Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2013, br. 19, str. 66-80
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 09/06/2015
Morfološki i motorički status karatista mlađeg školskog uzrasta
nema

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrde razlike u morfološkim i motoričkim karakteristikama karatista i nesportista odnosno karatistkinja i nesportistkinja. Poređene su morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika i učenica koji su izloženi određenom uticaju treninga u karate sportu i učenika i učenica (nesportisti) mlađeg školskog uzrasta koji nisu izloženi trenažnom uticaju. Uzorak u ovom eks-post-fakto istraživanju je činilo 26 karatista i 28 nesportista uzrasta 11 godina. Posmatrane su 3 varijable za procenu morfoloških karakteristika i 5 za procenu motoričkih sposobnosti. Za testiranje razlika aritmetičkih sredina između grupa u pojedinačnim varijablama korišćen je dvosmerni T-test za male nezavisne uzorke. Kod morfoloških karakteristika, analiza rezultata pokazala je da između grum ispitanika (karatisti i nesportisti) nema statistički značajne razlike osim za varijablu visina tela, dok kod karatistkinja i nesportistkinja nema statistički značajne razlike u morfološkim karakteristikama. Dobijeni rezultati mogu se objasniti genetskom uslovljenošću posmatranih varijabli u ovom uzrastu. U motoričkim sposobnostima, statistički značajna razlika između karatista i nesportista odnosno karatistkinja i nesportistkinja uočena je u svim posmatranim varijablama: brzinska snaga, repetitivna snaga pregibača trupa, brzina trčanja, frekvencija pokreta ruke i gipkost.

Ključne reči

Reference

Damsgaard, R., Bencke, J., Matthiesen, G., Petersen, J.H., Muller, J. (2001) Body proportions, body composition and pubertal development of children in competitive sports. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 11(1): 54-60
Eurofit (1993) Eurofit tests of physical fitness. Strasbourg, 2nd Edition
Gajević, A. (2009) Fizička razvijenost i fizičke sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta. Beograd: Republički zavod za sport
Hošek, A. (2004) Elementi sociologije sporta II - socijalni status i sport. Priština: Fakultet za fizičku kulturu
Ilić, V., Mudrić, M., Kasum, G., Ćirković, M., Gavrilović, D. (2012) Morphological and motor characteristics of young judokas. Fizička kultura, vol. 66, br. 2, str. 110-118
Janković, A., Jelušuć, V., Leontijević, B. (2010) Godišnja dinamika razvoja motoričkih sposobnosti polaznika škole fudbala 'DIF'. Fizička kultura, vol. 64, br. 1, str. 26-34
Jovanović, A. (2000) Integralnost dečijeg razvoja kroz igru. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Katić, R., Jukić, J., Milić, M. (2012) Biomotor status and kinesiological education of students aged 13 to 15 years example: karate. Coll. antropol, 2 (36); 555-562
Koropanovski, N. (2012) Karakteristike neuromišićne funkcije vrhunskih karatista različite specijalizacije. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Kovač, R., Trivun, M., Bajrić, O. (2012) Povezanost bazičnih i situaciono- motoričkih sposobnosti kod karatista kadetskog uzrasta. Sportske nauke i zdravlje, 2(2); 130-136; 10
Milanović, I., Radisavljević, S., Pašić, M. (2010) Aktuelno stanje i odnos nastavnika prema praćenju fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika u okviru nastave fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 64, br. 2, str. 76-88
Norton, K., Marfell-Jones, M., Whittingham, N., Kerr, D., Carter, L., Saddington, K., Gore, C. (2000) Anthropometric assessment protocols. u: Gore I. [ur.] Physiological tests for elite athletes, Champaign, IL: Human Kinetics Publishers, str. 66-86
Okiljević, D., Nurkić, M., Stanković, N., Lolić, D. (2010) Uticaj motoričkih spoosobnosti na izvođenje direktnih udaraca u karateu. Zbornik FIS, Niš, 323-329
Simonović, Z., Kozomora, G., Mujanović, R., Projović, A. (2010) Razlika u morfološkim karakteristikama između nesportista i karatista. u: Zbornik radova, Deveti međunarodni naučni skup FIS komunikacije u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 489-495
Vidranski, T., Sertić, H., Segedi, I. (2007) Uticaj programiranog devetomesečnog treninga karatea na promene motoričkih obeležja dečaka uzrasta od 9 do 11 godina. Hrvat. Športskomed. Vjesn, 22, 25-31