Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2019, vol. 74, br. 5, str. 669-673
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 09/11/2019
doi: 10.5937/tehnika1905669P
Creative Commons License 4.0
Uticaj karakteristika procesa livenja na mikrostrukturu i mehaničke osobine višekomponentne legure mesinga
aUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
bMetalurg doo, Prokuplje

e-adresa: jpetrovic@tfbor.bg.ac.rs

Projekat

Osvajanje proizvodnje livenih legura sistema bakar-zlato, bakar-srebro, bakar-platina, bakar-paladijum i bakar-rodijum poboljšanih svojstava primenom mehanizma ojačavanja žarenjem (MPNTR - 34003)

Sažetak

Odlivak mora posedovati određene osobine kako bi se mogao upotrebiti u definisanim eksploatacionim uslovima. U ovom radu ispitivan je uticaj centrifugalne sile, dinamike fluida (rastopa legure) i uslova očvršćavanja na mikrostrukturu i konsekventno, mehaničke osobine višekomponentne legure mesinga, CuZn26Al4Fe3Mn3. Odlivci istih dimenzija, dobijeni su postupkom gravitacionog i centrifugalnog livenja. Eksperiment je urađen u uslovima koji su obezbedili da parametri, kao što su temperatura rastopa na početku livenja, brzina zalivanja kalupa, metalostatički pritisak, nemaju uticaja na ispitivane karakteristike. Metalografska analiza uzoraka je obavljena optičkim mikroskopom Carl Zeiss Jena Epytip 2. Tvrdoća i zatezna čvrstoća uzoraka izmerene su prenosnim uređajem Rocky TH-160. Dobijeni rezultati ukazuju da su mehaničke karakteristike, tvrdoća i zatezna čvrstoća, veće kod uzoraka dobijenih centrifugalnim postupkom livenja. Zapaža se da je mikrostruktura centrifugalno livenih odlivaka sitnozrna i kompaktna sa zaobljenim zrnima, dok je mikrostruktura odlivaka livenih gravitacionim postupkom, dendritna, sa orijentacijom koja se poklapa sa pravcem odvođenja toplote. Eksperimentom je pokazano da se pravilnim izborom primenjene tehnike livenja mogu dobiti odlivci željene strukture i karakteristika.

Ključne reči

legura CuZn26Al4Fe3Mn3; centrifugalno i gravitaciono livenje; mikrostruktura; mehaničke osobine

Reference

Chirita, G., Stefanescu, I., Barbosa, J., Puga, H., Soares, D., Silva, F.S. (2009) On assessment of processing variables in vertical centrifugal casting technique. International Journal of Cast Metals Research, 22(5): 382-389
Ebhota, W.S., Karun, A.S., Inambao, F.L. (2016) Centrifugal casting technique baseline knowledge, applications, and processing parameters: Overview. International Journal of Materials Research, 107(10): 960-969
Kakade, K.B., Salunke, J.J. (2016) Review paper on reduction in casting defects by using advanced tools. International journal of engineering sciences & research technology, 5(4): 174-176
Madhusudhan,, Narendranaath, S., Mohankumar, G.C., Mukunda, P.G. (2010) Effect of mould wall thickness on rate of solidification of centrifugal casting. International Journal of Engineering Science and Technology, 2(11): 6092-6096
Madhusudhan,, Narendranath, S., Mohankumar, G.C. (2012) Experimental Study on Cooling Rate of Centrifugal Casting Based on Grain Size. International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol. 3, No. 1, pp. 1-3
Malhotra, V., Kumar, Y. (2016) Study of process parameters of gravity die casting defects. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), 7(2): 208-211
Pandey, S., Kumar, J.S. (2017) Casting defects and its optimization method in centrifugal casting process: A review. u: International Conference on Advances in Materials and Manufacturing, January