Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2012, vol. 69, br. 10, str. 908-912
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 16/10/2012
doi: 10.2298/VSP1210908R
Heroinski zavisnik sa gangrenom ekstremiteta, rabdomiolizom i teškom hiperkalemijom
aKlinički centar Kragujevac, Centar za urgentnu medicinu
bKlinički centar Kragujevac, Klinika za psihijatriju
cKlinički centar Kragujevac, Služba za kliničku farmakologiju
dKlinički centar Kragujevac, Centar za anesteziju i reanimaciju

e-adresa: matejamm.radovanovic@gmail.com

Sažetak

Uvod. Upotreba narkotika u dužem vremenskom periodu dovodi do promena psihičkog stanja zavisnika. Ona je, tako đe, povezana sa oštećenjem različitih organskih sistema i često dovodi do pojave multiorganske insuficijencije. Ekscesivna upotreba narkotika ili njihova zloupotreba u dužem vremenskom periodu može dovesti do različitih posledica, kao što su atraumatska rabdomioliza, akutna bubrežna slabost i elektrolitski poremećaji. Rabdomioliza se karakteriše oštećenjem skeletne muskulature i posledičnim oslobađanjem intracelularnog sadržaja, kao što su mioglobin, kalijum i kreatin fosfokinaza. Kod heroinskih zavisnika rabdomioliza je posledica razvoja kompartment sindroma zbog nepokretnosti bolesnika u besvesnom stanju i produžene kompresije ekstremiteta, direktne toksičnosti heroina ili ishemije ekstremiteta izazvane intraluminalnom okluzijom krvnih sudova nakon intraarterijske primene heroina. Teška hiperkalemija i razvoj akutne bubrežne slabosti zahtevaju neodložnu primenu terapijskih mera, koje podrazumevaju primenu konvencionalnog ili nekog od oblika dijaliznog lečenja. Prikaz slučaja. Prikazali smo muškarca, starog 50 godina, hospitalizovanog u Urgentnom centru Kragujevac zbog izmenjenog stanja svesti (Glasgow Coma Score 11), parcijalne respiratorne insuficijencije (pO2 7,5 kPa, pCO2 4,3 kPa, SpO2 89%), slabosti donjih ekstremiteta i atipičnih elektrokardiografskih promena. Laboratorijskim analizama učinjenim neposredno po prijemu bolesnika u Urgentni centar registrovani su sledeći poremećaji: hiperkalemija teškog stepena (K+ 9,9 mmol/L), povišene vrednosti uree (30,1 mmol/L), kreatinina (400 μmol/L), kreatin fosfokinaze - CK (120350 IU/L), CK-MB (2500 IU/L) i mioglobina (57000μg/L), uz normalne vrednosti troponina I (< 0,01 μg/L), kao i znaci anemije (Hgb 92 g/L, Er 3,61 x 1012/L), infekcije (C-reaktivni protein - CRP 184 μg/mL, Le 16,1 x 109/L), acidoze (bazni eksces - 18.4 mmol/L, pH 7,26). Inicijalnim pregledom bolesnika uočeni su otok i bledilo desne potkolenice, znaci gangrene desnog stopala i 1. i 4. prsta levog stopala. Bolesnik je imao normalne vrednosti arterijskog pritiska (130/80 mmHg) i srčane frekvence (64/min-1), rendgengrafskim pregledom pluća i kompjuterizovanom tomografijom mozga nisu uočene patološke promene u plućnom i moždanom parenhimu, a toksikološkim analizama potvrđeno je prisustvo heroina u organizmu bolesnika. Bolesnik je lečen intenzivnom primenom konvencionalnog lečenja (infuziona primena kristaloidnih rastvora, 8,4% rastvora natrijum bikarbonata, iv primena diuretika, kalcijum glukonata i insulina kratkog dejstva), kao i primenom antibiotika i antikoagulantnih lekova. Registrovano je normalizovanje kaliemije i brza regresija elektrokardiografskih promena. Bolesnik je odbijao predloženo hirurško lečenje (fasciotomija, amputacija stopala). Nakon stabilizovanja bubrežne funkcije i poboljšanja psihičkog statusa prihvatio je hirurški zahvat, tako da je 30. dana hospitalizacije učinjena natkolena amputacija desne noge, a 38. dana transmetatarzalna amputacija levog stopala. Nakon 46 dana hospitalnog lečenja, lečenje bolesnika je nastavljeno u kućnim uslovima. Zaključak. Rutinska laboratorijska dijagnostika koja podrazumeva određivanje vrednosti kalijuma, uree, kreatinina i CK u serumu kod svih hospitalizovanih heroinskih zavisnika može doprineti pravovremenom otkrivanju hiperkalemije i akutne bubrežne slabosti i preduzimanju odgovarajućih terapijskih mera.

Ključne reči

Reference

Chatzizisis, Y.S., Misirli, G., Hatzitolios, A.I., Giannoglou, G.D. (2008) The syndrome of rhabdomyolysis: Complications and treatment. European journal of internal medicine, 19(8): 568-74
de Mendoza, A.D., Rodríguez, J.A., Carvajal, D.A., Andreu, N.F.J., Sala, R.M., Cervantes, G.M. (2004) Acute renal insufficiency associated to cocaine consumption. Revista clínica española, 204(4): 206-11
Deighan, C.J., Wong, K.M., McLaughlin, K.J., Harden, P. (2000) Rhabdomyolysis and acute renal failure resulting from alcohol and drug abuse. QJM, 93(1): 29-33
Fang, J., Madhavan, S., Cohen, H., Alderman, M.H. (2000) Serum potassium and cardiovascular mortality. Journal of general internal medicine, 15(12): 885-90
Gómez, M., Castañeda, M., Araujo, A.M., Pascual, J., Martín, M.P., Batllori, M. (2006) Consequences of heroin consumption: Compartmental syndrome and rhabdomyolysis. Anales del sistema sanitario de Navarra, 29(1): 131-5
Jaffe, J.A., Kimmel, P.L. (2006) Chronic nephropathies of cocaine and heroin abuse: A critical review. Clinical journal of the American Society of Nephrology, 1(4): 655-67
Kamiński, D. (2001) Noninvasive mechanical ventilation. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 105 Suppl: 235-7
Kumar, R., West, D.M., Jingree, M., Laurence, A.S. (1999) Unusual consequences of heroin overdose: Rhabdomyolysis, acute renal failure, paraplegia and hypercalcaemia. British journal of anaesthesia, 83(3): 496-8
Madhusoodanan, S., Gupta, S., Calleja, G., Bogunovic, O., Brenner, R. (2004) A Case of Rhabdomyolysis After Intravenous Heroin Use. Primary care companion to the Journal of clinical psychiatry, 6(5): 221-222
Manekeller, S., Tolba, R.H., Schroeder, S., Lauschke, H., Remig, J., Hirner, A. (2004) Analysis of vascular complications in intra-venous drug addicts after puncture of femoral vessels. Zentralblatt für Chirurgie, 129(1): 21-8
Mrsić, V., Nesek, A.V., Grizelj, S.E., Rasić, Z., Smiljanić, A., Turcić, I. (2008) Acute rhabdomyolysis: A case report and literature review. Acta medica Croatica, 62(3): 317-22
O'Connor, G., McMahon, G. (2008) Complications of heroin abuse. European journal of emergency medicine, 15(2): 104-6
Parham, W.A., Mehdirad, A.A., Biermann, K.M., Fredman, C.S. (2006) Hyperkalemia revisited. Texas Heart Institute journal, 33(1): 40-7
Sahni, V., Garg, D., Garg, S., Agarwal, S.K., Singh, N.P. (2008) Unusual complications of heroin abuse: Transverse myelitis, rhabdomyolysis, compartment syndrome, and ARF. Clinical Toxicology, 46(2): 153-155
Splendiani, G., Mazzarella, V., Cipriani, S., Pollicita, S., Rodio, F., Casciani, C.U. (2001) Dialytic treatment of rhabdomyolysis-induced acute renal failure: Our experience. Renal failure, 23(2): 183-91
Thalhammer, C., Aschwanden, M., Kliem, M., Stürchler, M., Jäger, K.A. (2004) Acute ischemia after intraarterial drug injection. Deutsche medizinische Wochenschrift, 129(45): 2405-8
Tran, H.A. (2005) Extreme hyperkalemia. Southern medical journal, 98(7): 729-32