Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 4 od 25  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2010, vol. 67, br. 12, str. 998-1002
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 17/12/2010
doi: 10.2298/VSP1012998I
Transplantacija bubrega od živog nesrodnog davaoca - 14 godina iskustva
aVojnomedicinska akademija, Beograd
bVojnomedicinska akademija, Institut za medicinska istraživanja, Beograd
cVojnomedicinska akademija, Klinika za nefrologiju, Beograd
dVojnomedicinska akademija, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Beograd
eVojnomedicinska akademija, Klinika za urologiju, Beograd
fVojnomedicinska akademija, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Beograd
gVojnomedicinska akademija, Institut za transfuziologiju i hemobiologiju, Beograd
hVojnomedicinska akademija, Institut za mikrobiologiju, Beograd
iVojnomedicinska akademija, Klinika za hematologiju, Beograd
jVojnomedicinska akademija, Institut za medicinsku biohemiju, Beograd
kVojnomedicinska akademija, Institut za radiologiju, Beograd
lVojnomedicinska akademija, Klinika za psihijatriju, Beograd
mVojnomedicinska akademija, Centar za kliničku farmakologiju, Beograd
nVojnomedicinska akademija, Klinika za neurologiju, Beograd
oVojnomedicinska akademija, Odeljenje za menadžment kvaliteta, plan i analizu, Beograd
pVojnomedicinska akademija, Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Beograd
qVojnomedicinska akademija, Institut za naučne informacije, Beograd
rVojnomedicinska akademija, Institut za patologiju i sudsku medicinu, Beograd

e-adresa: ljiljatx@yahoo.com

Sažetak

Uvod/Cilj. U zemljama koje nemaju nacionalnu organizaciju za prikupljanje i distribuciju organa od umrlih osoba, nedostatak organa još uvek je nerešen problem. Program transplantacije bubrega od živog nesrodnog davaoca - supružnika započet je da bismo povećali broj transplantacija. Cilj ispitivanja bio je da se uporedi preživljavanje bolesnika, grafta i funkcija grafta kod primalaca kojima su davaoci nesrodnici - supružnici sa onima kojima su davaoci bili živi srodnici. Metode. Retrospe ktivnom analizom identifikovali smo 14 bolesnika koji su dobili bubreg od supružnika u periodu od 1996. do 2009. godine (grupa I). U kontrolnoj grupi bilo je 14 bolesnika koji su bubreg dobili od živog srodnog davaoca. Odabrani su iz postojeće baze uparivanjem sa bolesnicima grupe I prema polu, životnoj dobi, osnovnom bubrežnom oboljenju, imunološkom i virusološkom pretransplantacionom statusu, prvom modalitetu lečenja terminalne bubrežne slabosti i ABO kompatibilnosti. U periodu praćenja, 41 ± 38 meseci, registrovani su imunosupresivna terapija, hirurške komplikacije, epizode akutnog odbacivanja, infekcija citomegalovirusom i funkcija grafta preko nivoa serumskog kreatinina na početku i kraju praćenja. Svi bolesnici su pretransplantaciono imali negativanu unakrsnu reakciju. Pretransplantacioni titar ABO izoaglutinina kod krvno-grupno nepodudarnih bolesnika iznosio je nula. Rezultati. Bolesnici sa supružničkim graftom imali su značajno lošiju HLA podudarnost (p < 0,01). Nisu uočene razlike među grupama u praćenim parametrima. Dva bolesnika iz prve grupe vratila su se na hemodijalizu nakon 82, odnosno 22 meseca zbog teških komorbiditeta. Zaključak. Uprkos lošijoj HLA podudarnosti, supružnički graftovi imali su podjednako dobro preživljavanje i funkciju kao i bubrezi dobijeni od srodnog davaoca.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) annual report: transplant data 1997-2006. american.com/archive/2006/november
Ahmad, N., Ahmed, K., Khan, M.S., Calder, F., Mamode, N., Taylor, J., Koffman, G. (2008) Living-unrelated donor renal transplantation: an alternative to living-related donor transplantation?. Annals of the Royal College of Surgeons of England, 90(3): 247-50
Balint, B., Pavlovic, M., Jevtic, M., Hrvacevic, R., Ignjatovic, L., Ostojic, G. (2007) Simple 'closed-circuit' group-specific immunoadsorption system for ABO-incompatible kidney transplants. Transfusion and Apheresis Science, 36(3): 225
Barsoum, R.S. (2008) Trends in unrelated-donor kidney transplantation in the developing world. Pediatric nephrology, 23(11): 1925-9
Brecher, M.E. (2005) Technical manual. Bethesda MD: American Association of Blood Banks, 15th ed., 322
Ghods, A.J., Savaj, S. (2006) Iranian model of paid and regulated living-unrelated kidney donation. Clinical journal of the American Society of Nephrology, 1(6): 1136-45
Gjertson, D.W., Cecka, J.M. (2000) Living unrelated donor kidney transplantation. Kidney international, 58(2): 491-9
Ignjatović, L., Kovačević, Z., Jovanović, D., Vavić, N., Paunić, Z., Radojević, M., Rabrenović, V., Obrenčević, K., Mijušković, M., Draškovic-Pavlović, B., Ostojić, G., Balint, B., Bokonjić, D. (2009) Naša prva iskustva u primeni originalne metode za snižavanje titra ABO izoaglutinina kod ABO inkompatibilnih transplantacija bubrega. Vojnosanitetski pregled, vol. 66, br. 2, str. 117-122
Leo, R.J., Smith, B.A., Mori, de A.L. (2003) Guidelines for conducting a psychiatric evaluation of the unrelated kidney donor. Psychosomatics, 44(6): 452-60
Mor, E. (2009) Kidney transplantation from unrelated donors. Current Opinion in Organ Transplantation, 14(2): 113-115
Ostojić, G., Balint, B., Hrvačević, R., Jevtić, M., Ignjatović, L., Kronja, G., i dr. (2006) Selective change of plasma: Significance and the role in transplantation of ABO incompatible kidneys. Anest Reanim Transf, 34(1-2): 63-8
Park, Y.H., Lee, J.N., Min, S.K., Lee, W.K., Joo, K.W., Cha, M.K., Lee, Y.D. (2003) Clinical outcome of living unrelated donor kidney transplantation. Transplantation proceedings, 35(1): 152-3
Simforoosh, N., Basiri, A., Fattahi, M.R., Einollahi, B., Firouzan, A., Pour-Reza-Gholi, F., Nafar, M., Farrokhi, F. (2006) Living unrelated versus living related kidney transplantation: 20 years' experience with 2155 cases. Transplantation proceedings, 38(2): 422-5
Terasaki, P.I., Cecka, J.M., Gjertson, D.W., Takemoto, S. (1995) High survival rates of kidney transplants from spousal and living unrelated donors. N Engl J Med, 333(6): 333-6
Trkuljić, M., Ignjatović, L., Hrvačević, R., Taseski, J., Dujić, A., Jovanović, D., Kuljić-Kapulica, N. (2001) Intramuskularni specifični citomegalovirusni imunoglobulin sopstvene proizvodnje kao terapijsko sredstvo kod primalaca transplantata bubrega. Vojnosanitetski pregled, vol. 58, br. 2, str. 131-136