Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Economics of Sustainable Development
2017, vol. 1, br. 2, str. 121-130
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 10/10/2019
Energetska sigurnost - kako je definisati i kvantifikovati?
aEkonomski institut, Beograd + Univerzitet Singidunum, Beograd
bUniverzitet Educons, Sremska Kamenica

e-adresa: sanja.filipovic@ecinst.org.rs, mirjana.golusin444@gmail.com

Projekat

Mogućnosti poboljšanja intelektualnih, motoričkih i kardio-respiratornih sposobnosti dece pomoću kinezioloških aktivnosti (MPNTR - 179011)
Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)

Sažetak

Iako je pitanje energetske sigurnosti na visokoj lestvici prioriteta sva-ke zemlje, za sada ne postoji jedinstveno prihvaćena definicija energetske sigurnosti. Postojeće definicije energetske sigurnosti se mogu podeliti na dve grupe. Prvu grupu čine definicije koje u fokusu imaju kratkoročni pristup odnosno, gde je suština na snabdevanju energijom. Drugu grupu definicija karakteriše dugoročni pristup, odnosno sagledavanje širih aspekata energetske sigurnosti kao što su ekonomski pokazatelji i ekološki pokazatelji. Iako postoji veliki broj definicija i različitih pristupa energetskoj sigurnosti, interesovanje za samu metodologiju izračunavanja pokazatelja energetske sigurnosti nije toliko veliko. Postojeće metode za kvantitativno izražavanje nivoa energetske sigurnosti, u najvećem broj slučajeva se baziraju na kratkoročnom pristupu, dok se metode bazirane na širem konceptu po pravilu svode na kompozitne indekse koji uključuju veliki broj pojedinačnih pokazatelja. Na taj način je omogućen sveobuhvatniji pristup, ali praktično posmatrano postoje ograničenja za merenje jer veliki problem predstavlja dostupnost podataka.

Ključne reči