Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo
2018, vol. 4, br. 2, str. 58-66
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/Oditor1802058M


Analiza dvostrukog ekonomskog oporezivanja i mogućnost njegove primene u finansiranju budžeta
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bVojska Srbije, Kopnena vojska, . Pešadijski bataljon, Zaječar

e-adresa: milos.miljkov@gmail.com

Sažetak

Praksa je u skoro svim zemljama sveta da se sredstva za finansiranje budžeta nalaze na finansijskom tržištu i to primenom kratkoročnih ili digoročnih hartija od vrednosti, akcija, obveznica i sl. Kako finansijska tržista i institucije nisu jedini način da se budžet finansira, u radu će biti predstavljena mogućnost njegovog finansiranja porezom tj. dvostrukim ekonomskim oporezivanjem kao i njegov značaj i procentualna zastupljenost u ukupnom budžetu.

Ključne reči

Reference

*** (2001-2015) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, br. 24/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15
*** (2001-2015) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, br. 25/01 , 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14- dr. zakon,, 142/14, 91/15 i 112/2015
Popović, D. (2014) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Radičić, M., Raičević, B. (2011) Javne finansije teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet
Ristić, K., Ristić, Ž. (2014) Fiskalna ekonomiija i menaxment javnog sektora. Beograd: Etno stil d.o.o
Savić, A., Miljković, M. (2016) Metode i mere za sprečavanje, odnosno eliminaciju dvostrukog pravnog oporezivanja. Računovodstvo, 2: 207