Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2016, vol. 29, br. 3, str. 84-99
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/11/2016
doi: 10.5937/inovacije1603084S
Razlike u metodama podučavanja dece poželjnim oblicima ponašanja od strane vaspitača i roditelja
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
bVisoka škola strukovnih studija za vaspitače 'Mihailo Palov', Vršac

e-adresa: aleksandar.stojanovic@uf.bg.ac.rs

Sažetak

Imajući u vidu značaj saradnje predškolske ustanove i porodica predškolske dece u stvaranju odgovarajućih uslova za optimalan razvoj i vaspitanje svakog deteta, u radu se razmatraju metode podučavanja koje tome doprinose. Analizirane su razlike u metodama podučavanja u praksi porodičnog i institucionalnog vaspitanja u vrtićima, s namerom da se podstakne delotvornije metodičko kreiranje vaspitno-obrazovnog rada kao osnova negovanja celovitih potencijala dečje ličnosti. Diskutuje se o nalazima istraživanja u kome su anketirani roditelji i vaspitači o metodama podučavanja poželjnim oblicima ponašanja koje najčešće koriste. Pretpostavljeno je da vaspitači, kao kompetentniji od većine roditelja, u većoj meri primenjuju postupke koji su u skladu sa savremenim pedagoškim tendencijama. Rezultati pokazuju da postoje statistički značajne razlike među pojedinim varijablama, to jest u karakteristikama vaspitnih stilova roditelja i vaspitača. Roditelji u većoj meri primenjuju postupke koji su karakteristični za autoritarni stil vaspitanja (skretanje pažnje na poželjno ponašanje "moralisanjem", držanjem pridika; kažnjavanjem dece ako ne poštuju primer roditelja; insistiranjem na strogim zahtevima da deca poštuju primer). Vaspitači praktikuju demokratski stil vaspitanja u većoj meri od roditelja (stavljanje dece u različite situacije kako bi svojom aktivnošću sticala osobine ličnosti i vrednosti; davanjem ličnog primera i drugo).

Ključne reči

metode podučavanja; modeli vaspitnih stavova; predškolsko vaspitanje

Reference

Ćebić, M. (2009) Početno matematičko obrazovanje predškolske dece. Beograd: Učiteljski fakultet
Garz, D., Oser, F., Althof, W. (1999) Moralishes Urteil und Handeln. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Gojkov, G., Paser, V. (1993) Pedagoški stil porodice u vaspitanju. Pedagoška stvarnost, 1-2
Gojkov, G., Stojanović, A. (2012) Funkcija znanja i moralnost. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Mihailo Palov
Goncz, L. (1988) Vaspitni postupci roditelja i razvoj neprihvatljivog ponašanja. Pedagogija, br. 3, str. 233-247
Gordon, T. (1997) Umeće roditeljstva - kako podizati odgovornu decu. Beograd: Kreativni centar
Grác, J. (1991) Psychológia výchovy. u: Duric L., Grác J., Stefanović J. [ur.] Pedagogická psychológia, Bratislava
Grandić, R. (1997) Porodična pedagogija. Novi Sad: Filozofski fakultet
Kodžopeljić, J., Štula, J., Genc, L. (2006) Konstrukcija skale za merenje vaspitnih stavova. u: Kamenov E. [ur.] Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za pedagogiju, 467-474
Milić, S.N., Nedimović, T., Stojanović, A., Prtljaga, J. (2015) Istraživanje stavova vaspitača i roditelja o značaju fizičke aktivnosti u prevenciji vršnjačkog nasilja. u: Kasum G., Mudrić M. [ur.] Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije - Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vasp, Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, 98-106
Nedimović, T., Božin, A., Milić, S.N. (2014) Procena značajnosti kompetencija za profesiju vaspitača studenata - budućih vaspitača u Srbiji i Rumuniji. Istraživanja u pedagogiji, vol. 4, br. 1, str. 108-120
Nedimović, T., Biro, M. (2011) Faktori rizika za pojavu vršnjačkog nasilja u osnovnim školama. Primenjena psihologija, 4(3): 229
Oser, F., Althof, W. (1997) Moralische Selbstbestimmung Modelle der Entwicklung und Erziehung in Wertebereich. Stuttgart: Klett - Cotta
Pjurkovska-Petrović, K. (1991) Jedan model za ispitivanje vaspitnih stavova roditelja. Psihologija, vol. 24, br. 1-2, str. 170-179
Stojanović, A. (2006) Razvijanje komunikacionih sposobnosti u nastavi iz ugla komunikativne pedagogije i savremene komunikacijske paradigme. u: Jovanović Branko [ur.] Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije - Razvijanje komunikativnih kompetencija nastavnika i učenika, Jagodina: Pedagoški fakultet, Razvijanje komunikativnih kompetencija nastavnika i učenika, 101-109
Stojanović, A. (2008) Uticaj multikulturalnog vaspitanja na vrednosne orijentacije učenika / The influence of multicultural education on value orientation of students. Pedagogijska istraživanja, 5 (2), 209-217
Stojanović, A., Gojkov, G. (2015) Didaktičke kompetencije i evropski kvalifikacioni okvir. Beograd: Srpska akademija obrazovanja
Stojanović, A., Bogavac, D. (2016) Metodičke strategije razvoja dečjih potencijala u savremenoj predškolskoj ustanovi. Beograd: Učiteljski fakultet
Sutherland, K.S. (2000) Promoting positive interactions between teachers and students with emotional/behavioral disorders. Preventing School Failure, vol. 44, br. 3, 110-115
Szczęsny, W.W. (2001) Edukacja moralna. Warszawa: Žak