Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2017, br. 47-4, str. 339-368
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZRFFP47-13395
Creative Commons License 4.0
Analiza fonetsko-fonološke percepcije engleskih monoftonga na tercijarnom nivou učenja
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za engleski jezik i književnost

e-adresa: dzoni_gep@yahoo.com

Sažetak

Rad se bavi ispitivanjem fonološke kompetencije studenata prve i četvrte godine Katedre za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. U radu je sposobnost studenata da prepoznaju relevantne elemente vokalskog sistema engleskog jezika (monoftonge) ispitivana kroz kvalitativne i kvantitativne opozicije [ɪ]-[iː], [e]-[æ], [ʌ]-[ɑː], [ɒ]-[ɔː], i [ʊ]-[uː], sa ciljem da se utvrdi na koji način je period od dve godine studija uticao na sveukupnu kompetenciju studenata završne godine. U istraživanju je učestvovalo tridesetoro ispitanika - studenata, podeljenih u dve grupe. Svaka grupa je bila sastavljena od deset ženskih i pet muških ispitanika. Po završenom istraživanju, pristupilo se analizi dobijenih rezultata koji su dalje razmatrani iz ugla svih ispitanika i zasebnih grupa, kao i u kontekstu fonetsko-fonoloških teorija iz literature.

Ključne reči

fonetika; fonologija; percepcija; monoftong; samoglasnik; vokalski kvalitet; vokalski kvantitet

Reference

Asher, E., Simpson, J.M.Y., ur. (1994) The encyclopedia of language and linguistics. New York: Pergamon Press
Best, C.T. (1995) A direct realist perspective on Cross-language speech perception. u: Strange W. [ur.] Speech Perception and Linguistic Experience: Theoretical and Methodological Issues in Cross-Language Speech Research, Timonium, MD: York press, p. 167-200
Briere, E.J. (1966) An Investigation of Phonological Interference. Language, 42(4): 768
Bright, W., ur. (1990) Oxford Encyclopedia of Linguistics. New York: Oxford University Press
Eckman, F.R., Iverson, G.K. (1994) Pronunciation difficulties in ESL: Coda consonants in English interlanguage. u: Yavas M. [ur.] First and Second Language Phonology, San Diego, CA: Singular, pp. 251-265
Eckman, F.R. (2006) Markedness and the contrastive analysis hypothesis. Language Learning, 27(2): 315-330
Eckman, F.R. (1991) The Structural Conformity Hypothesis and the Acquisition of Consonant Clusters in the Interlanguage of ESL Learners. Studies in Second Language Acquisition, 13(01): 23
Flege, J.E. (1995) Second language speech learning: Theory, findings, and problems. u: Strange W. [ur.] Speech perception and linguistic experience: Issues in cross-language speech research, str. 233-277
Major, R.C. (1998) Interlanguage phonetics and phonology. Studies in Second Language Acquisition, 20(02):
Marković, M. (2007) Kontrastivna analiza akustičkih i artikulacionih karakteristika vokalskih sistema engleskog i srpskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Paunović, T. (2002) Fonetsko-fonološka interferencija srpskog jezika u percepciji i produkciji engleskih vokala. Univerzitet u Nišu - Filozofski fakultet
Polivanov, E. (1931) La perception des sons d'une langue étrangère. Travaux du Cercle Linguistique de Prague, 4, The Hague
Trubetzkoy, N. (1939/1969) Grundzüge der Phonologie / Principles of phonology. Travaux du Cercle Linguistique de Prague, 7. Christiane Baltaxe (trans.) (1969). Berkeley: University of California Press