanja fistule. U istraživanje je uključeno 48 bolesnika, prosečne starosti 71,3±5,2 godine, 29 (60%) muškaraca i 19 (40%) žena. Analizirana je polna i demografska struktura, tip anastomoze, pozicioniranje, dužina funkcionisanja, kao i dijametar lumena arterije i vene koji su korišćeni za kreiranje fistule. Medijana dužine funkcionisanja arteriovenske fistule, na osnovu Kaplan-Meireovog modela iznosi 16 meseci (95% Cl 6,9-25,1). Medijana funkcionisanja proksimalno lociranih arteriovenskih fi stula iznosila je 24 meseca (opseg, 1-259), dok je kod ispitanika sa distalno lociranim fistulama 8 meseci (opseg, 1-96) a razlika u odnosu na pozicioniranje fistule je statistički značajna (p=0,006). U univarijantnom Cox-regresionom modelu statistički značajan prediktor dužine funkcionisanja arteriovenske fistule je pozicioniranje fistule (B=0,700; p=0,022). Prediktivni parametar dužine preživljavanja arteriovenske fistule kod starijih osoba je proksimalno locirane fistule.

Ključne reči

stari bolesnici; hemodijaliza; arteriovenska fistula; dužina funkcionisanja