Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
PONS - medicinski časopis
2019, vol. 16, br. 2, str. 55-59
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 20/12/2019
doi: 10.5937/pomc16-21407
Ishrana studentske populacije
aVisoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija, Šabac
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
cAkademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, Kruševac, Odsek Ćuprija, Ćuprija

e-adresa: bobacaca@yahoo.com

Sažetak

Cilj. Ishrana ima ključni značaj za rast i razvoj svakog pojedinca. Kolektivna ishrana studentske populacije predstavlja važan segment zdravog načina ishrane i predmet je interesovanja obrazovnih i zdravstvenih ustanova, ali i čitavog društva. Cilj ovog rada bio je istražiti navike u ishrani studentske populacije i ispitati razlike u odnosu na pol. Metode. Istraživanje je dizajnirano kao studija preseka. Epidemiološka anketa sprovedena je na Visokoj medicinskoj i poslovno-tehnološkoj školi strukovnih studija u Šapcu. Istraživanjem je obuhvaćeno 100 studenata sa tri studijska programa: Zdravstvena nega, Farmacija i Informacione tehnologije. Kao instrument istraživanja korišćen je anketni upitnik konstruisan za potrebe ovog istraživanja, koji sadrži 20 pitanja. Rezultati. Većina ispitanika (78%) bila je ženskog pola. Od ukupnog broja ispitanika svakodnevno doručkuje 75%, kuvani obrok ima 46%, povrće u ishrani konzumira 50%, dok samo 12% ispitanika nema u ishrani zastupljene gazirane napitke i grickalice. Između osoba muškog i ženskog pola postoje statistički značajne razlike u: vrsti voća koje konzumiraju (χ2 =3,889; df=1; p=0,049), navikama u dosoljavanju hrane (χ2 =7,868; df=3; p=0,049), konzumiranju brze hrane (χ2 =12,564; df=3; p=0,006) i fizičkoj aktivnosti (χ2 =31,098; df=2; p<0,001) u prilog osoba muškog pola. Statistički značajna razlika između polova nađena je i u učestalosti konzumiranja slatkiša (χ2 =10,498; df=3; p=0,015) u prilog osoba ženskog pola. Zaključak. Rezultati ove studije ukazuju da studenti nemaju dovoljno zdravih navika u ishrani. Potrebno je razviti programe i strategije koji bi integrisali sve segmente društva za usvajanje zdravih stilova života.

Ključne reči

Reference

Alibabić, V., Mujić, I., Rudić, D., Golob, M., Šertović, E., Bajramović, M., Jokić, S. (2014) Assessment of diet quality and nutritional risks representation of University of Bihać. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116: 2137-2140
Anderson, B., Rafferty, A.P., Lyon-Callo, S., Fussman, C., Imes, G. (2011) Fast-food consumption and obesity among Michigan adults. Prev Chronic Dis, 8: A71
Ayo, S.A., Bonabana-Wabbi, J., Sserunkuuma, D. (2012) Determinants of fast food consumption in Kampala Uganda. AJ-FAND, 12: 6567-81
Banjari, I., Bajraktarović-Labović, S., Misir, A., Huzjak, B. (2013) Mediteranska prehrana i kardiovaskularne bolesti. Timočki medicinski glasnik, 38(4); 188-95
Cooke, M., Irby, D.M., o'brien B.D. (2010) Educating physicians: A call for reform of medical school and residency. San Francisco: John Wiley & Sons
Cossio-Bolaños, M., Cossio-Bolaños, W., Menacho, A.A., Gómez, C.R., da Silva, Y.M., Abella, C.P., de Arruda, M. (2014) Nutritional status and blood pressure in adolescent students. Archivos Argentinos de Pediatria, 112(4): 302-307
Edwards, M.S., Rosenfeld, G.C. (2006) A problem-based learning approach to incorporating nutrition into the medical curriculum. Medical Education Online, 11(1): 4611-4611
Ilić, M. (2010) Navike u ishrani adolescenata u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, vol. 35, br. 3-4, str. 57-63
Institute of Medicine (U.S.), Committee on Nutrition Standards for National School Lunch and Breakfast Programs, Institute of Medicine (U.S.), Food and Nutrition Board (2008) Nutrition standards and meal requirements for national school lunch and breakfast programs: Phase I: Proposed approach for recommending revisions. Washington: The National Academies Press
Irby, D.M., Cooke, M., o'brien Bridget, C. (2010) Calls for reform of medical education by the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching: 1910 and 2010. Academic Medicine, 85(2): 220-227
Jusupović, F., Avdić, D., Novaković, B., i sar. (2011) So u ishrani studentske populacije Univerziteta u Sarajevu. Journal of Health Sciences, 1: 39-43
Kiraly, L.N., Mcclave, S.A., Neel, D., Evans, D.C., Martindale, R.G., Hurt, R.T. (2014) Physician nutrition education. Nutrition in Clinical Practice, 29(3): 332-337
Kostić, M., Petrović, M. (2015) Navike studenata u potrošnji brze hrane na teritoriji Vrnjačke Banje. u: Arsovski S, Lazić M, Stefanović Miladin M. [ur.] Zbornik radova Festivala kvaliteta 2015, 42. Nacionalna konferencija o kvalitetu, 10. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, 04-06 jun, 2015, Kragujevac, Srbija, Fakultet inženjerskih nauka, str. B31-B36
Kushner, R.F., van Horn, L., Rock, C.L., Edwards, M.S., Bales, C.W., Kohlmeier, M., Akabas, S.R. (2014) Nutrition education in medical school: A time of opportunity. American Journal of Clinical Nutrition, 99(5 Suppl): 1167S-1173S
Larson, N., Neumark-Sztainer, D. (2009) Adolescent nutrition. Pediatr Rev, 30:494-496
Lenders, C., Gorman, K., Milch, H., Decker, A., Harvey, N., Stanfield, L., Lim-Miller, A., Salge-Blake, J., Judd, L., Levine, S. (2013) A novel nutrition medicine education model: The Boston University experience. Advances in Nutrition, 4(1): 1-7
Lepšanović, L., Lepšanović, L. (2009) Uticaj masnih kiselina iz ishrane na razvitak ateroskleroze. Timočki medicinski glasnik, vol. 34, br. 2, str. 104-111
Manojlović, D. (2003) Interna medicina II. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milošević-Georgiev, A., Krajnović, D. (2016) Faktori rizika za razvoj hipertenzije u vezi sa navikama u ishrani studenata Univerziteta u Beogradu. Timočki medicinski glasnik, vol. 41, br. 3, str. 203-207
Mladenović, O. (2018) Analiza učestalosti poremećaja ishrane u studentskoj populaciji. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Doktorska disertacija
Radić, I. (2016) Gojaznost i fizička neaktivnost kao javnozdravstveni problem odraslog stanovništva Vojvodine. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Doktorska diseratacija
Sekulic, M., Vasiljevic, D., Radevic, S., Djonovic, N. (2017) Socioeconomic inequalities in overweight and obesity in Serbia: Data from 2013 National Health Survey. Front Pharmacol, 8: 967
Simić, B. (1998) Medicinska dijetetika. Beograd: Nauka
Stojanović, S.T. (2017) Navike u ishrani i uhranjenost studenata visokoškolskih ustanova medicinskog obrazovnog polja u Republici Srbiji. Sestrinska reč, vol. 21, br. 75, str. 16-19
Taber, D.R., Chriqui, J.F., Powell, L., Chaloupka, F.J. (2013) Association between state laws governing school meal nutrition content and student weight status: Implications for new USDA school meal standards. JAMA Pediatr, 167: 513-9
Todorović, L. (2009) Interna medicina. Beograd: Visoka medicinska škola strukovnih studija 'Milutin Milanković'
Tomić, M., Fočić, N., Marjanović, B., Topličanec, J. (2012) Navike hrvatskih studenata u potrošnji brze hrane. Agronomski glasnik, 74: 231-42
World Health Organization, Regional Office for Europe (2005) European strategy for child and adolescent health and development. Geneva, www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/79400/E87710.pdf
World Health Organization (2014) Global status report on noncommunicable diseases 2014. Geneva
Živković, R. (2002) Dijetetika. Zagreb: Medicinska naklada