Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2018, vol. 19, br. 2, str. 167-174
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/02/2019
doi: 10.1515/SJECR-2017-0060
Ispitna anksioznost u predispitnom periodu i uspeh studenata sestrinstva
aVisoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd
bDea medica, Beograd

e-adresa: sgoras@yahoo.com

Sažetak

Cilj istraživanja je bio da se ispita prisustvo predispitne anksioznosti kod studenata sestrinstva i utvrdi povezanost intenziteta predispitne anksioznosti u odnosu na kategorijalne varijable (pol, uzrast, mesto rođenja, trenutno mesto stanovanja, sa kim žive, da li su zaposleni, prosečna primanja porodice, godinu studija), objektivni uspeh (prolaznost na ispitima, prosečna ocena na kraju godine, moguće obnavljanje godine studija), i subjektivnu percepciju akademskog uspeha (zadovoljstvo sobom kao studentom kao i važnosti dobijene ocene na ispitu). Uzorak je slučajan i sačinjavali su ga studenti Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu na studijskom Odseku strukovna medicinska sestra. Testirano je 209 studenata, ravnomerno raspoređenih na drugu i treću godinu studija. Predispitna aksioznost među studentima je ispitivana pomoću upitnika za merenje anksioznosti Instrument za ispitivanje aksioznosti eng. Test Anxiety Inventory (TAI), koji sadrži nekoliko subskala: Test Anxiety Inventory-Total (TAI-T), Test Anxiety Inventory-Worry (TAI-W) i Test Anxiety Inventory-Emotionality (TAI-E). Iz dobijenih rezultata možemo zaključiti da studenti sestrinstva pokazuju statistički značajnu predispitnu anksioznost na svim subskalama. Simptomi predispitne anksioznosti u odnosu na pol kandidata pokazali su statistički visoko značajne rezlike kod svih skorova, odnosno prosečne vrednosti su uvek veće kod studenata ženskog pola u odnosu na muškarce. Istraživanje je pokazalo da je postojao značajan broj studenata sa prisustvom predispitne anksioznosti i koji su zahtevali profesionalnu pomoć i podršku u formiranju, jačanju i proširenju ličnih kompetencija.

Ključne reči