Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
2019, br. 42, str. 3-15
Komparativna analiza pokazatelja likvidnosti najvećih banaka Srbije - indikator merenja performansi
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresatamara.vesic@vspep.edu.rs, nenad.ravic@vspep.edu.rs, djekic.maja990@gmail.com
Sažetak
Pod uticajem globalizacije, izmene regulative i liberalizacije kretanja ljudi i kapitala, u svetu je zastupljen trend izmene i modernizacije načina poslovanja banaka. U radu smo analizirali kretanje pokazatelja likvidnosti 10 najvećih banaka u Republici Srbiji prema kriterijumu bilansne aktive za period od 2010. do 2017. godine, s ciljem da uočimo zašto dolazi do oscilacija u njihovim kretanjima. Predmet istraživanja u ovom radu jeste komparativna analiza racio pokazatelja likvidnosti, uz osvrt na kretanje referentne kamatne stope i kretanje problematičnih kredita, a pomoću javno objavljenih redovnih godišnjih izveštaja 10 banaka koje posluju u Republici Srbiji i kvartalnih izveštaja Narodne banke Srbije, kako bi se definisala veza između kretanja navedenih komponenti. Budući da učešće prikazanih 10 najvećih banaka prema kriterijumu iznosa bilansne aktive iznosi 44% na početku posmatranog perioda, do 77% krajem 2017, prosečne vrednosti njihovih performansi u dobroj meri aproksimiraju performanse celokupnog bankarskog sistema Republike Srbije.
Reference
Anđelić, S., Vesić, T. (2017) The importance of financial analysis for business decision making. u: Finance, banking and insurance, the Sixth International Scientific Conference Employment, education and entrepreneurship, Book of proceedings, 9-25
Dašić, D. (2015) Satisfakcija klijenata savremenim i revolucionarnim uslugama kao odraz lojalnosti. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 51(34), 323-343
Dimić, M., Barjaktarović, L. (2017) Vlasnička transformacija bankarskog sektora u zemljama jugoistočne Evrope. Bankarstvo, vol. 46, br. 1, str. 84-103
Domanović, V. (2013) Efektivnost sistema merenja performansi u uslovima savremenog poslovnog okruženja. Ekonomski horizonti, vol. 15, br. 1, str. 31-44
Gavrilović, M., Vesić, T., Nikolić, M. (2017) Sprovođenje monetarne politike Centralne banke sa osvrtom na upravljanje referentnom kamatnomstopom. u: Zbornik radova sa Petog međunarodnog naučnog skupa Nauka i praksa poslovnih studija, 392-399
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996) Linking the balanced scorecard to strategy. California Management Review, 39(1), 53-79
Lukić, L., Trišić, M. (2015) Upravljanje rizicima i prinosima u bankama. Trendovi u poslovanju, vol. 3, br. 1, str. 28-39
Miljković, D., Ristanović, V. (2017) Profitabilnost banaka u Srbiji. u: Prva nacionalna naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Trendovi u poslovanju, Zbornik radova, 369-382
Narodna Banka Srbije (2017) Bankarski sektor - analize i izveštaji NBS. Beograd: Narodna banka Srbije, https://www.nbs.rs/internet/latinica/55/55_4/index.html (29. 12. 2017)
Narodna Banka Srbij (2017) Istorijski pregled kamatnih stopa NBS. Beograd: Narodna banka Srbije, http://www.nbs.rs/internet/latinica/30/30_4/30_4_5/ (10. 2. 2018)
Neely, A., Gregory, M., Platts, K. (1995) Performance measurement system design: A literature review and research agenda. International Journal of Operations and Production Management, 25(12), 80-116
Ristanović, V. (2012) Fiskalne mere - bolno rešenje za srpsku ekonomiju. Nova srpska politička misao, http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/fiskalne-mere-bolno-resenje-za-srpskuekonomiju.html (7. 2. 2018)
Savić, B. (2016) Uloga i značaj računovodstvene fleksibilnosti za upravljanje odnosima s investitorima. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 35, str. 109-128
Vukosavljević, D., Vukosavljević, D., Jelić, G. (2016) The increasing importance of effective risk management in banking: Findings from Serbia. International Review, br. 1-2, str. 101-108
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/AnEkSub1942003V
objavljen u SCIndeksu: 26.12.2019.
Creative Commons License 4.0