Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2018, vol. 48, br. 1, str. 279-298
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 21/04/2018
doi: 10.5937/ZRFFP48-16700
Creative Commons License 4.0
Psihosocijalna klima i njen uticaj na razvoj komunikacionih kompetencija učenika
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za pedagogiju

e-adresa: tatjana.radojevic@yahoo.com, tatjana_kompirovic@yahoo.com

Sažetak

U centru aktivnosti škole, kao temeljnoj instituciji obrazovnog sistema, nalazi se učenik. Sve što se planira, organizuje i realizuje u vaspitno-obrazovnom radu posredno je ili neposredno u funkciji razvoja i vaspitanja učenika. Najbolji rezultati u razvijanju komunikacionih kompetencija učenika postižu se u planskom, sistematskom, pedagoško-didaktički osmišljenom i realizovanom vaspitno-obrazovnom radu. Kroz nastavu kao najdominantniji oblik vaspitno-obrazovnog rada, učenicima se pruža mogućnost da učenjem, vežbanjem uz pedagošku-stručnu osposobljenost nastavnika i u adekvatnom psiho-socijalnom ambijentu svoje komunikacione kompetencije razviju na višem nivou. Rezultati mnogih pedagoških i psiholoških istraživanja sugerišu da je komunikacija nastavnik-učenik bitan aspekt kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada, ali i indikator psihosocijalne klime u odeljenju. Praćenjem komunikacije između nastavnika i učenika moguće je utvrditi koji je tip interpersonalnog odnošenja, odnosno psihosocijalne klime, dominantan u odeljenju. Psihosocijalnu klimu u odeljenju kao jedan od uslova za razvoj komunikacionih kompetencija učenika prvenstveno određuje nastavnik i njegov vaspitni stil. U radu se razmatraju različiti stilovi vođenja nastavnika (demokratski, autokratski, anarhični, permisivni) i njihov uticaj na razvoju komunikacionih kompetencija učenika.

Ključne reči

komunikacija; komunikaciona kompetentnost; psihosocijalna klima; vaspitni stil nastavnika

Reference

Babić, V. (1981) Pedagoški aspekti razvoja međuljudskih odnosa u nastavno-vaspitnom procesu osnovne škole. Pedagogija, br. 3-4
Bahtijarević-Šiber, F., Borović, S., Buble, M., Dujanić, M., Kaputić, S. (1991) Organizacijska teorija. Zagreb: Informator
Bennett, S.N. (1976) Teaching Style and Pupil Progress. London: Open Books
Bognar, L., Matijević, M. (2002) Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Bošnjak, B. (1997) Drugo lice škole. Zagreb: Alinea
Brajša, P. (1994) Pedagošk akomunikologija. Zagreb: Školske novine
Bratanić, M. (1997) Susreti u nastavi - Mikropedagoški pristup. Zagreb: Školske novine
Bratanić, M. (1990) Mikropedagogija - interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja. Zagreb: Školska knjiga
Draker, P. (1996) Postindustrijsko društvo. Beograd: Grmeč
Đorđević, J. (2004) Nastava kao proces poučavanja, učenja i komunikacije. u: Komunikacija i medijiu savremenoj nastavi, Zbornik radova, Jagodina: Učiteljski fakultet, str. 37-49
Đorđević, J.Đ. (1985) Ličnost nastavnika i vaspitanje učenika. Nastava i vaspitanje, br. 1, str. 57-70
Flanders, N.A. (1965) Teacher influence, pupil attitudes and achievement. u: Cooperative research Monograph, New York: Department of Health, Education and Welfare, Office of Education
Havelka, N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: ZUNS
Jagić, S., Jurčić, M. (2006) Razredno-nastavno ozračje i zadovoljstvo učenika nastavom. Acta Iadertina, 3, str. 29-43
Joksimović, S.D. (2004) Komunikacija u nastavi i psihosocijalna klima škole. Pedagogija, vol. 59, br. 2, str. 1-11
Kostović, S.A. (2005) Vaspitni stil nastavnika - višedimenzionalni hipotetički konstrukt. u: Savremene koncepcije, shvatanja i inovativni postupci u vaspitno-obrazovnom i nastavnom radu i mogućnosti primene u savremenoj školi, Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, str. 361-366
Krstić, D. (1988) Psihološki rečnik. Beograd: 'Vuk Karadžić'
Lewin, K. (1951) Field theory in social science. New York: Harper and Brothers
Lippit, R., White, R.K. (1960) Democracy and Autocracy. New York: Harper
Nikolić, P., Jovanović, B. (2013) Subjekatska pozicija učenika u koncepciji humanističke nastave i vaspitanja. u: Nastava i učenje-kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa, Međunarodni naučni skup, Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, str. 227-240
Parks, R.M. (1994) Communicative competence and interpersonal control. u: Knapp Mark L., Gerald R.Miller [ur.] Handbook of Interpersonal Communication, London: Sage Publications
Radojević, T. (2015) Pedagoški aspekti razvijanja komunikacionih kompetencija učenika. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, (neobjavljena doktorska disertacija)
Rajović-Đurašinović, V. (1989) Nastavni stil-koristan istraživački koncept. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 1-2, str. 68-74
Reardon, K.K. (1998) Interpersonalna komunikacija. Zagreb: Alinea
Spitzberg, B.H., Cupach.W.R. (1984) Interpersonal communication competence. Beverly Hills: Sage
Suzić, N. (2003) Osobine nastavnika i odnos učenika prema nastavi. Banja Luka: TT-centar
Ševkušić-Mandić, S.G. (1991) Oblici verbalne komunikacije između učitelja i učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 23, str. 232-262
Teodosić, P., ur. (1967) Pedagoški rečnik 2. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vučković, V. (2004) Vaspitni stil budućih učitelja. u: Zborniku radova Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi, Jagodina: Učiteljski fakultet, 447-464
Vujaklija, M. (1997) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta