Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 6 od 13  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
2018, vol. 65, br. 1, str. 243-256
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 31/05/2018
doi: 10.5937/ekoPolj1801243C
Creative Commons License 4.0
Inovativnost poljoprivrednih proizvođača i njen uticaj na prihvatanje interneta i društvenih medija
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet
cInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
dBelgrade Business School

e-adresa: majaciric79@yahoo.com, marko@pravni-fakultet.info, kuzmanboris@yahoo.com, ana.zekavica@gmail.com

Projekat

Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Sažetak

Poslednjih godina ogromni napori se ulažu u pronalaženje načina da se implementiraju ICT inovacije u sektor poljoprivrede ne bi li se povećala njegovu konkurentnost. Pitanje koje se može postaviti jeste od čega zavisi uspeh implementacije ICT inovacija među poljoprivrednim proizvođačima. Brojni naučni radovi pisani su sa svrhom da identifikuju faktore koji utiču na to da li će određena inovacija biti prihvaćena od strane korisnika. Cilj ovog rada jeste da se utvrdi da li je inovativnost poljoprivrednih proizvođača faktor koji utiče na prihvatanje i stepen korišćenje interneta i društvenih medija od strane poljoprivrednih proizvođača. Osim toga nastoji se utvrditi da li postoji statistički značajna povezanost demografskih faktora poljoprivrednih proizvođača i njihove inovativnosti. Za potrebe istraživanja primenjena je metoda ankete. Od statističkih metoda korišćena je deskriptivna statistika, korelacije i Hi kvadrat test. Dobijeni rezultati potvrdili su početne hipoteze i na osnovu toga su date preporuke za kreiranje marketing strategije prilikom uvođenja novih ICT rešenja u oblasti poljoprivrede.

Ključne reči

Reference

Burbi, S., Hartless, R.K. (2016) The role of Internet and social media in the diffusion of knowledge and innovation among farmers. https://www.researchgate.net/publication/305391623, 25.4.2017
Carter, J. (2013) Who’s Trending in Agriculture? A Look at Social Media. Natural Sciences Education, 42(1): 33
Ćirić, M., Kuzman, B. (2017) Are farmers ready for changes that internet and social media bring?. u: Innovation, ICT and education for the next generation, May 26-27, International Conference, Novi Sad: Faculty of Economics and Engineering Management, 81-97
Farmers Weekly (2016) Farmers Weekly Magazine, http://www.fwi.co.uk, 23.4.2017
Guerrini, F. (2015) The future of agriculture?: Smart farming. Forbes, https://www.forbes.com/sites/federicoguerrini/2015/02/18/the-future-of-agriculture-smartfarming/682d43883c42, 23.4.2017
Hilgard, E., Atkinson, R. (1975) Introduction to psychology. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 6th ed
Jijina, C. (2016) Social media and farmers. International Journal of Research in Engineering and Technology, 05(31): 20-25
Kaushik, A.K., Rahman, Z. (2014) Perspectives and Dimensions of Consumer Innovativeness: A Literature Review and Future Agenda. Journal of International Consumer Marketing, 26(3): 239-263
Kotler, P. (1988) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Ljubojević, Č., Ćirić, M. (2017) Marketing usluga. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Novaković-Rajačić, B. (2005) Ponašanje potrošača. Beograd: Evropski univerzitet
Novalić, F., Selimović, F., Biševac, F. (2011) Uticaj Interneta na razvoj poljoprivrede. u: AGROBIZNIS2011, 10. oktobar, Naučna konferencija, Univerzitet u Novom Pazaru, 470-479
Pauwels, K., Silva-Risso, J., Srinivasan, S., Hanssens, D.M. (2004) New Products, Sales Promotions, and Firm Value: The Case of the Automobile Industry. Journal of Marketing, 68(4): 142-156
Roehrich, G. (2004) Consumer innovativeness. Journal of Business Research, 57(6): 671-677
Rogers, E.M. (2003) Diffusion of innovations. New York: Free Press, 5th Edition
Srinivasan, S., Pauwels, K., Silva-Risso, J., Hanssens, D.M. (2009) Product Innovations, Advertising, and Stock Returns. Journal of Marketing, 73(1): 24-43
Tellis, G.J., Yin, E., Bell, S. (2009) Global Consumer Innovativeness: Cross-Country Differences and Demographic Commonalities. Journal of International Marketing, 17(2): 1-22
Varma, C.A., Sprott, D.E., Silverman, S.N., Stem, D.E. (2000) Adoption of Internet shopping: the role of consumer innovativeness. Industrial Management & Data Systems, 100(7): 294-300
Xin, J.N., Zazueta, F. (2016) Technology trends in ICT - towards data-driven, farmer-centered and knowledge based hybrid cloud architectures for smart farming. Agricultural Engineering International, CIGR Journal, 18(4): 275-279