Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2018, vol. 48, br. 4, str. 185-206
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 28/12/2018
doi: 10.5937/ZRFFP48-18658
Creative Commons License 4.0
Sociodemografske karakteristike školske nediscipline
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za pedagogiju
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za engleski jezik i književnost

e-adresa: tatjana_kompirovic@yahoo.com, dzoni_gep@yahoo.com, tatjana.radojevic@yahoo.com

Sažetak

U radu se ispituje povezanost školske nediscipline učenika u odnosu na neke sociodemografske varijable. Cilj istraživanja je usmeren na ispitivanje povezanosti školske nediscipline sa polom učenika, uzrastom, školskim uspehom i brojem neopravdanih časova učenika, redosledom rođenja deteta i brojem dece u porodici, zaposlenjem i obrazovanjem roditelja. Uzorak su činili učenici oba pola, uzrast od 11-14 godina (N=130), odnosno učenici V (N=30), VI (N=48), VII (N=22) i VIII (N=30) razreda. U istraživanju su korišteni: Upitnik osnovnih podataka i Skala školske nediscipline. Podaci su obrađeni korelacionom analizom, T-testom, i analizom varijanse. Dobijeni rezultati pokazali su da postoji pozitivna korelacija školske nediscipline sa uzrastom učenika, školskim, tj. akademskim uspehom učenika i obrazovanja roditelja.

Ključne reči

Reference

Andrilović-Čudina, V., Obradović, M. (1996) Psihologija učenja i nastave: (psihologija odgoja i obrazovanja III). Zagreb: Školska knjiga
Charles, C.M. (1992) Building classroom discipline. White Plains, NY: Longman, 4th ed
Jovančićević, O., Reljić, L. (2008) Prevencija i rešavanje disciplinskih problema u nastavi. Nastava i vaspitanje, vol. 57, br. 3, str. 338-356
Jurić, V. (2004) Metodika rada školskoga pedagoga. Zagreb: Školska knjiga
Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Čolović, P. (2010) Razlike u učestalosti i oblicima nasilnog ponašanja između učenika osnovnih i srednjih škola. Primenjena psihologija, 3(4): 289
Kompirović, T. (2016) Uticaj porodice na razvoj socijalnih kompetencija učenika. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Milovanović, I., Pekić, J., Kodžopeljić, J. (2016) Osobine ličnosti, načini kažnjavanja i školska nedisciplina. Primenjena psihologija, vol. 9, br. 2, str. 219-235
Pekić, J.M., Kodžopeljić, J.S., Milovanović, I.Z. (2016) Polne i uzrasne razlike u ispoljavanju nedisciplinovanog ponašanja tokom nastave. Nastava i vaspitanje, vol. 65, br. 2, str. 247-262
Radojević, T.S., Kompirović, T.P. (2018) Psihosocijalna klima i njen uticaj na razvoj komunikacionih kompetencija učenika. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, vol. 48, br. 1, str. 279-298
Rijavec, M., Miljković, D. (2010) Pozitivna, disciplina u razredu-priručnik za preživljavanje u razredu. Zagreb: IEP-D2
Savović, B.B. (2002) Disciplinski problemi u osnovnoj i srednjoj školi - mišljenje nastavnika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 34, str. 259-270
Spasenović, V. (2008) Vršnjački odnosi i školski uspeh. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Spasenović, V.Z. (2003) Vršnjačka prihvaćenost/odbačenost i školsko postignuće. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 267-288
UNESCO (2006) Positive discipline in the inclusive, learning-friendly classroom: A guide for teachers and teacher educators. Bangkok: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, pp. 119