Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:131
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:127
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2017, br. 5, str. 65-76
jezik rada: bosanski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/10/2017
doi: 10.5937/ZbAkUm1705065K
Creative Commons License 4.0
Umberto Eko - sloboda i granice tumačenja umjetničkog djela
Univerzitet u Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti, Federacija BiH

e-adresa: lamijakrsic@gmail.com

Sažetak

U studiji Otvoreno djelo (1962) Umberto Eko (Umberto Eco) počinje dugogodišnje istraživanje prirode tumačenja umjetničkog djela. Pitanja slobode i granica tumačenja umjetnosti autor problematizira u kontektu semiologije, a zatim i teorije semiotike. Iako su savremene rasprave o tumačenju umjetnosti akcenat stavile na tumačenje i tumača, odnosno na bezuvjetnu otvorenost djela, Eko podsjeća na drugu stranu procesa tumačenja - kontoliranost interpretativne aktivnosti i ograničenje unošenja novih značenja. U radu pokazujem kako Eko sa različitih teorijskih polazišta zagovara dijalektiku između forme i otvorenosti umjetničkog djela, odnosno između intentio operis i intentio lectoris. Ta pozicija mu omogućava da razlikuje umjetnost od neumjetnosti, takođe da tumačenje umjetničkog djela sagleda u obzorima ljudskog iskustva, a ne kao samodovoljan proces.

Ključne reči

otvoreno djelo; neograničeni semiosis; otvoreni tekst; tumačenje; Model čitatelj

Reference

Bianchi, C., Gieri, M. (2009) Eco's semiotic theory. u: Bondanella, Peter; Bondanella, Peter [ur.] New Essays on Umberto Eco, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 17-33
Collini, S. (2004) Introduction: Interpretation Terminable and Interminable. u: Collini S. [ur.] Interpretation and Overinterpretation, Cambridge: Cambridge University Press, 1-22
Derrida, J. (1967) De la grammatologie. Paris: Les Editions de Minuit
Eco, U. (1984) Semiotics and the Philosophy of Language. London: Springer Nature
Eco, U., Culler, J., Rorty, R., Brooke-Rose, C., Eco, U., Culler, J., Rorty, R., Brooke-Rose, C. (2009) Between author and text. u: Collini, Stefan; Collini, Stefan [ur.] Interpretation and overinterpretation, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 67-88
Eco, U. (1979) The role of the reader: Explorations in the semiotics of texts. Bloomington, itd: Indiana University Press
Eco, U., Culler, J., Rorty, R., Brooke-Rose, C., Eco, U., Culler, J., Rorty, R., Brooke-Rose, C. (2009) Overinterpreting texts. u: Collini, Stefan; Collini, Stefan [ur.] Interpretation and overinterpretation, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 45-66
Giro, P. (1975) Semiologija. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Robey, D. (1989) Introduction. u: Cancogni A. [ur.] The Open Work, Massachussets: Harvard University Press, vii - xxxii
Umberto, E. (1976) A Theory of Semiotics. London: Indiana University Press
Umberto, E. (1994) Small Worlds. u: Sebeok T.A. [ur.] The Limits of Interpretation. Advances in Semiotics, Indianapolis: Indiana University Press, 64-82
Umberto, E. (1994) Two Models of Interpretation. u: Sebeok T.A. [ur.] The Limits of Interpretation. Advances in Semiotics, Indianapolis: Indiana University Press, 8-22
Umberto, E. (1994) Unlimited Semiosis and Drift: Pragmaticism vs. Pragmatism. u: Sebeok T.A. [ur.] The Limits of Interpretation. Advances in Semiotics, Indianapolis: Indiana University Press, 23-43
Umberto, E. (2014) Weak Thought versus the Limits of Interpretation. u: Oldcorn A. [ur.] From the Tree to the Labyrinth. Historical Studies on the Sign and Interpretation, London: Harvard University Press, 564-586
Umberto, E. (1979) Peirce and the Semiotic Foundations of Openness: Signs as Texts and Texts as Signs. u: Sebeok T.A. [ur.] The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts, Bloomington: Indiana University Press, 175-199
Umberto, E. (1994) Introduction. u: Sebeok T.A. [ur.] The Limits of Interpretation. Advances in Semiotics, Indianapolis: Indiana University Press, 1-8
Umberto, E. (1973) Kultura, informacija, komunikacija. Beograd: Nolit