Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2015, vol. 13, br. 1, str. 139-148
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/01/2016
Efekti eksperimentalnog programa na razvijanje brzine kod dece predškolskog uzrasta
aUniverzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
bUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresa: dusan9stupar@gmail.com

Projekat

'Sports Alphabet' conducted by the 'Super Active' Sports Association, Novi Sad, Serbia and is financed by the City Department of Sports and Youth of Novi Sad, Serbia

Sažetak

U cilju utvrđivanja efekata eksperimentalnog programa u trajanju od 4 meseca, na razvijanje brzine kod dece predškolskog uzrasta, primenjena je baterija od tri testa (' Trčanje 20 m ', 'Poligon natraške ' i Taping rukom '). Uzorak ispitanika sačinjavalo je 207 dece uzrasta 6-7 godina, od toga 125 uključenih u program 'Sportska azbuka ' iz Novog Sada (eksperimentalna grupa), kao i 82 dece istog uzrasta koji su pohađali vrtić 'Petar Pan ' u Novom Sadu (kontrolna grupa). Za utvrđivanje razlika između grupa na inicijalnom i finalnom merenju za svaku grupu primenjena je multivarijatna analiza varijanse (MANOVA), kao i univarijatna analiza varijanse (ANOVA) za procenu razlika pojedinačnih motoričkih varijabli. Za utvrđivanje efekata tretmana na transformaciju motoričkih sposobnosti između grupa ispitanika u svakom uzrastu primenjena je multivarijatna analiza kovarijanse (MANCOVA), kao i univarijatna analiza kovarijanse (ANCOVA) za procenu razlika pojedinačnih motoričkih varijabli. Na osnovu rezultata mulivarijatne analize kovarijanse (MANCOVA) moglo se zaključiti da je došlo do poboljšanja rezultata kod eksperimentalne grupe u sve tri posmatrane varijable, a samim tim i brzine kod dece predškolskog uzrasta.

Ključne reči