Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2018, vol. 75, br. 5, str. 439-446
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/08/2018
doi: 10.2298/VSP160115330D
Creative Commons License 4.0
Poređenje dijagnostičkih kriterijuma kod bolesnika sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom - doprinos elektromiografskih nalaza
aUniverzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja
cUniverzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd + Vojnomedicinska akademija, Klinika za neurologiju, Beograd

e-adresa: tihoilic@gmail.com

Projekat

Ćelijska i molekulska osnova neuroinflamacije: potencijala ciljna mesta za translacionu medicinu i terapiju (MPNTR - 41014)
Ministry of Defense of the Republic of Serbia (Project MFVMA/12/13-15)
Neinvazivna modulacija kortikalne ekscitabilnosti i plasticiteta – Razvoj metoda neinvazivne neuromodulacije centralnog nervnog sistema u ispitivanja fizioloških mehanizama, dijagnostici i terapiji (MPNTR - 175012)
Ministry of Defense of the Republic of Serbia, no. MFVMA/12/13-15

Sažetak

Dijagnoza amiotrofične lateralne skleroze (LS) zasniva se na kombinaciji kliničkih znakova i elektrofizioloških korelata patološkog procesa koji se odvija u osnovi. Novi elektrofiziološki kriterijumi, Awaji-Shima (AS), dodatno kvalifikuju kompleksne fascikulacije i neurogeno izmenjene potencijale motornih jedinica kao znakove aktivnih lezija perifernog motornog neurona, nasuprot ranije važećim revidiranim El Escorial kriterijumima (rEE). Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi klinički značaj i prednosti primene AS kriterijuma, kod obolelih od ALS. Metode. 30 bolesnika (59,2 ± 10,9 godina, od kojih 57% sa spinalnom formom bolesti) sa klinički suspektnom ALS, praćeno je od vremena postavljanja dijagnoze do postizanja kategorije definitivne dijagnoze ili smrtnog ishoda. Kod bolesnika su obavljane klinička evaluacija i elektromiografski (EMG) pregledi u tromesečnim intervalima. Rezultati. Primjenom AS kriterijuma, nakon 6 meseci praćenja, kategorija verovatne ili pouzdane dijagnoze postignuta je kod svih bolesnika sa ALS, izuzev jednog (96,6%), nasuprot rEE kriterijuma (33.3%). EMG nalazi bili su pozitivni u ≥ 2 telesna regiona kod 80% bolesnika primenom AS, odnosno 67% primenom rEE. Kompleksne fascikulacije zabeležene su posebno učestalo u malim mišićima stopala (37-40%). Zaključak. Primenom AS kriterijuma kategorija vjerovatne ili pouzdane dijagnoze ALS postiže se za 2,7 meseca ranije, u poređenju sa rEE, na šta posebno utiče veća učestalost pozitivnih EMG nalaza. Ranije utvrđivanje dijagnoze donosi perspektivu veće zastupljenosti obolelih u farmakoterapijskim studijama sa novim terapeutskim agensima.

Ključne reči

Reference

*** (1996) The amyotrophic lateral sclerosis functional rating scale: Assessment of activities of daily living in patients with amyotrophic lateral sclerosis: The ALS CNTF treatment study (ACTS) phase I-II Study Group. Arch Neurol, 53(2), 141-147
Boekestein, W.A., Kleine, B.U., Hageman, G., Schelhaas, H.J., Zwarts, M.J. (2010) Sensitivity and specificity of the ‘Awaji' electrodiagnostic criteria for amyotrophic lateral sclerosis: Retrospective comparison of the Awaji and revised El Escorial criteria for ALS. Amyotrophic Lateral Sclerosis, 11(6): 497-501
Brooks, B.R., Miller, R.G., Swash, M., Munsat, T.L. (2000) El Escorial revisited: Revised criteria for the diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Other Motor Neuron Disorders, 1(5): 293-299
Carvalho, M.D., Swash, M. (2009) Awaji diagnostic algorithm increases sensitivity of El Escorial criteria for ALS diagnosis. Amyotrophic Lateral Sclerosis, 10(1): 53-57
de Carvalho, M., Swash, M. (2013) Fasciculation potentials and earliest changes in motor unit physiology in ALS. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 84(9): 963-968
de Carvalho, M., Swash, M. (1998) Fasciculation potentials: A study of amyotrophic lateral sclerosis and other neurogenic disorders. Muscle & Nerve, 21(3): 336-344
de Carvalho, M., Dengler, R., Eisen, A., England, J.D., Kaji, R., Kimura, J., Mills, K., Mitsumoto, H., Nodera, H., Shefner, J., Swash, M. (2008) Electrodiagnostic criteria for diagnosis of ALS. Clinical Neurophysiology, 119(3): 497-503
Douglass, C. P., Kandler, R. H., Shaw, P. J., McDermott, C. J. (2010) An evaluation of neurophysiological criteria used in the diagnosis of motor neuron disease. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(6): 646-649
Kimura, J. (2001) Electrodiagnosis in diseases of nerve and muscle: Principles and practice. Oxford, itd: Oxford University Press
Lambert, E.H., Mulder, D.W. (1957) Electromyographic studies in amyotrophic lateral sclerosis. Proc Staff Meet Mayo Clin, 32(17): 441-6
Makki, A.A., Benatar, M. (2007) The electromyographic diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis: Does the evidence support the El Escorial criteria?. Muscle & Nerve, 35(5): 614-619
Miller, R.G., Mitchell, J.D., Lyon, M., Moore, D.H. (2007) Riluzole for amyotrophic lateral sclerosis (ALS)/motor neuron disease (MND). Cochrane Database Syst Rev, (1): CD001447
Mills, K.R. (2010) Characteristics of fasciculations in amyotrophic lateral sclerosis and the benign fasciculation syndrome. Brain, 133(11): 3458-3469
Mitchell, J., Borasio, G. (2007) Amyotrophic lateral sclerosis. Lancet, 369(9578): 2031-2041
Noto, Y., Misawa, S., Kanai, K., Shibuya, K., Isose, S., Nasu, S., Sekiguchi, Y., Fujimaki, Y., Nakagawa, M., Kuwabara, S. (2012) Awaji ALS criteria increase the diagnostic sensitivity in patients with bulbar onset. Clinical Neurophysiology, 123(2): 382-385
Okita, T., Nodera, H., Shibuta, Y., Nodera, A., Asanuma, K., Shimatani, Y., Sato, K., Izumi, Y., Kaji, R. (2011) Can Awaji ALS criteria provide earlier diagnosis than the revised El Escorial criteria?. Journal of the Neurological Sciences, 302(1-2): 29-32
Ryberg, H., An, J., Darko, S., Lustgarten, J.L., Jaffa, M., Gopalakrishnan, V., Lacomis, D., Cudkowicz, M., Bowser, R. (2010) Discovery and verification of amyotrophic lateral sclerosis biomarkers by proteomics. Muscle & Nerve, 42(1): 104-111
Schrooten, M., Smetcoren, C., Robberecht, W., van Damme, P. (2011) Benefit of the Awaji diagnostic algorithm for amyotrophic lateral sclerosis: A prospective study. Annals of Neurology, 70(1): 79-83