Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Neprolaznost u savremenosti magijskog mišljenja - magija u filozofiji i nauci
Džon Nezbit Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd, Srbija

e-adresatmilivojevic@nezbit.edu.rs
Sažetak
Mnogi autori su iznosili tvrdnju da je magija karakterističan oblik verovanja čoveka primitivne zajednice, koji još nije dostigao nivo istinitog, apstraktnog ili logičkog rasuđivanja. Prema evolucionističkom shvatanju, magijsko mišljenje je niži, predrazumski stupanj u razvoju svesti, koji odlikuje opažajno, čulno mišljenje, to jest mišljenje u slikama a ne u pojmovima. Drugi autori ukazuju na to da u čoveku trajno, kao konačne odrednice njegove svesti, postoje dva različita i suprotstavljena modusa mišljenja i da svaki od njih ima sopstveni jezik: jedan je analitičko-logičan, ili racionalno-diskurzivan, drugi je analoški, slikovit, mito-poetski. Opšte je uverenje da nauka pripada prvom, a magija, mistika i religija drugom tipu mišljenja, što obično povlači njihovo različito vrednovanje i rangiranje. Članak problematizuje taj uvreženi stav pokazujući da je neodrživo oštro razgraničenje dva pomenuta oblika svesti, kao i da ono ne odgovara više realnosti savremene nauke.Osnov i polazište za naslov i temu ovog članka, nalazimo u dva osnovna zakona magijskog mišljenja: zakonu sličnosti i zakonu dodira, ili imitativnoj i kontaktnoj magiji. Cilj je da pokažemo da ti zakoni nisu na delu samo u 'nižim', 'primitivnim' oblicima magije, da se ne svode samo na vradžbine i praznoverice, već da imaju i značajnu heurističku i produktivno-stvaralačku ulogu.
Reference
*** Intervju sa Nikolom Teslom. http://www.vopus.org/sr/gnoza/ interesantni-clanci/intervju-nikola-tesla.html, Pristupljeno 06/2015
Bergson, A. (2008) Matiere et memoire: essai sur la relation du corps a l'esprit. Paris: Quadrige-PUF
Bohm, D. (1980) Wholeness and the implicit order. London: Routledge & Kegan Paul
Božić, J. (1999) Antropologija knjige i čitanja. Pdf format na:
Chalmers, D.J. (1996) The conscious mind: In search of a fundamental theory. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
de la Mirandole, P. (2002) 900 Conclusions philosophiques, cabbalistiques et theologiques. Paris: Editions Allia
Douglas, M. (2002) Raisonnements Circulaires: Retour Nostalgique a Levy-Bruhl. Gradhiva, n. 30-31, pp.1-14
Festugiere, A.J. (1980) La philosophie de l'amour de Marsile Ficin et son influence sur la litterature francaise au XVI siecle. Paris: Vrin
Frejzer, D.D. (1992) Zlatna grana. Beograd: BIGZ
Grof, S. (1987) Human Survival and Consciousness Evolution. Albany, NY: State University of New York Press
Haven, M. (1983) Introduction a Les Sept livres de l'Archidoxe magique. Paris: Bussiere
Jovanović, B. Dvolična priroda nauke. dostupno na:
Jung, C.G., Pauli, W. (1989) Tumačenje prirode i psihe. Zagreb: Globus
Jung, K. (1988) Synchronicite et Paracelsica. Paris: Albin Michel
Kasirer, E. (1985) Filozofija simboličkih oblika. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Koestler, A. (1990) The Act of Creation. New York: Penguin Books
Kolakovski, L. (1989) Prisutnost mita. Beograd: Rad
Koplston, F. (1999) Istorija filozofije - Grčka i Rim. Beograd: BIGZ
Lajbnic, G.V. (1995) Monadologija. Vrnjačka Banja: Eidos
Langer, S.K. (1967) Filozofija u novom ključu. Beograd: Prosveta
Levy, B.L. (1938-1939) Carnets. http://www.social-sciences-andhumanities.com/PDF/documents/Carnets_LevyBruhl.pdf
Lipton, B. (2001) The new biology. http://www.nlppati.com/articles/biology.shtml.Pristupljeno 2012
Milivojević, T. (2011) Moć metafore. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 3; str. 61-79
Milivojević, T. (2002) Uvod u kulturnu antropologiju. Beograd: Megatrend univerzitet
Molino, J. (1979) Metaphore, modeles et analogies dans les sciences. u: la metaphore, Paris: Larousse, Langage, n 54: pp. 83-102
Monod, J. (1972) Chance and Necessity. London: Collins
Peat, D. (1987) Synchronicity: The bridge between matter and mind. Bantam Doubleday Dell Publications
Petrović-Morena, N. Od molitve do virtuelne stvarnosti. http://istokpravoslavni.org/?p=8518 Objavljeno 23.05.2014
Rije, R. (1986) Prinstonska gnoza. Beograd, itd: Prosveta
Rotenberg, A. (2010) Kreativnost i ludilo. Beograd: Klio
Sapir, E. (1929) The status of linguistics as a science. u: Sapir E., Mandelbaum D.G. [ur.] Culture, Language and Personality, Berkeley, CA: University of California Press, 1958
Sheldrake, R. (1981) A New Science of Life: The Hypothesis of Formative Causation. London: Blond and Briggs
Sheldrake, R. (1988) The Presence of the Past. London: Fontana/Collins
Talbot, M. (1991) The holographic universe. New York: Harper Collins
Whorf, B.L. (1940) Science and linguistics. MIT Technology Review, Vol 42, n.6, pp.,229-31, 247-8
Wordsworth, W. (1798) Lines written a few miles above Tintern Abbey. http://www.rc.umd.edu/sites/default/RCOldSite/www/rchs/reader/tabbey.html.Pristupljeno 4.09.2015
Zohar, D., Marshall, I.N. (2000) Spiritual Intelligence: The Ultimate Intelligence. London: Bloomsbery Publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1507461M
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka