Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2017, vol. 69, br. 2, str. 272-279
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/vojdelo1702272M


Ekonomsko-pravna analiza visine zarade pripadnika Vojske Srbije pre i u toku trajanja multinacionalne operacije
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac

Sažetak

U članku će biti sagledano kako visina primanja koju pripadnici snaga bezbednosti ostvaruju u multinacionalnoj operaciji utiče na njihovu odluku da se priključe MnOp-u. Zarada zaposlenih u MO i VS, u zavisnosti od čina koji imaju i dužnosti koju obavljaju, varira oko i iznad prosečne mesečne zarade u Srbiji, a s obzirom na to da je naknada za učešće u MnOp-u za životni standard u Srbiji visoka, to je jedan od osnovnih motiva zainteresovanih pripadnika MO i VS. Tu pretpostavku potvrđuje i podatak da je broj zainteresovanih pripadnika VS u znatnom porastu. U radu je prikazan i komparativni pregled visine zarade koju pripadnici MO i VS ostvaruju pre odlaska u MnOp i ukupnih primanja koja će ostvariti nakon participiranja u nekoj od operacija, a navedena je i pravna regulativa na kojoj se zasnivaju primanja pre i u toku operacije.

Ključne reči

Reference

*** (2007-2015) Zakon o odbrani. Službeni glasnik RS, br. 116/2007 i 88/2009 - dr. zakon, 104/2009 - dr. zakon i 10/2015
*** (2009) Zakon o upotrebi VS i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije. Sl glasnik RS, br. 88-09, 26.10.2009
*** (2011) Pravilnik o platama i drugim novčanima primanjima profesionalnih pripadnika Vojske Srbije. Službeni vojni list, br. 28 od 14. decembra
*** (2011) Uredba o osnovima i merilima za uvećanje plate i druga novčana primanja pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za vreme učešća u Multinacionalnim Operacijama van granica Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 27
*** (2007-2015) Zakon o Vojsci Srbije. Službeni glasnik RS, br. 116/07, 88/09, 101/10 - dr zakon, 10/2015 i 88/2015 - odluka US
Lubarda, B. (2015) Uvod u radno pravo. Beograd: Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 3. izdanje
Nadoveza, B., Obrić, B. (2010) Vrednovanje rada i rezultata rada u funkciji motivisanja. Oditor, 01
Trandafilović, S. (2012) Značaj sistema nagrađivanja i motivisanja zaposlenih za profesionalizaciju Vojske Srbije. Beograd: Megatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, doktorska disertacija
Trandafilović, S., Đorđević, Z., Dragović, N., Andrejić, M. (2016) Sistem zarada i motivacija profesionalnih vojnih lica u funkciji razvoja ljudskih resursa. u: Zbornik radova 19. Međunarodna DQM konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću