Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 6 od 20  
Back povratak na rezultate
Journal on Processing and Energy in Agriculture
2018, vol. 22, br. 2, str. 101-103
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 03/05/2018
doi: 10.5937/JPEA1802101K
Uticaj temperature sušenja na kvalitet fleks proizvoda sa funkcionalnim dodacima
Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad

e-adresa: milenko.kosutic@fins.uns.ac.rs

Projekat

Novi proizvodi cerealija i pseudocerealija iz organske proizvodnje (MPNTR - 46005)
Organska poljoprivreda: Unapređenje proizvodnje primenom đubriva, biopreparata i bioloških mera (MPNTR - 31027)

Sažetak

U svakom tehnološkom postupku od izuzetne važnosti je pravilno definisati proizvodne parametre postupka kako bi se ostvario dobar i ujednačen kvalitet proizvoda uz što manje gubitke nutritivnih i funkcionalnih svojstava polaznih sirovina.U cilju umanjenja negativnog uticaja temperature na sadržaj funkcionalnih komponenata u gotovom proizvodu, neophodno je optimizovati temperaturu sušenja fleks proizvoda. Za optimizaciju temperature sušenja fleks proizvoda odabrane su karakteristike: kod kojih je došlo do najznačajnijih promena sa promenom temperature: stepen ekspanzije, hrskavost, sadržaj lizina, svetloća - L*, udeo žute boje - b*, sadržaj palmitinske, stearinske, linolne i linolenske kiseline i tri pokazatelja antioksidativnih karakteristika (sadržaj fenola, IC5o i FRAP vrednosti). Pomenute karakteristike su najvažniji pokazatelji kvaliteta jer definišu nutritivna i funkcionalna svojstva fleks proizvoda. Vrednost standardne ocene iznad 0,5 ukazuje na bolji kvalitet za posmatrane parametre, a kada je ocena manja od 0,5 pokazuje negativan uticaj na posmatrane karakteristike fleks proizvoda. Primenom viših temperatura sušenja došlo je do značajnog pogoršanja kvaliteta, a intenzitet nastalih promena je u direktnoj korelaciji sa temperaturom sušenja. Standardne ocene fleks proizvoda smanjuju se 1,6 puta pri povećanju temperature sa 84° C na 105° C i sa 105° C na 135° C, odnosno 2,2 puta kada se temperatura povećava na 148° C . Na osnovu prikazanih rezultata ispitivanja fizičkih, hemijskih i antioksidativnih osobina, kao i primene standardne ocene (Score analize) eksperimentalnih podataka zapaža se da je optimalna temperatura sušenja fleks proizvoda 84° C.

Ključne reči

Reference

Filipovic, J., Ahmetxhekaj, S., Filipovic, V., Kosutic, M. (2017) Spelt Pasta with Increased Content of Functional Components. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ, vol. 23, br. 3, str. 349-356
Filipović, J., Pezo, L., Filipović, V., Brkljača, J., Krulj, J. (2015) The effects of ω-3 fatty acids and inulin addition to spelt pasta quality. LWT - Food Science and Technology, 63(1): 43-51
Filipović, S., Kormanjoš, Š., Sakač, M., Filipović, J., Psodorov, Đ., Okanović, Đ. (2010) Effect of extrusion on nutritive value of animal feed. u: Extrusion technology in feed and food processing, 2nd Workshop Feed to food FP7 REGPOT-3, Serbia, 97-116
Filipović, S., Sakač, M.B., Ristić, M., Kormanjoš, Š. (2005) Proizvodnja oplemenjenog i ekstrudiranog oplemenjenog kukuruznog stočnog brašna. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 3-4, str. 91-94
Jayalakshmi, T., Santhakumaran, A. (2011) Statistical Normalization and Back Propagationfor Classification. International Journal of Computer Theory and Engineering, str. 89-93
Kaluđerski, G., Filipović, N.K. (1998) Metode ispitivanja kvaliteta žita, brašna i gotovih pekarskih proizvoda. Novi Sad: Tehnološki fakultet - Zavod za tehnologiju žita i brašna
Kannadhason, S., Muthukumarappan, K., Rosentrater, K.A. (2009) An effect of ingredients and extrusion parameters on aqua feeds containing DDGS and tapioca starch. J Aquac Feed Sci Nutr, 1(1): 6-21
Kosutic, M., Filipovic, J., Pezo, L., Plavsic, D., Ivkov, M. (2016) Physical and sensory properties of corn flakes with added dry residue of wild oregano distillation. Journal of the Serbian Chemical Society, 81(9): 1013-1024
Košutić (2016) Ekstrudirani fleks proizvod sa dodatkom divljeg origana i konzumnog suncokreta kao funkcionalnih kompneti. Novi Sad: Tehnološki fakultet, doktorska disertacija
Košutić, M. (2016) Extruded flakes product supplemented with sunflower and dry residue of wild oregano. Novi Sad: Thesis Faculty of Technology, PhD thesis
Košutić, M., Filipović, J., Stamenković, Z. (2016) Characteristics flakes product with dry residue of wild oregano. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 20, br. 2, str. 93-96
Mirabella, N., Castellani, V., Sala, S. (2014) Current options for the valorization of food manufacturing waste: a review. Journal of Cleaner Production, 65: 28-41
Paradiso, V.M., Summo, C., Pasqualone, A., Caponio, F. (2009) Evaluation of different natural antioxidants as affecting volatile lipid oxidation products related to off-flavours in corn flakes. Food Chemistry, 113(2): 543-549
Sumithra, B., Bhattacharya, S. (2008) Toasting of corn flakes: Product characteristics as a function of processing conditions. Journal of Food Engineering, 88(3): 419-428