Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2017, vol. 63, br. 1, str. 97-110
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 13/04/2017
doi: 10.5937/ekonomika1701097J
Uticaj menadžmenta ljudskih resursa na motivaciju i zadovoljstvo poslom
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: g.jovanovicbg.@gmail.com, rektor@unionnikolatesla.edu.rs

Sažetak

Velike promene tokom poslednjih godina uticale su na rad organizacija. Uspešno poslovanje zahteva veliku fleksibilnost, odgovornost i brzinu razvoja proizvoda i usluga. U srcu uspešnosti organizacije, ostvarenja misija i vizija, leži visokokvalifikovano osoblje koje je motivisano, odano i koncentrisano na postizanje ciljeva. Motivacija je uticaj koji izaziva, usmerava i održava željeno ponašanje ljudi. Ljudski resursi predstavljaju najveću pokretačku i stvaralačku snagu organizacije. Od stepena njihove osposobljenosti za rad, razvijenosti radnih navika, nivoa odgovornosti i kvaliteta odnosa prema radu, njihove motivisanosti i kreativnosti zavise buduće performanse organizacije. Izgradnja kvalitetnog motivacijskog sistema može povećati konkurentsku sposobnost i vrednost organizacije. Zadovoljstvo poslom se odnosi na pozitivnu emocionalnu reakciju i stavove zaposlenih prema svom poslu. Zadovoljstvo poslom u znatnoj meri utiče na efikasnost i efektivnost rada zaposlenih. U ovom radu izneti su rezultati istraživanja i analiziran uticaj menadžmenta ljudskih resursa na motivaciju i zadovoljstvo poslom u javnom sektoru.

Ključne reči

ljudski resursi; motivacioni faktori; teorije motivacije; motivacija i zadovoljstvo poslom

Reference

Adams, J. S. (1965) Inequity In Social Exchange. Elsevier BV, str. 267-299
Barać, S., Stakić, B. (2008) Osnovi ekonomije. Beograd, 105
Čerović, S. (2013) Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu. Beograd, 207
Đorđević-Boljanović, J., Dražeta, L., Babić, L., Dobrijević, G. (2013) Razvoj karijere i poslovnih veština. Beograd, 253
Đorđević-Boljanović, J., Pavić, Ž. (2011) Osnove menadžmenta ljudskih resursa. Beograd, 252
Hellriegel, D., Jackson, S.E., Slocum, J.W. (2002) Menagement: A Competency - based Approach. Canada: South-Western Thomson Learning, 393
Hellriegel, D., Jackson, S.E.A., Slocum, J.W. (2002) Management. Canada, 385
Jovičević, M. (2010) Kako ostvariti zadovoljstvo poslom. Beograd
Kordić, B., Pajević, D. (2007) Opšta psihologija sa socijalnom psihologijom. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Locke, E.A. (1968) Toward a theory of task motivation and incentives. Organizational Behavior and Human Performance, 3(2): 157-189
Maslow, A. H. (1943) A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4): 370-396
Mašić, B. (2009) Menadžment - principi, koncepti i procesi. Beograd
Mitchell, T.R., Daniels, D. (2003) Motivation. u: Weiner I.B. [ur.] Industrial and Organizational Psychology, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 226
Pavić, Ž. (2011) Etika i poslovne komunikacija. Beograd, 65
Petković, M. (2009) Organizaciono ponašanje. Beograd: Ekonomski fakultet
Pržulj, Ž. (2007) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić'
Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. (2008) Human resource management. Pearson Education
Vilijams, Č. (2011) Principi menadžmenta. Beograd: Data status
Vroom, V.H. (1964) Work and motivation. New York: Wiley
Wright, M.P., Noe, A.R. (1995) Management of Organizations. New York: McGraw-Hill, 367