Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2019, vol. 20, br. 1, str. 33-38
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 12/05/2019
doi: 10.1515/SJECR-2017-0023
Faktor nekroze tumora-alfa kao diferencijalno dijagnostički marker u evaluaciji febrilnih stanja nepoznatog porekla
aUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za infektivne bolesti i dermatovenerologiju
bUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet
cUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za internu medicinu
dUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za mikrobiologiju i imunologiju

e-adresa: biljanapop@yahoo.com

Sažetak

Febrilna stanja nepoznatog porekla i dalje predstavljaju ne-poznanicu u savremenoj medicini i pored razvoja dijagnostičkih procedura. Uzročnici dugotrajne temperature mogu biti različiti, obuhvatajući brojne infektivne ali i neinfektivne bolesti. Cilj istraživanja je bio da utvrdimo da li postoji statistički značajna razlika u vrednostima proinfl amatornih citokina (IL-1, TNFα, IL-6) kod bolesnika koji ispunjavaju kriterijume za febrilna stanja nepoznatog porekla, između grupe infektivnih, malignih, reumatoloških, "drugih" bolesti i nedijagnostikovanih bolesnika. Istraživanje je rađeno u Imunološkoj laboratoriji Centra za molekulsku medicinu i istraživanja matičnih ćelija Fakul-teta medicinskih nauka u Kragujevcu. Krv za analizu uzeta je od bolesnika ispitivanih na Klinici za infektivne bolesti, Kliničkog Centra Kragujevac, u periodu od 2014. godine do 2016. godine. U ispitivanju je učestvovalo 70 bolesnika. Izmerene vrednosti nivoa TNFα su pokazale statistički značajno više vrednosti u grupi malignih bolesti u odnosu na grupu infektivnih bolesti, dok vrednosti IL-1i IL-6 nisu pokazale statističku značajnost. TNFα može unapredi postavljanje dijagnoze kod bolesni-ka sa nejasnim febrilnim stanjem, čime se može skratiti traja-nje hospitalizacije i smanjiti obim izvođenja dijagnostičkih procedura.

Ključne reči

temperatura; temperatura nepoznatog uzroka; IL-1; TNFα; IL-6