Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 22  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2017, vol. 18, br. 3, str. 231-237
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/02/2019
doi: 10.1515/SJECR-2016-0077
Kvalitet života u primarnoj nesanici - poređenje tronedeljnog tretmana zolpidemom i lorazepamom
aKlinički centar Kragujevac, Klinika za psihijatriju
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za medicinsku statistiku i informatiku

Sažetak

Nesanica je stanje neadekvatnog kvaliteta ili kvantiteta sna, koje ima izuzetno negativne efekte na dnevne aktivnosti. Cilj ovog istraživanja je bio da se uporedi kvalitet života pacijenata sa primarnom nesanicom pre i nakon tronedeljnog tretmana lorazepamom (n=20) i zolpidemom (n=21) i da se uporede potencijalna disfunkcionalna verovanja i stavovi o spavanju između ove dve grupe. Dijagnoza primarne nesanice je postavljena korišćenjem kriterijuma Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje, četvrto izdanje, a pacijent je svakog dana morao da kompletira specijalno dizajniran dnevnik spavanja dok je na zakazanim posetama primenjivana Vizuelna analogna skala za kvalitet života i upitnik samo-evaluacije o Disfunkcionalnim verovanjima i stavovima povezanim sa spavanjem, i to na početku i na kraju ove studije. Utvrdili smo da su ispitanici u našem ispitivanju imali značajno snižene parametare kvaliteta života, više od očekivanog, ceneći dosadašnje nalaze iz ove oblasti. Međutim, do kraja ispitivanja, kvalitet života je značajno poboljšan uz primenjenu terapiju: kvalitet života je povećan približno za 2/3 u grupi na Lorazepamu, a skoro 2 puta u grupi na Zolpidemu, sa značajnom razlikom u korist Zolpidema (p=0.047). Ovakav nalaz je najverovatnije posledica njegove bolje sigurnosti, a delom i zbog njegove bolje efikasnosti u pogledu uticaja na pojedine oblasti sna, što je prethodno diskutovano. Dalja istraživanja, specijalizovana u ovoj oblasti, sa većim uzorcima i detaljnijom metodologijom su apsolutno opravdane.

Ključne reči

primarna nesanica; Zolpidem; kvalitet života