Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
Glasnik Advokatske komore Vojvodine
2020, vol. 92, br. 1, str. 32-43
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 12/08/2020
doi: 10.5937/gakv92-25637
Creative Commons License 4.0
Pravni aspekt editovanja genoma u humanoj medicini
Institut društvenih nauka, Beograd

Projekat

Rad je napisan u okviru Programa istraživanja Instituta društvenih nauka za 2020. godinu koji podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Sažetak

Permanentni razvoj novih tehnologija u oblasti biomedicine i genetike otvara brojna, do sada nerešena, pravna pitanja. Polazna teza istraživanja je kako zaštititi pravo pojedinca da uživa u prednostima naučno-tehnološkog razvoja, uz istovremeno podsticanje napretka u nauci i tehnologijama. Poslednjih godina aktuelizovalo se pitanje editovanja genoma u humanoj medicini. Upotrebom normativnog i komparativnog metoda, autor ukazuje na različita legislativna rešenja u postupku editovanja ljudskog genoma. Uzimajući u razmatranje da ne postoje jedinstvena pravila kojima se reguliše editovanje genoma, autor konstatuje da je neophodno pravno urediti postupak editovanja ljudskog genoma, obezbediti transparentnost naučnog istraživanja, odnosno upotrebu dobijenih rezultata na osnovu sprovedenih istraživanja u naučne svrhe, kao i zaštitu genetičkih podataka osoba koje su učestvovale u postupku editovanja genoma.

Ključne reči

editovanje genoma; biomedicina; genetički inženjering; pravne implikacije

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Gallagher, J. (2015). MPs say yes to three-person babies. Preuzeto 7. 2. 2020. sa https://www.bbc.com/news/health-31069173
Greely, H. T. (1998). Legal, Ethical, and Social Issues in Human Genome Research. Annual Review of Anthropology, Vol. 27, 473/502.
Damjanović, M. G. (2018). Patentna zaštita matičnih ćelija, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (doktorska disertacija), 1-283.
Đukanović, A. (2016). Zaštita ljudskih prava i nove tehnologije. Savremeni međunarodni ekonomski i pravni poredak. Institut za međunarodnu politiku i privredu. Beograd, 279-304.
Đukanović, A. (2015). Evropski standardi u oblasti biomedicine - pravo na integritet ličnosti. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (doktorska disertacija), 1-485.
Explanatory Report to the Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention of Human Rights and Biomedicine (1997). Oviedo: Council of Europe, European Treaty Series - No. 164.
Kalinić, J. (2019). Kako regulisati editovanje DNK ljudi. Preuzeto 5. 2. 2020. sa https://ba.voanews.com/a/kako-regulisati-editovanje-dnk-ljudi/4866197.html
Kane, E. M. (2017). Human Genome Editing: An Evolving Regulatory Climate. Forthcoming in Jurimetrics 57 (3), Penn State Law Research Paper, No. 15, 1-23.
Klajn Tatić, V. (2012). Etički i pravni položaj ljudi kao subjekata biomedicinskih istraživanja i kliničkih ogleda. Beograd: Institut društvenih nauka.
Mitrović, V. (2010). Argumenti za i protiv "poboljšanja" ljudskih bića genetskom intervencijom. Sociologija LII (1), 75-96.
Mujović-Zornić, H. (2007). Izazovi biomedicine: kloniranje i šta to znači za pacijentova prava. Pomeramo granice (ur. M. Rašević i Z. Mršević), Beograd: Institut društvenih nauka, 43-66.
Recommendation 1512 (2001). Protection of the human genome by the Council of Europe.
Rodriguez, E. (2016). Ethical Issues in Genome Editing using Crispr/Cas9 System. Journal of Clinical Research & Bioethics, 7(2), 1-4.
Sovilj, R., Stojković-Zlatanović, S. N. (2019). Pravno regulisanje naučno-tehnoloških otkrića u medicini. Nauka bez granica II, Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini, 325-342.
Stojković-Zlatanović, S. N. (2019). Genetički i drugi zdravstveni osnovi diskriminacije na radu. Beograd: Institut društvenih nauka.
Taylor, A. L. (1999). Globalization and Biotechnology: UNESCO and an International Strategy to Advance Human Rights and Public Health. American Journal of Law and Medicine, 25(4), 1-66.
Turčinović, F. (2002). Konvencija iz Ovijeda - evropska povelja o bioetici. Međunarodni problemi, 54(1-2), 146-157.
Campiglio, C. (2004), Human Genetics, Reproductive Technology and Fundamental Rights. The Italian Yearbook of International Law, Vol. 14, 83-120.
Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, Službeni glasnik RS, br. 40/2017. i 113/2017.
Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini, Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 12/2010.
The Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, UNESCO 1997.
Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention of Human Rights and Biomedicine (1997). Council of Europe, Details of Treaty No. 164.