Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 4 od 12  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2017, br. 47-3, str. 163-179
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZRFFP47-14923

Creative Commons License 4.0
Refleksija društvenih odnosa u jeziku Andrićeve proze za decu i mlade
aUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
bUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica)

e-adresa: mirjanastakic073@gmail.com, aleksandra.j78@gmail.com

Sažetak

U radu, ispitujući jezik Andrićeve proze u pripovetkama 'Deca', 'Kula' i 'Prozor' koje su namenjene deci i mladima tumačimo društvene odnose koji predstavljaju njihov tematski, sociološki, kulturološki i istorijski kontekst. U kontekstu učenja socioloških teorija (sociokognitivne teorije, teorije socijalnog identiteta i teorije socijalnog učenja), sa stanovišta psiholingvističkog pristupa, ispitujemo uzroke društvenih predrasuda koje predstavljaju osnovni uzrok nastajanja interpersonalnih i unutrašnjih psiholoških konflikta glavnih junaka. Jezik posmatramo i kao medijum u otkrivanju unutrašnje i spoljašnje karakterizacija likova ostvarene posredstvom verbalizacije unutrašnjih i spoljašnjih sukoba. Društvene odnose i konflikte reflektovane u jeziku kao estetskom, kulturnom i socijalnom fenomenu tumačimo kao idejni kontekst Andrićeve proze. Književni jezik tako postaje medijum koji, pored estetske, ostvaruje i saznajnu ulogu otkrivajući društvene odnose i konflikte koji predstavljaju refleksivno jezgro utkano u tematsku strukturu ispitivanih pripovedaka za decu i mlade: 'Deca', 'Kula' i 'Prozor'.

Ključne reči

književni jezik; psiholingvistički pristup; Andrićeva proza za decu i mlade; društveni odnosi; konflikti

Reference

Abraham, K. (1999) Spisi iz primenjene psihoanalize. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Allport, G.W. (1954) The nature of prejudice. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2010) Social psychology. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, Seventh Edition
Bajer, V. (1969) Ugovor sa đavolom. Zagreb: Zora
Čajkanović, V. (1994) Stara srpska religija i mitologija. Beograd: Srpska književna zadruga
Dimoski, S. (2011) Stavovi prema osobama oštećenog sluha i faktori koji ih određuju. Beograd: Univerzitet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Dimoski, S. (2012) Psihoanalitička tumačenja predrasuda sa osvrtom na predrasude prema osobama sa ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 11, br. 4, str. 605-621
Eko, U. (1965) Otvoreno djelo. Sarajevo: Veselin Masleša
Frojd, S. (1964) Uvod u psihoanalizu. Beograd: Kosmos
Gidens, E. (2003) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Greif, G. (2009) The Auschwitz album. A Curriculum for Higs Schools. Jerusalem: Yad Vashem The International School for Holocaust Studies
Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M. (2010) Cultures and Organizations: Software of the Mind, Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. McGraw-Hill
Jovanović, B., Kačapor, S. (2016) Vaspitanje za međunacionalnu toleranciju i saradnju. Teme, vol. 40, br. 1, str. 351-364
Jung, K.G. (1977) Dinamika nesvesnog. Novi Sad: Matica srpska
Maričić, J. (2009) Teorije i istraživanja predrasuda u dječjoj dobi. Psihologijske teme, 18 (1); 137-157
Marjanović, V. (2009) Poetika književnosti za decu i mlade. Beograd: KIZ Centar
Milgram, A. (1999) But the story didn't end that way. Jerusalem: Yad Vashem The International School for Holocaust Studies
Milinković, M. (2014) Istorija srpske književnosti za decu i mlade. Beograd: Bookland
Milivojević, Z. (1993) Psihoterapija i razumevanje emocija. Novi Sad: Prometej
Nesdale, D. (1999) Social identity and ethnic prejudice in children. u: Martin P.; Noble W. [ur.] Psychology and society, Brisbane: Australian Academic Press, pp. 92-110
Nesdale, D. (2004) Social identity processes and children's ethnic prejudice. u: Bennet M.; Sani F. [ur.] The development of social self, New York: Psychology Press, pp. 219-245
Oppenheimer, L., Midzic, E. (2011) National identification and in-group/out-group attitudes with Bosniak and Serbian children in Bosnia. European Journal of Developmental Psychology, 8(1): 43-57
Rejk, B., Edkok, K. (1978) Vrednosti, stavovi i promena ponašanja. Beograd: Nolit
Stakić, M. (2014) The specifics of children’s literature in the context of genre classification. Mediterranean Journal of Social Sciences
Suzuki, D.T., From, E. (1977) Zen budizam i psihoanaliza. Beograd: Nolit
Svirčev, Ž. (2010) Ah, taj identitet. Beograd: Službeni glasnik
Syentmarton, M. (1990) Psihologija duhovnog života. Zagreb: Filozofsko-teološki institut
Tajfel, H., Turner, J. (1979) An integrative theory of intergroup conflict. u: Austin W.G.; Worchel S. [ur.] The social psychology of intergroup relations, Monterey: Brooks-Cole, pp. 33-47
Tomašić, J. (2011) Teorijska pitanja i metodološki izazovi u istraživanjima. Letopis socijalnog rada, 18(36); 601-633
Trebješanin, Ž. (2008) Uvod u opštu psihologiju. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju